Boska Wiara – Wiecznie Żywa Religia (35)

Podstawy wiary religijnej zostały dane ludzkości przez wielkich Proroków posłanych przez Wszechmogącego Boga do ludzkości. Znajdziesz je w zasadach i praktyce każdej z wielkich tradycji duchowo-religijnych. Nauczał ich Śiwa, Abraham, Rama, Zaratusztra, Mojżesz, Kryszna, Buddha, Jezus, Śankara, Ćaitanja czy Muhammad. W przyszłym stuleciu będzie ich nauczał Zbawiciel, posłany przez Boga, któremu będzie na imię Miłość. Kiedy założona pierwotnie religia dzieli się na sekty, Boska Wiara stanowi jedynie jedną spośród 72 sekt czy odłamów, i tylko ta jest religią prawdziwą. Wszystkie sekty będą w Ogniu z wyjątkiem jednej. Są to zawsze ludzie, którzy będą naśladować Proroka – Założyciela i jego pierwszych uczniów.

Wiara polega na tym, że wierzysz we Wszechmogącego Boga, w Jego Aniołów (Dewata), w Jego Święte Księgi i w Jego Świętych Proroków. Wiara w Boga to wiara w Sąd Ostateczny i w boskie prawa dotyczące dobrego i złego. Boska Wiara polega na praktykowaniu pięciu filarów Świętego Kwiatu (Róży, Lotosu):

  1. Dawanie świadectwa, że nikt nie jest godzien uwielbienia, czci i chwały jak tylko Najwyższy Bóg i że Święty Prorok jest jego Wysłannikiem.
  2. Ofiarowanie Modlitwy w przepisany przez Proroka sposób.
  3. Jałmużna dla biednych i potrzebujących, na sprawy Boga, Jego Posłańca i Wspólnoty Duchowej.
  4. Pielgrzymka do Domu Bożego, do głównej świątyni.
  5. Przestrzeganie postu przez jeden miesiąc w roku.

Prawdziwie wierzącym jest ten, którego dłonie i język nie zagrażają innym wierzącym. Prawdziwym wyrzeczeńcem, człowiekiem, który poświęcił się Bogu, jest ten, kto wyrzeka się tego, co jest zakazane przez Boga. Znajdziesz to w świętych księgach religii objawionych przez Jego Posłańców. Czyny są określone wyłącznie intencjami. Człowiek osiągnie tylko to, co naprawdę zamierza. Droga tego, który naprawdę prawdziwie pragnie zmierzać ku Bogu i Jego Świętym, zaprowadzi go do Boga i Jego Świętych.

Ofiarowanie Modlitwy

Czystość jest wymogiem wiary. Obmywanie się przed Modlitwą jest oznaką prawdziwej wiary. Obmycie się jest warunkiem spełnienia aktu Modlitwy, wszelkiego wielbienia Boga. Najpierw trzykrotnie obmyj swoje dłonie, potem zaczerpnąwszy wody w prawą dłoń, opłucz swoje usta i wypluj wodę. Następnie oczyść nos i i umyj swą twarz trzykrotnie. Potem umyj swe ręce i przedramiona po łokcie trzy razy, a potem stopy do kostek trzykrotnie. Kto w taki sposób dokonuje ablucji, a potem ofiaruje przepisane mu Modlitwy, temu zostają wybaczone jego dawne grzechy. Jeszcze bardziej pożądanym jest opłukać całe ciało poprzez zanurzenie (chrzest).

Kiedy robi się pokłon, nie trzyma się głowy zbyt wysoko ani nie pozwala się jej całkiem opadać. Trzyma się głowę w jednej linii z plecami, które pozostają w pozycji horyzontalnej. Nie trzyma się łokci na ziemi podczas ofiary modlitewnej. Zakazuje się podczas Modlitwy siedzenia w diabelskiej pozycji, to jest z nogami wyprostowanymi do przodu. Modlitwa w tej pozycji prowadzi jedynie do Piekła. Klęczenie oznacza siedzenie na klęczkach, z pośladkami na piętach. Formalna Modlitwa bez pokłonu nie dociera do Boga, gdyż pokłon oznacza ofiarowanie modlitwy Bogu, a On nie przyjmuje tego co nie jest ku Niemu skierowane.

Prorocy nakazywali formalną Modlitwę dwa razy dziennie (Śiwa), trzy razy dziennie (Rama), cztery razy dziennie (Chrystus, Zaratusztra), pięć razy dziennie (Muhammad), siedem razy dziennie (Abraham). Zachowaj wierność swej Religii. Z pośród czynów ofiarowanych Bogu, najmilszymi są dla Niego Modlitwy ofiarowane w oznaczonym czasie. Następnie bycie dobrym dla rodziców oraz, jeśli są wierzącymi tak jak ty – posłuszeństwo wobec nich. Trzeci najlepszy z czynów to dokładanie wysiłków i starań na Drodze Powrotu do Boga, podążanie Drogą Bożą.

Ofiarowanie Jałmużny

Ktokolwiek da coś w imieniu Boga, temu zostanie to wynagrodzone po siedemsetkroć. Dawaj jałmużnę, by ocalić się od ognia, nawet jeśliby to był tylko kawałek owocu. Człowiek szczodry jest bliski Bogu, bliski ludziom i bliski Niebiosom, a daleki od Piekła. Skąpiec jest daleki od Boga, ludzi i Niebios, a bliski jest Piekła. Nieuk, który jest szczodry, droższy jest Bogu, niźli modlący się uczony skąpiec. Dawaj jałmużnę, kiedy jesteś przy dobrym zdrowiu i kiedy jesteś w potrzebie, kiedy boisz się biedy i pragniesz bogactwa – właśnie wtedy nie zaniedbuj tego. Nigdy nie dawaj pieniędzy żebrzącym (aby ich nie wydali na niegodziwe cele, albowiem będziesz uczestnikiem kary za niegodziwy wydatek), tylko jedzenie, ubranie, schronienie i pracę!

Pielgrzymka

O ludzie! Wszechmogący Bóg ustanowił dla was obowiązek Pielgrzymki. Tak więc winniście go spełniać. Kiedy ktoś odbywa pielgrzymkę ze względu na Boga, a nie zniża się do plugawej mowy i nie popełnia żadnych wykroczeń, to staje się tak czysty i niewinny jak w dniu, w którym porodziła go matka. Pielgrzymka to czas intensywnej Modlitwy. Odwiedzanie swego duchowego mentora lub nauczyciela też jest Pielgrzymką.

Post – powstrzymanie od pokarmów

Post stanowi tarczę i ochronę przed złem. Na cóż zda się Bogu post człowieka, który nie powstrzymuje się od kłamania i oszustwa? Postu przestrzega się tylko ze względu na Boga i dla Niego samego. Bóg sam jest nagrodą za post. Podczas postu nikt nie powinien zabawiać się próżną gadaniną ani podnosić głosu. Potęgą modlitwy i postu wypędza się wszelkie nieczystości ciała i ducha, a także wszelkie złe duchy. Post oznacza powstrzymanie się od wszelkich pokarmów.

W Imię Boże, jeśli Bóg Wszechmogący pomoże ci naprowadzić choćby jednego człowieka na Prawdę Bożą, to jest to lepsze dla ciebie niźli wszelkie bogactwa razem wzięte. Przysięgam na tego, który trzyma me życie w Swoich rękach, że masz nawoływać ludzi do czynienia dobra i zakazywać im robienia złego. W przeciwnym wypadku, jest całkiem prawdopodobne, że spadnie na ciebie któraś z kar Bożych. Wtedy, poniewczasie, wzniesiesz błagania, ale nie zostaną one wysłuchane. Oto przyczyna części twoich nieszczęść i nie wysłuchanych modlitw. Człowiek, który zaprasza ludzi ku PRAWDZIE BOŻEJ dostaje nagrodę (zasługę) równą nagrodzie tych wszystkich, którzy przyjmują Prawdę Bożą, choć ich nagrody w niczym się nie umniejszą. Podobnie człowiek, który zachęca innych do grzechu dźwiga ciężar wszystkich grzechów popełnionych za jego namową, podczas gdy kara tych, którzy je popełniali w niczym się nie umniejszy!!!

Błogosławcie się wzajemnie. Każde błogosławieństwo dane jest w imieniu Boga, jest Bożą pomocą. Przyjmujcie błogosławieństwa waszych Świętych i Proroków, którzy dają je poprzez swoje sługi i posłańców, jako błogosławieństwo samego Boga.

Oddanie Woli Bożej i Posłuszeństwo Bogu jest kluczową sprawą i światłem wszelkiej religijności. Nie można być religijnym i Bogu nieposłusznym. Ćwicz się w posłuszeństwie wobec Źródła uświęconej Dobrej Woli. Demony podnoszą rwetes i krzyk, gdy mowa jest o posłuszeństwie. Upadłe duchy zawsze mają naturę buntowników. Posłuszeństwo wzmacnia wolę ducha, osłabia siły egotyzmu i rozwija pokorę.

Wszechmogący Bóg ustanowił pewne religijne obowiązki. Nie lekceważ ich. Ustanowił On pewne granice. Nie przekraczaj ich. Zakazał pewnych rzeczy: nie zbliżaj się do nich. Teren zakazany przez Boga składa się z rzeczy których On zakazał. Strzeżcie się! Czynienie rzeczy zakazanych uszkadza najważniejszy organ w ciele, którym jest serce. Kiedy serce staje się chore, całe ciało staje się chore. Trzymaj się z dala od rzeczy wątpliwych i nieokreślonych jasno przez Prawo Boże. Każdy kto trzyma się od nich z daleka chroni swą wiarę i honor. Paś się owco koło granic terenu zakazanego, jednakże nie wchodź w pogranicze, na teren wątpliwy, albowiem strefa ta oddziela cię od Piekła.

Ten kto nie jest wdzięczny ludziom, nie jest wdzięczny Bogu. Ktokolwiek wierzy w Boga i Dzień Sądu, nie powinien sprawiać kłopotu swemu bliźniemu. Ktokolwiek wierzy w Boga i Dzień Sądu, winien traktować swych gości z szacunkiem. Ktokolwiek wierzy w Boga i Dzień Sądu, winien mówić tylko to, co dobre lub zachować milczenie. Nie jest wierzącym ten, którego sąsiad nie jest przed nim bezpieczny. Nikogo nie osądzajcie ani nikogo nie oczerniajcie spośród ludzkich braci.

Szczytem doskonałości jest wzmocnienie więzi z tym, kto je zrywa, okazywanie hojności temu, kto cię potraktuje jak skąpiec i wybaczenie temu, kto ci robi krzywdę. Bóg obdarza honorem i wywyższa tego, kto wybacza przewinienia popełnione przeciwko sobie i nie traktuje winnego z pychą. Doskonały (Arhata) pośród ludzi nie ucieka się do sądów ani do zemsty. Doskonały modli się: “Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Kto czyni akt zemsty i ucieka się do sądu, ten nie jest religijny.

Nie bądźcie zazdrośni jeden o drugiego. Strzeżcie się ognia zazdrości, gdyż pochłania on dobre uczynki tak jak ogień pochłania drzewo i słomę. Nie podbijajcie cen dla zadowalania demona chciwości (Mammona). Nie czujcie do siebie nienawiści. Bądźcie prawdziwymi sługami Bożymi przez bycie sobie wzajem braćmi i siostrami. Pogarda dla wierzącego brata wystarczy, by zrujnować człowieka tak materialnie jak i duchowo. Krew, własność i honor drugiego człowieka są nietykalne dla wierzącego. Nie pogardzajcie wierzącymi żadnej z Objawionych Religii spośród ludów Księgi (Weda, Tora, Sutra, Awesta, Biblia, Koran). Bóg nie odpuszcza grzechu wzgardzenia i potępienia braci wierzących, jeśli wywodzą się od innego z Jego Świętych Posłańców. Kto ma choć odrobinę buty, wzgardy w sercu, ten nie wejdzie do Raju Bożego.

Najgorszym grzechem rąk jest zabijanie. Szczególnie strzeżcie się zabijania w imię religii i obrony wiary. Męczennicy są obrońcami wiary, nie zaś żołnierze. Pozwól się raczej zabić dla wiary, niż miałbyś być przyczyną śmierci drugiego człowieka. Najgorszym z grzechów języka jest kłamanie, oszukiwanie. Strzeżcie się kłamstwa. Bądźcie prawdomówni, szczególnie wtedy, gdy będzie to dla was niewygodne. Modlitwa (także śpiewana) jest bronią i tarczą człowieka wierzącego.

Zabijanie zwierząt także jest zabronione przez religię ustanowioną przez Boga. Zabicie zwierzęcia ściąga karę za grzech zabójstwa. Lepiej jest pościć niż zaspokajać głód mięsem pochodzącym z uboju. Tylko uratowanie życia człowieka w obliczu śmierci (także głodowej), warte jest poświęcenia życia zwierzęcia, wtedy grzech podlega usprawiedliwieniu. Jednaki jest bowiem oddech obojga, który Bóg tchnął w nozdrza tak ludzkie jak i zwierzęce. Tylko ten, co żyje z płodów roli może powiedzieć, że nikogo nie skrzywdził i żadnej oddychającej (żyjącej) istocie nie wyrządził zakazanego cierpienia.

Ten, kto pamięta o Bogu ma się tak do tego, kto Jego niepomny jak żywy do umarłego. Dom, w którym pamięta się o Bogu ma się tak do domu, w którym się o Nim nie pamięta jak żywi do umarłych. Najlepiej jest zachowywać Boga w swej pamięci głosząc: “Nikt nie jest godzien uwielbienia oprócz Boga”. A błaganie jest najlepsze, gdy wyznajemy: “Cała chwała należy do Boga”.

Do Boga Wszechmogącego należą pewne anioły wysokiej rangi, które zawsze wyszukują ludzi zebranych w celu pamiętania o Bogu. Kiedy natrafiają na zgromadzenie zajęte pamiętaniem o Bogu, anioły przyłączają się do nich, roztaczają nad nimi swe skrzydła, unoszą się jeden nad drugim tak, że przestrzeń pomiędzy ziemią a najbliższym niebem jest wypełniona ich obecnością. Kiedy ludzie rozchodzą się, aniołowie również odchodzą powracając spowrotem do Niebios. Anioły te zawsze zdają sprawę Bogu z charakteru odbytego zgromadzenia. Jeśli było ono Jemu poświęcone posyła poprzez Anioły błogosławieństwa i wsparcie dla każdego z uczestników. Święte Zgromadzenia stanowią podstawę wszelkiego praktykowania religii. Grzech popełnia ten kto opuszcza Święte Zgromadzenia, izoluje się i sam dla siebie usiłuje praktykować religię. Wszystkie zgromadzenia religijne są tak ochraniane i wspomagane przez aniołów (dewy) Wszechmogącego Boga.

Rzekł Bóg ustami Proroka: “Traktuję Mego sługę wedle jego zrozumienia i oczekiwań wobec Mnie. Niech więc wybiera jak chce o Mnie myśleć. Jestem z nim kiedykolwiek o Mnie pamięta. Ktokolwiek pójdzie ku Mnie na odległość otwartej dłoni, Ja idę ku niemu o długość połowy ramienia. Ktokolwiek przybliży się do Mnie o połowę ramienia, Ja przybliżę się ku niemu o długość całego ramienia. Kiedy on ku Mnie idzie, Ja biegnę mu na spotkanie.”

Prorok zostaje przysłany aby udoskonalić najlepsze obyczaje. Nikt nie jest prawdziwym wiernym, dopóki nie pragnie dla innych tego, co dla siebie samego. Najdroższy i najbliższy Bogu, w Dniu Sądu będzie ten, który jest najlepiej ułożony, zgodny, harmonijny (w stosunku do Boga i Jego Świętych Proroków). Najbardziej obmierźli wśród was i najdalsi Bogu w Dniu Sądu będą chełpliwi, samochwalcy i ci, którzy są aroganccy i złośliwi.

Bądź prawy, a będziesz najlepszym z wiernych. Bądź zadowolony, a będziesz najlepszym z wdzięcznych. Traktuj swego sąsiada z jak największymi względami, a wówczas staniesz się godny bycia wierzącym. Nie śmiej się za wiele, bo nadmierny śmiech (rechot) sprawia, że serce zamiera.

Dom Modlitwy ma być użyteczny dla wszystkich narodów. Nabożeństwo wychwala Boga i nie może potępiać innych wiar ani wierzących innych Proroków posłanych przez Boga. Najwyższy Bóg powiedział: “Posłałem do was Noego, Manu, Śiwę, Abrahama, Mojżesza, Zaratusztrę, Rama, Krysznę, Buddę, Jezusa i Muhammada. Raz na sto lat do każdego narodu posyłam Mojego Proroka. Raz na tysiąc lat posyłam Posłańca na całą ziemię. U początku każdej Wielkiej Epoki posyłam Mego Prawodawcę. Ich słuchajcie. Za nimi postępujcie.”

Religii nie wolno dostosowywać do własnych poglądów czy potrzeb. To własne poglądy i potrzeby należy dostosować do wymogów religii. Człowiek dostosowujący Boga do własnych celów popełnia największy grzech świętokradztwa. To własne cele i cały człowiek musi dostosować się do Boga i Jego wymagań. Oto oznaka prawdziwej religijności, Droga Przemienienia i Transfiguracji, Droga Gnozy i Transformacji. Religia jest tylko testem dostosowywania się człowieka do Boga. Próbuj zrozumieć nauki i poglądy Boga zawarte w twej religii, przyjmując je głęboko do serca takimi jakimi są. Następnie’ w świadomy i rozumny sposób postępuj w zgodzie z nimi. Boże życie jest niewyobrażalnie trudne dla istot opętanych przez moce piekielne. Proś Boga o przezwyciężenie wszelkich pokus.

Prorok Boży jest pełen słodyczy dla tych, których intencja podążania ku Bogu jest szczera i prawdziwa. Oszuści i podstępni mogą liczyć co najwyżej na szorstkie i cierpkie słowa z ust Proroka. Zawsze będą oni lżyli Proroka. Bóg najlepiej wie co potrzebne jest tym, którzy chcą się do niego przybliżyć.

Wiele BŁOGOSŁAWIEŃSTW w Drodze do Boga!!! Hum!

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia!

Om Namaśśiwaja! Hum!

Aćarjaćarja Swami Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu broszurowym lub książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.) 

TRZECIA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 33-48)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *