Czy Kościół katolicki jest Wielką Nierządnicą z Objawienia Świętego Jana

Kościół Katolicki jako Apokaliptyczna Wielka Nierządnica

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. (Mt 6:6)

Wielka Nierządnica jest jednym z tajemniczych obrazów przedstawionych w Apokalipsie przez św. Jana (Ewangelistę). Synonimem Wielkiej Nierządnicy jest Wielki Babilon: A na jej czole wypisane imię – tajemnica: “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17:5). Opisy dotyczące Wielkiego Babilonu można zatem odnosić do Wielkiej Nierządnicy i vice versa. 

W czasach apostoła Jana Babilonem nazywano Cesarstwo Rzymskie. Pierwsi chrześcijanie, czytujący księgę Objawienia tak właśnie rozumieli to pojęcie. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że pojęcie Babilon było kodem określającym Cesarstwo Rzymskie. Używano tego pojęcia z powodu ostrożności. Zasięg okrutnego prześladowania pierwszych chrześcijan przez Cesarstwo Rzymskie jest nam wszystkim bardzo dobrze znane. 

Księga Apokalipsy św. Jana zawiera wizję Wielkiej Nierządnicy (rozdz. 17–18).  Kim ona jest i czy ma to jakiś związek z Kościołem rzymskokatolickim? “Wielka nierządnica” symbolizuje system religijny. Według Biblii bowiem pojęcie “nierządnicy” zazwyczaj związane było z duchowym cudzołóstwem i zwykle odnosiło się do ludu Bożego, kiedy ten dopuszczał się bałwochwalstwa, czyli odstępstwa od wiary.

Wizja “wielkiej nierządnicy” różnie jest interpretowana. Jedni uważają, że “nierządnica” symbolizuje wyłącznie Rzym cezarów oraz mocarstwa prześladujące Kościół rzymski (tak uważa na przykład sam Kościół…). Inni twierdzą, że reprezentuje ona organizację (obecną lub przyszłą), złożoną z wyznawców wszystkich fałszywych religii. Jeszcze inni nawiązują do Babilonu odbudowanego we współczesnym Iraku, który wraz z Saddamem Husajnem miał odegrać kluczową rolę w ataku na Izrael. Ale największa część protestantów ewangelicznych utożsamia “wielką nierządnicę” z Kościołem upadłym, czyli z Kościołem rzymskokatolickim, który w ramach ekumenicznych dążeń chciałby sobie zjednać wszystkie religie świata. Które więc z tych czterech odniesień wydaje się najbardziej prawdopodobne?

Cokolwiek by powiedzieć o pierwszych trzech możliwościach – biorąc pod uwagę kontekst historyczny i biblijny – najbardziej prawdopodobny jest scenariusz ostatni, o czym zresztą przekonani byli zarówno prekursorzy reformacji, wszyscy reformatorzy, jak i wielu wybitnych humanistów i pisarzy. 

Jednym z pierwszych, który już w IX wieku nazwał papiestwo Babilonem, był Arnulf, arcybiskup Orleanu, a następnie: 

Piotr Waldo (XII wiek),

Eberhard II (XIII wiek), arcybiskup Salzburga.

Jan Wiklif (1330–1384),

JanHus (1372–1415),

Marcin Luter(1483–1546),

Ulrich Zwingli(1484–1531),

Jan Kalwin(1509–1564)

Jan Wesley (1703–1791) 

Karol Spurgen (1834–1892)

Powstaje pytanie: czy Księga Apokalipsy i sama historia papiestwa rzeczywiście daje ku temu podstawy?

Obraz wszetecznej kobiety, prostytutki, ukazany w wizji Janowi, musi symbolizować zbankrutowane pseudo chrześcijaństwo, które – podobnie jak starożytny Izrael – pogrążyło się w bałwochwalstwie. Jak wskazuje kontekst – apokaliptyczna wszetecznica jest więc przeciwieństwem „oblubienicy Baranka” (Ap 19. 7–8), “która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12. 17). Tak właśnie postrzegał Kościół papieski Girolamo Savonarola (1452–1492), przeor klasztoru św. Marka we Florencji, który wołał: “Przyjdź tutaj łajdacki Kościele, przyjdź tutaj i słuchaj, co Pan ci mówi: Dałem ci piękne szaty, a ty uczyniłeś z nich bóstwo; ze świętych naczyń uczyniłeś naczynia pychy, z sakramentów uczyniłeś przedmiot świętokupstwa, w swej rozwiązłości stałeś się wszeteczną nierządnicą; jesteś gorszy niż odrażające zwierzę (…). Stałeś się domem publicznym, zbudowałeś wszędzie dom publiczny. Co robi nierządnica? Zasiada na salomonowym tronie i wzywa: kto ma pieniądze, jest wpuszczony i robi, co mu się podoba, kto pragnie dobra, jest wypędzony precz. Tak więc, o nierządny Kościele, pokazałeś swoją brzydotę całemu światu, a twój fetor wzbił się pod niebiosa. Twój nierząd rozprzestrzeni się wszędzie: w Italii, Francji, Hiszpanii” (Roberto Gervaso, “Borgiowie”, s. 96). 

Apokalipsa Świętego Jana Apostoła lokalizuje siedzibę “wielkiej nierządnicy” i mówi o jej dalekosiężnym wpływie politycznym. “A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi” (w. 18). Miasto to zaś zbudowane jest na “siedmiu pagórkach” (w. 9), co jednoznacznie wskazuje na Rzym – najpierw Rzym cezarów, a następnie (wszak „Apokalipsa” mówi o czasach przyszłych) Rzym papieży – jako centrum katolicyzmu. Siedziba i nazwa Kościoła rzymskiego związana jest więc nierozerwalnie z tym miastem i podobnie jak Rzym cezarów, który władał podbitymi królami ziemi, tak Rzym papieski – szczególnie w okresie “papocezaryzmu”, czyli od Grzegorza VII (1073–1085) do Bonifacego VIII (1294–1303) – panował prawie nad całą Europą. 

Instytucjonalny charakter “wielkiej nierządnicy” mówi więc o jej ścisłym powiązaniu z władzami politycznymi. O roszczeniach zaś do władzy absolutnej jednoznacznie może świadczyć Dictatus Papae z 1075 r., w którym czytamy: “Jedynie papież może używać insygniów cesarskich (teza 8). Tylko jemu przysługuje prawo do ucałowania nóg przez władców (9). Tylko papież ma władzę deponowania cesarzy (12). Papieża nikt nie ma prawa sądzić (19). Zgodnie z Pismem św. Kościół rzymski nigdy nie błądził i nigdy nie pobłądzi (22). Papież, kanonicznie wybrany, niewątpliwie staje się świętym (23)”. 

Apokaliptyczna wszeteczna kobieta siedzi na bestii, która ją nosi (w. 3, 7), co przede wszystkim oznaczać może, że papiestwo powstało w samym centrum Imperium Rzymskiego – dzisiaj jest to Europa i jemu zawdzięcza swoją pozycję i wszystkie przywileje. Bez poparcia cesarza Konstantyna Wielkiego i jego następców Kościół rzymski nie uzyskałby tak łatwo statusu religii państwowej i jedynozbawczej. Świadczy to jednocześnie o cenie, jaką Kościół musiał zapłacić za swe ambicje. Ceną tą był daleko idący kompromis i sojusze z cesarzami i możnymi tego świata, które doprowadziły do tego, że – jak pisał Fiodor Dostojewski (1821–1881) – katolicyzm przestał już być chrześcijaństwem, bowiem zdradził Chrystusa.

Rozpoznanie Wielkiej Nierządnicy jest istotne dla każdego z nas, bowiem:

Wielka Nierządnica wraz z „Bestią, która ją nosi” (Ap 17:7) stanowi praprzyczynę wszelkiego zła na Ziemi: „Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17:5). Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że także ty, Czytelniku, jesteś pod jej wpływem, a z całą pewnością jesteś świadkiem jej „nierządu”: „…bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody”. (Ap 18:23 ).

W czasach ostatecznych dotknie ją straszliwa kara: “Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł! “(Ap 18:10). Biblijne “Biada” to klątwa, przekleństwo, wyklęcie, odrzucenie. 

Kara dosięgnie także tych, których Wielka Nierządnica zdołała do siebie przywabić czyli wszystkich nawróconych na katolicyzm. Dlatego Bóg poprzez św. Jana wyraźnie upomina wszystkich, aby odsunęli się od Wielkiej Nierządnicy: „I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie” (Ap 18:5).

Szereg sztandarowych (obecnie oraz w przeszłości) cech Wielkiej Nierządnicy opisano jako ich brak (zanik) w czasach jej zagłady. Jeżeli w czasach zagłady Wielkiej Nierządnicy nikt (już) nie kupuje jej towarów, to w czasach obecnych towary te rozchodzą się jak „ciepłe bułeczki”. Zwróć uwagę na powtarzające się „już”. Należy zauważyć, że owo „już” w znacznym stopniu odnosi się do czasów współczesnych. Może to wskazywać, że żyjemy w czasach ostatecznego wypełniania się Apokalipsy.

Przystąpmy teraz do wypunktowania podstawowych manifestacji Wielkiej Nierządnicy:

Wielka Nierządnica (Prostytutka) to religia, idea, filozofia lub instytucja, która przyciągnie do siebie wielkie rzesze ludzi spośród wielu narodów i języków: „Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami…” (Ap 17:1). W innym miejscu zamieszczono ważne wyjaśnienie: „Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki”. (Ap 17:15). W tym też kontekście należy interpretować opisywane w Apokalipsie: okręty na morzu oraz tych (co się wzbogacili), co mają okręty na morzu (Ap 18:19), oraz sternicy i marynarze, pracujący na morzu (Ap. 18:17) – jako lokalne placówki (agendy) Wielkiej Nierządnicy osadzone wśród narodów. Okręty – to diecezje, dekanaty, parafie, klasztory, kościoły. Kupcy, sternicy i marynarze na morzu – to cała hierarchia od kardynałów do księży. O tym, że Wielka Nierządnica zdobędzie wielu zwolenników, świadczy inne zdanie zamieszczone w Apokalipsie: „…bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody” (Ap 18:23 ).

Instytucjonalny charakter Wielkiej Nierządnicy, oraz jej związek z władzą, kapitałem i polityką. 

Wskazują na to następujące zapisy: „A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” ( Ap 17:18), „A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły..” (Ap 17:4), „…z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi…” (Ap 17:2 ). Dostojnicy Kościoła katolickiego chodzą odzianiw  purpurę i szkarłat…

Apokalipsa często wymienia dwa tajemnicze symbole: „ziemia” i „morze”. Dla przykładu: Bestia wychodzi z „morza”, natomiast Bestia Druga wychodzi z „ziemi”. Ich identyfikacja jest bardzo ważna dla zrozumienia wielu zapisów (np. co to znaczy „trzęsienie ziemi” lub „morza już nie znaleziono”).„Morze” to niemal wszyscy, będący w zniewoleniu ludzie. „Ziemia” to struktury panujące nad „morzem” niewolników. To ci, którzy w myśl zasady „dziel i rządź”, budują podziały, tamy i bariery dla „morza” ludzi. „Góry”, „wyspy”, „drzewa”, „trawa zielona” to „wybrańcy”, wywyższający się ponad „ziemię” dostojnicy duchowni i świeccy, to uprzywilejowane grupy społeczne, a nawet całe państwa okupujące inne narody. „Miasto” to religia (kościół). 

A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej (Ap 16:19).

Zapis ten odnosi się prawdopodobnie do okresu triumfalnego i „zapalczywego” pochodu chrześcijaństwa, kiedy to nastąpił upadek wielu innych religii („miasta pogan runęły”). W tych czasach nastąpił rozpad chrześcijaństwa na katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Ponieważ Apokalipsa jest księgą „zapisaną wewnątrz i na odwrocie” (Ap 5:1), dotychczasowa „boska” (czyt. szatańska) realizacja zapisu, będzie także miała swoje drugie – boskie i ostateczne – wypełnienie.

Wielka Nierządnica jest o sobie przekonana, że ma charakter ponadczasowy, że jest niezniszczalna: mówi w swym sercu: “Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby…”(Ap 18:7).

Zapewne niemal każdy słyszał, wypowiedziane z pychą przez kupców-czarowników, następujące słowa z ambony: „Były wielkie imperia, królestwa, dynastie – i wszystkie upadły. A Kościół trwa w opiece „bożej” (czyt. szatańskiej) nieustannie od 1600 lat”. Sternicy i żeglarze nie przyjmują do wiadomości, że upadek Wielkiej Nierządnicy będzie gwałtowny, a ich czyny osądzone: „Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca”. (Ap 22:11-12)

Wielka Nierządnica jest silnie zakamuflowana i trudna do rozpoznania, ponieważ nawet św. Jan zdumiał się na jej widok: (I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce. I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Ap 17:6-7). Podobnie jak w przypadku Bestii, wielu będzie zdumionych, że „Dobrodzieje” czyli księża i biskupi prowadzą ich ku szerokim bramom piekieł. 

„Wielka nierządnica” na swym czole ma też wypisane imię: „Wielki Babilon, matka wszetecznic” (w. 5). Oznaczać to może tylko jedno – system papieski odziedziczył i pielęgnuje ducha starożytnego Babilonu oraz Rzymu, który również nazywany był Babilonem. Wskazuje więc na uosobienie zła owej nowej potęgi religijno- politycznej, która wyrosła z imperialnego Rzymu i mówi o praprzyczynie wszelkiego zła na ziemi. Znamienne jest, że Kościół rzymski chętnie określa siebie “matką”.

“Wielka nierządnica” otacza się przepychem. Ubrana jest „w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami” (w. 4). Świadczy to o tym, że instytucja ta wyróżnia się bogactwem, próżnością i pychą. Ponieważ tekst wymienia bogate stroje, przypomnijmy, że purpura o odcieniu fioletowym jest kolorem szat biskupich, zaś szkarłat – kardynalskich. Warto też przypomnieć, że początkowo biskupi i przełożeni zborów nie posiadali odmiennych szat liturgicznych.

Wielka Nierządnica (do chwili swojej zagłady) ma wpływ na niemal każdą działalność ludzką: …bo ich towaru nikt już nie kupuje: towaru – złota i srebra, (…) oraz ciał i dusz ludzkich Ap 18:11-13). 

Handel duszą ludzką 

Ten handel odbywa się od urodzenia aż do śmierci, a nawet po śmierci (msze za dusze zmarłych). Wielka Nierządnica handluje wszystkim: „błogosławi” nowe fabryki, mosty, okręty, szkoły, więzienia, …i synów Narodu idących na śmierć, w celu szerzenia „bożego” miłosierdzia wśród „niewiernych”. Niespełna miesiąc temu byłem świadkiem odprawiania czarów nad zasiewami, a czarownicy kropidłem przysparzali rolnikom dobrego urodzaju.

Upadek Wielkiej Nierządnicy dopiero nastąpi. Przemawia za tym (nieznana dotychczas) walka pod Har-Magedon. Nie wiadomo, czy będzie to bitwa militarna, czy jedynie starcie nauki (ideologii) Jezusa i Fałszywego Proroka (Antychrysta). W tym też czasie: „I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej”(Ap 16:19).

Związek Wielkiej Nierządnicy z siedmioma górami: „Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta” (Ap 17:9). W przypisach do Biblii zapis ten odnosi się starożytnego Imperium Rzymskiego (miasto Rzym położone jest na siedmiu wzgórzach). Uważa się także, że chodzi tu zwłaszcza o 7-dem grzechów głównych, będących prawdziwymi imionami siedmiu głów Bestii. Dawniej jednak powszechnie kojarzono te siedem gór, wzgórz jako siedzibę Watykanu! 

Wielka Nierządnica otacza się przepychem i ludźmi sztuki, a zarazem cechuje ją próżność i brak głębi w jej filozofii: „I będą płakać (…), którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu…” (Ap 18:9), ”I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie” (Ap 18:22), „I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę..” (Ap 17:3).

„I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać” (Ap 17:10). Siedmiu królów to także siedem sakramentów. W przekonaniu części komentatorów, tym jedynym sakramentem jest sakrament małżeństwa (przyjmowany jedynie na zasadzie wzajemnego oświadczenia). Sakramentem, który przyjdzie (na krótko), będzie pokuta (wyznawanie grzechów i ich zadośćuczynienie). Pozostałe sakramenty – chrzest, bierzmowanie, eucharystia, kapłaństwo, ostatnie namaszczenie – upadną.  Istnieją inne wykładnie siedmiu królów… 

Eucharystia – Wielkie Kłamstwo Wielkiej Nierządnicy 

Podstawowym narzędziem oddziaływania (wizytówką) Wielkiej Nierządnicy jest puchar: „miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu” (Ap 17:4), „a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu” (Ap 17:2). Jest to niezwykle ważny punkt. Chodzi mianowicie o sakrament Eucharystii czyli o winomaszlne pijaństwo rodem ze starych satanistycznych i lucyferycznych kultów.  

„Z bogów robią chleby i z chlebów bogi. Kropidłem rozpędzają przeciwieństwa i choroby”. — Stanisław Staszic, Ród ludzki, Księga 12, wiersz 571

Sakrament Eucharystii jest wizytówką i głównym filarem podtrzymującym egzystencję Kościoła Katolickiego (i niektórych odłamów chrześcijańskich). Z drugiej strony, jest to „element” wiary, który zniechęcił wiele osób do Kościoła Katolickiego, i co gorsza, do Nauki Jezusa. Wizytówką Apokaliptycznej Wielkiej Nierządnicy jest puchar („miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu”, Ap 17:4), („a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu”. Ap 17:2). Nietrudno skojarzyć ten zapis z Eucharystią. 

Apokaliptyczna Wielka Nierządnica uprawia czary („…bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody”. Ap 18:23). Eucharystia jest podstawowym czarem Wielkiej Nierządnicy, i przepustką do uprawiania wielu innych czarów. Lista tych czarów jest przeogromna: począwszy od 7-miu sakramentów, a na przeróżnych „święconkach” skończywszy. 

Kolejny unikalny atrybut charakteryzujący Wielką Nierządnicę (Prostytutkę) wynika z zapisu: „A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę” (Ap 17:11). Bestia-Antychryst jest ósmym królem, a jest spośród siedmiu sakramentów, ukrywając się w sakramencie Eucharystii. „I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy…” (Ap 18:23). Oblubieńcem jest Jezus Chrystus (patrz także Ap 19:6-9). Oblubienicą Jego Kościół, czyli ci, którzy żyją zgodnie z Jego nauką. Oznacza to, że kościoły (budowle) opustoszeją, i nie będzie komu czytać Ewangelii – będących mieszanką nauki Jezusa i bluźnierstw Bestii przeciwko Bogu.

Odczytując Apokalipsę można wywnioskować, że Nierządnicą (Prostytutką) są wszystkie uprawiające czary watykańskie religie, kulty, sekty – katolicyzm i czarnoksięskie sekty chrześcijańskie z ich klątwami i czarami. Istnieje jednak kilka unikalnych zapisów, które jednoznacznie wskazują, że tą Wielką (Największą) Nierządnicą jest Kościół Katolicki.

Apokalipsa przewiduje gwałtowny upadek Wielkiej Nierządnicy:

„A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią” (Ap 17:16-17).

Dziesięć rogów to 10 przykazań Bożych, z których trzy pierwsze bluźnierczo odnosi do swojej osoby Bestia (diabeł, szatan). Wielka Nierządnica zbezcześciła wszystkie 10 przykazań Bożych. To w imię 10-ciu przykazań Bożych, Bestia (sam będący bluźniercą tych przykazań) dokona zagłady Wielkiej Nierządnicy. Bestia dokona tego inicjując bratobójcze walki religijne. Wtedy też (z pomocą Bestii) wypełni się „kielich zapalczywości” Wielkiej Nierządnicy.

Wszystkie cechy charakterystyczne „wielkiej nierządnicy” – omówione tu w największym skrócie – wskazują na jedyną w swoim rodzaju instytucję religijno- polityczną, jaką jest Rzym (Kościół) papieski. Wskazuje na to siedziba papiestwa, nazwa Kościoła rzymskiego, język (łacina), którym posługiwano się aż do II soboru watykańskiego (z ponowną próbą przywrócenia go z mszałem trydenckim włącznie), ścisły związek z władzą, polityką i kapitałem, przepych i szaty liturgiczne, przekonania o swoim ponadczasowym i jedynozbawczym charakterze, mistyczny, czyli zakamuflowany charakter tej instytucji, jej wpływ na niemal każdą sferę życia ludzkiego, doktryna odurzająca narody (powodująca dezorientację) i wreszcie – długotrwały zbrodniczy charakter tej instytucji. 

Guenter Lewy pisze tak:„Kiedy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych umierało w męczarniach tysiące Niemców przeciwstawiających się nazizmowi, kiedy wyniszczano polską inteligencję, kiedy ginęły setki tysiący Rosjan, traktowanych jako słowiańscy Untermenschen [podludzie] i kiedy 6 milionów ludzi mordowano za «niearyjskie» pochodzenie, hierarchia Kościoła katolickiego w Niemczech popierała reżim dopuszczający się tych zbrodni. Papież rzymski, duchowy zwierzchnik i najwyższy autorytet moralny Kościoła rzymskokatolickiego, milczał” (“Kościół katolicki a Trzecia Rzesza”, s. 370). A wiemy również, że osobiście przyjmował u siebie SS-manów i święcił ich zbrodnicze chorągwie. 

Najcięższym przewinieniem papiestwa – tej jedynej w swoim rodzaju instytucji religijno-politycznej jest jej zbrodnicza przeszłość. Podobnie jak apokaliptyczna „wielka nierządnica” Kościół rzymskokatolicki winny jest „krwi proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi” (18. 24). Choć w języku polskim trudno natrafić na dokumenty lub opracowania na ten temat – papiestwo winne jest najstraszliwszych zbrodni, jakich kiedykolwiek dopuszczono się na ziemi. Żywcem na stosach wedle oficjalnie zachowanych dokumentów spalono co najmniej 10 milionów ludzi, a dużo więcej w papieskich wojnach, krucjatach i podbojach zwanych chrystianizacją. Tylko w Polsce w ramach chrystianizacji w X i XI wieku wymordowano jakieś 3-4 miliony ludzi. Wymordowano w czasie krucjat religinych 100 milionów ludzi w obu Amerykach traktując ich jako “dzikusów” i “czerwone małpy”… 

Lepiej posłuchaj nakazu Boga: „Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli” (Ap 18:5). 

Tożsamość Babilonu Wielkiego

Babilon Wielki – taką nazwę otrzymał apostoł Jan wprost z ust Zbawiciela – Jezusa. Chrystus podał także inną, jeszcze bardziej enigmatyczną nazwę – Wielka Nierządnica. Biblia nazywa nierządem bałwochwalstwo. Terminem tym także określa ona przyjaźń sług Bożych ze światem Szatana, Lucyfera, Balzebuba i Beliara. Nierząd Babilonu Wielkiego czy też Wielkiej Nierządnicy jest utożsamiony ze wszelkim złem w sensie duchowym – masowym bałwochwalstwie oraz wszelkim akcjom politycznym, sprzecznym z planami Boga oraz Jego wolą, a w szczególności opozycję w stosunku do Jego planów ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.

W czasach apostoła Jana Babilonem nazywano Cesarstwo Rzymskie. Pierwsi chrześcijanie, czytujący księgę Objawienia tak właśnie rozumieli to pojęcie. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że pojęcie Babilon było kodem określającym Cesarstwo Rzymskie. Używano tego pojęcia z powodu ostrożności. Zasięg okrutnego prześladowania pierwszych chrześcijan przez Cesarstwo Rzymskie jest nam wszystkim bardzo dobrze znane.Zwróćmy uwagę na kilka biblijnych szczegółów, które dadzą nam więcej elementów, które z kolei uchylą rąbka tajemnicy tożsamości Babilonu Wielkiego. 

Objawienie 17:1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu». 

W czasach apostoła Jana, pisarza Apokalipsy Cesarstwo Rzymskie było symbolem korupcji, luksusu, rozwiązłości, wyuzdania oraz wielu zboczeń seksualnych. Tacyt tak napisał o Rzymie: “… miejsce, w którym wszystkie okropne i bezwstydne rzeczy się zgromadziły znalazłszy tam swój dom” (Tacitus, Annals. xv.44). Także wiele żydowskich apokaliptycznych pism nazywa Rzym właśnie Babilonem.

Według Normana Perrina, “Rzym jest nazywany Babilonem, ponieważ jego armie, podobnie jak armie Babilonu, zniszczyły tak świątynię jak i miasto.” (Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58) 

Oczywiście wojska rzymskie zniszczyły tak świątynię jak i całe miasto w roku 70 roku n.e. Niemniej starożytny Rzym, na wzór jego poprzednika, czyli Babilonu, pod berłem Nebukadnesara spełnił identyczna rolę i wykonał ponownie wyrok na odstępczym Izraelu. Apostoł Piotr także nazwał Rzym Babilonem, jak wyraźnie na to wskazuje poniższy werset:

I Piotra 5:13 Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn.

Według pism Starego Testamentu, Babilon był symbolem buntu oraz opozycji w stosunku do Boga. Starożytny Babilon był miejscem najohydniejszych kultów demonicznych, podczas których palono na stosach niemowlęta ku czci Baalowi, Mardukowi czy też innym demonom. To w Babilonie odbywały się orgie sakralne, czarne msze ku czci demonów i Babilon był miejscem szczególnie znanym z masowego bałwochwalstwa. W Babilonie czczono Astarte czy też Astarot, demonicę, nazywaną także Królową Niebios, późniejszą Maryję.

Uwzględnijmy kilka szczególnych cech, które według Biblii posiada Babilon Wielki.

  • Jest to Babilon Wielki – Babilon starożytny nie posiadał światowego zasięgu ani tak dalekosiężnej władzy jaką posiada dzisiejszy Rzym i dlatego ze względu ów zasięg władzy, Watykan nazywany jest Babilonem Wielkim..
  • Babilon starożytny był systemem polityczno religijno-finansowym. Podobnie jak Watykan.
  • Szczególne jego cechy to czary, wielbienie demonów, bałwochwalstwo, opozycja przeciwko Bogu i Jego zamierzeniom oraz przeciwko Jego sługom.
  • Rządy starożytnego Babilonu nacechowane były okrucieństwem. Dzisiejszy Babilon Wielki przerasta okrucieństwem wszystkie dotychczasowe systemy rządowe.
  • Dzisiejszy Babilon Wielki posiada niezwykła władzę na skalę światową, władzę polityczną, władzę gospodarczą a zwłaszcza władzę nad systemem monetarnym całego świata. Jest to najbogatsza instytucja na globie ziemskim.
  • Watykan charakteryzuje się bezlitosnymi prześladowaniami sług Boga Najwyższego. (Inkwizycje)
  • Jest to miasto siedmiu wzgórz, panujące nad królami ziemi,- Jest kontynuacją Rzymu, nazywanego w czasach Jana – Babilonem.
  • Hitlerowska III Rzesza była także kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego, wspierana oraz kontrolowana przez KRK, który zawsze miał solidne układy z wieloma poprzednimi rządami niemieckimi (Krzyżacy czy III Rzesza Hitlera). 
  • Dzisiejsza Unia Europejska jest także kontynuacją cesarstwa rzymskiego, Niemcy wiodą w niej główną rolę pod nadzorem watykańskiego Zakonu Jezuitów.
  • Nowoczesny Babilon charakteryzuje się jawnym, masowym bałwochwalstwem oraz kultem Maryji – Królowej Niebios.

Kościół Rzymski i jego stolica – Watykan 

Jest to jedyna organizacja na ziemi, która posiada wszystkie cechy biblijnej Wielkiej Nierządnicy – Babilonu Wielkiego. Co jest niezwykle ciekawe, ŚJ są bardzo blisko celu, jednakże słownictwo biblijne nie nazywa tego Imperium religijnym, ale nazywa to Babilonem. Ponieważ Babilon wielbiąc Lucyfera sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad wszystkimi religiami świata z Izraelem i wojowniczym Islamem włącznie! Inaczej mówiąc, jest to w rzeczywistości Imperium Religii fałszywej, ale Biblia nazywa ten twór Babilonem Wielkim ponieważ  Watykan jest głównym trzonem tego imperium i wszystkie rozkazy idą z Watykanu.

Przez wiele stuleci Watykan był w stanie kontrolować przepływ wszelkich informacji, ale od roku 1989, roku, w którym Internet rozpoczął swoją wędrówkę do domu każdego przeciętnego człowieka, owo pasmo milczenia zostało brutalnie przerwane i zaczęło się sprawdzać w niezwykłe proroctwo, zapisane niemal 2000 lat temu w Ewangelii Łukasza. 

Łukasza 8:17 “Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.”

Główną siłą KRK jest sekta OPus Dei oraz Zakon Jezuitów, chociaż jego rola jest tuszowana. Nie jest to zakon religijny ale raczej Zakon militarny. Podobnym zakonem był Zakon Najświętszej Maryi Panny Kawalerów Mieczowych, zwany potocznie Krzyżakami oraz znany z przeszłości Zakon Templariuszy. Na czele Zakonu Jezuitów stał przez długi czas Generał – Peter-Hans Kolvenbach zwany także Czarnym Papieżem! Generał Jezuitów ma także swojego władcę, który wydaje mu polecenia i rozkazy. Owym władcą jest Lucyfer. Nie jest to inna nazwa Szatana lecz nazwa potężnego demona udającego światłość. Katoliści nie wielbią Szatana, ale Lucyfera. Dlatego też Porządek Jezuicki nazywa się lucyferiańskim. Ostatnio Peter Hans Kolvenbach ustąpił ze stanowiska Generała Jezuitów a zastąpił go znacznie młodszy Adolfo Nicolas – pochodzenia hiszpańskiego. 19 Stycznia 2009 roku Adolfo Nicolas został wybrany na kolejnego Generała Zakonu Jezuitów. 

Watykan wielbi Lucyfera

Lucyfer to wspominany w Biblii demon, władca piekieł, który skutecznie udaje Anioła Światłości, zupełnie jak wszyscy papieże udający pobożnych, a rozkazujący dokonywać ludobójczych zbrodni inkwizycji! 

Wszyscy generałowie Zakonu Jezuitów są czarnoksiężnikami, lucyferianami. Jeden z byłych członków zakonu Jezuitów, Alberto Rivera [EN] ukazał nam prawdziwe oblicze tego morderczego Zakonu oraz wiele szczegółów dotyczących wielbienia Lucypera w Kościele Rzymsko Katolickim. Jest to jedna z tajemnic mistycznych kleru katolickiego. Alberto Riviera wyjawia, że generałowie jezuiccy zbierają się na “Czarnych Mszach” w Hiszpanii, podczas których wielbi się Lucyfera. Wszyscy uczestnicy owych “mszy” są przybrani w czerń. Według pewnych źródeł, podczas czarnych ceremonii Lucyfer przybywa osobiście, aby wydawać rozkazy oraz odbierać wielbienie. Rivera został zamordowany za ujawnianie owych tajemnic.Według Ojca profesora Uniwersytetu Georgetown, byłego egzorcysty Malachi Martina, w jego wydanej w roku 1996 książce “Windswept House: A Vatican Novel” mamy takie oświadczenia.

“Dym szatana wszedł do Świątyni” – papież Paweł VI – 1963. Słynny cytat Pawła VI.”Okultystyczne akty szatańskiej pedofilii w Kościele Katolickim są rozważane przez profesjonalistów jako kulminacja rytuałów ‘Umieszczenia na tronie Upadłego Archanioła Lucyfera’ w Watykanie.

Na stronie 492 Martin napisał:

“Nagle stało się ewidentne że podczas obecnego pontyfikatu, Rzymski Kościół katolicki wprowadził stałą obecność księży wielbiących Szatana i kochających go; biskupów i księży którzy sodomizowali tak chłopców jak siebie samych; zakonnic przeprowadzających “Czarne rytuały”, które żyły w lesbiańskich związkach… każdego dnia, czy to Niedzieli czy Dni  Świątecznych, działania herezji i bluźnierstwa, gniewu i faworytyzmu były pozwalane i popełniane na świętych Ołtarzach przez mężów, których nazywamy księżmi. Świętokradcze czyny i obrzędy nie tylko wykonywano na Ołtarzach Chrystusa, ale otrzymywano cichą aprobatę  albo co najmniej ciche pozwolenie pewnych kardynałów, arcybiskupów, i biskupów.”

Martin twierdzi że wysokiej rangi członkowie Kościoła przysięgają Szatanowi swoje dusze podpisując się własną krwią w precyzyjnie opracowanych rytuałach. ( Patrz – Bohemian Grove)  Nie jest on odosobniony w tych oskarżeniach.

Arcybiskup Milingo, egzorcysta, autor książki “Twarzą w twarz s Szatanem” napisał takie słowa: Teraz, trzeci wymiar (zła) jest najbardziej niebezpieczny. To jest subtelne i najokropniejsze. I nie uwierzyłbym gdym nie odkrył tego trzeciego wymiaru zła. Trzeci wymiar to ludzie, którzy idą za instrukcjami satanistycznych sekt w Kościele.

Teraz z tym trzecim wymiarem, mówię ze smutkiem, że nasz kościół do tego należy. Bardzo mi przykro, nie mogłem zrozumieć siebie, i nawet teraz nie rozumiem. Ale jedyna pociecha, którą mam jest – Judasz Iscariot był jednym. Razem z Jezusem trzy lata, ale nigdy nie zmienił. W takim razie rozumiem, że trzeci wymiar zła zaistniał nie dopiero teraz ale istniał nawet wtedy. Ponieważ nic nie mogło zmienić serca Judasza – nic!.

Diabeł w Kościele Katolickim jest tak chroniony ponieważ on jest jak zwierzę chroniony przez rząd; gra on w grę, która wyjmuje spod prawa każdego, specjalnie łowców, którzy chcieliby to zwierzę złapać i zabić. Diabeł w Kościele jest dziś w rzeczywistości chroniony przez pewne władze kościelne przed oficjalnym łowcą w Kościele, przed egzorcystą. jest aż tak źle, że egzorcysta ma zakazane atakowanie diabła. Diabeł jest chroniony, a ten, kto jest myśliwym, egzorcystą, jego praca jest zabroniona.

10 Marca 2010 ukazał się także artykuł w TimesOnLine – “Główny egzorcysta o. Gabriel Amorth twierdzi, że diabeł mieszka w Watykanie.”

Ojciec Gabriele Amorth, 85, jest głównym egzorcystą Watykanu do 25 lat i mówi, że zajmował się 70.000 przypadkami opętania, powiedział, że konsekwencjami szatańskiej infiltracji są walki o władzę w Watykanie, jak również “kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa, i biskupi, którzy są związani z Demonem “. 

Istnieje wiele dowodów na współpracę KRK z Lucyferem, pomimo ścisłej kontroli mediów przez Watykan. Watykan nie tylko wielbi Lucyfera potajemnie. Owo wielbienie jest jaskrawo widoczne w symbolizmie i liturgii Kościoła. Watykan podsuwa nam wszelkie możliwe bóstwa starożytne, nakładając nań postacie świętych. Kult maryjny jest niczym innym jak kultem demonicy Astarte, Święta Wielkanocy do dokładna kopia symbolizmu płodności (królik,  jajka i kiełbasa) z dodatkiem Drogi Krzyżowej oraz zmartwychwstania Jezusa. Ani data ani ceremoniały nie mają wiele wspólnego z Biblią, natomiast większość ceremonii to czyste lucyferiaństwo. 

Wielkim dowodem lucyferianizmu Watykanu jest narzędzie śmierci Jezusa – krzyż. Kościół wielbi narzędzie śmierci Zbawiciela. Tylko szatany mogą zrobić coś takiego Jezusowi Chrystusowi, żeby czcić narzędzie którym był trturowany i zamordowany! Cechą charakterystyczną Babilonu Wielkiego jest częste używanie symbolu Czaszki i Piszczeli. Symbole te były używane przez piratów, SS i Gestapo, oczywiście są także emblematami stosowanymi przez Jezuitów czy Opus Dei. 

Zasięg władzy nad światem

Kościół Rzymsko Katolicki (nowożytny Babilon) posiada znacznie większą władzę niż Babilon starożytny. KRK jest oczywistą kontynuacją starożytnego Rzymu. Stał się religią państwową starożytnego Rzymu – prześladowcy chrześcijan i od roku 325 n.e. panuje nad niemal całym światem. 

Celem KRK od wieków była władza nad światem ze stolicą w Jerozolimie.  Z tego powodu organizowano wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej czyli Palestyny. Przez 1600 lat KRK nie był w stanie ziścić swoich marzeń. Najwidoczniej Bóg nie pozwalał nikomu na osiągnięcie tego celu. Jerozolima jest świętym miejscem Boga i do dzisiaj Bóg nie pozwolił nikomu na całkowitą i wyłączną kontrolę tego miasta. 

Detaliczny szatański plan wprowadzenia Globalizacji jest ukrytym celem Watykanu, a wprowadzają go aktywiści związani z Kościołem katolickim. W ten sposób Opus Dei, Jezuici, Piszczelowcy w USA czy P2 we Włoszech i inne lucyferyczne loże  papieskiego KRK w wygodny dla siebie sposób pozostawali i nadal pozostają w cieniu. Watykan rozpoczął finały marsz w kierunku ustanowienia bezbożnego, Lucyferiańskiego Porządku Świata (LPŚ).

W związku z tym, że wszystkie działania Zakonu Jezuitów są prowadzone w głębokiej tajemnicy, trudno jest nie tylko określić dokładnie cele oraz kierunki współpracy, trudno jest także ustalić kto jest kim. Nawet najwyżsi członkowie owych organizacji nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co w rzeczywistości robią inni członkowie tej samej organizacji. 

Władza Watykanu jest najbardziej despotyczną i morderczą, inkwizycyjną władzą, jaką świat kiedykolwiek widział. Władza w USA sprawowana jest poprzez wiele organizacji watykańskich. Główne organizacje, to Council on Foreign Relations, (Rada  Stosunków Międzynarodowych) CFR, Katomasoneria, Piszczelowcy, Bilderberg Group, Rycerze Malty, Klub Rzymski, sekta Opus Dei i wiele, wiele innych. Rozkazy idą z Watykanu a władze polityczne kontrolowane przez Opusdeistół i Piszczelowców wykonują owe zbrodnicze rozkazy. 

Przyszła władza Lucyfera nad światem ma się opierać na Jerozolimie, której to Watykan jest na poczatek XXI wieku w 70% właścicielem. Watykan poprzez podstawione osoby i organizacje wykupuje nieruchomości, place, działki i budynki w Jerozolimie, tak jak w Polsce wykupił Kraków. To w Jerozolimie ma być tron papieski w odbudowanej Świątyni Salomona, z którego Człowiek Bezprawia lub inaczej fałszywy Mesjasz czyli Antychryst ma zarządzać oficjalnie nad całym globem ziemskim.

Watykan w chwili obecnej, na poczatek XXI jest najważniejszym instrumentem demona Lucyfera. Plan Lucyfera obejmuje całkowitą kontrolę Jerozolimy, która w chwili obecnej nie jest jeszcze pod kontrolą rządu Izraela, ponieważ na terenie byłej Świątyni Salomona znajduje się meczet Na Skale, meczet Al Aksa – jedna z największych świętości islamskich.

Watykan jest największym właścicielem wielkiej ilości cennych nieruchomości w wielu państwach, w tym w Polsce nad którą przejmuje kontrolę od 1989 roku. Watykan posiada największe banki szwajcarskie  oraz ma pod swą kontrolą większość zasobów światowego złota. Są one złożone w bankach szwajcarskich i z tej właśnie przyczyny Szwajcaria zawsze była neutralna wobec wszelkich wojen a zaufana szwajcarska gwardia pilnuje bezpieczeństwa w Watykanie. 

W bankach Watykanu trzymają swoje fortuny rodziny królewskie oraz rodziny bankierskie – Rockefellerzy czy Rothschild. Cały świat jest zadłużony po uszy za wyjątkiem Watykanu. U kogo cały świat się zadłużył? Watykan ramieniem Rockefellerów i Rothschildów kontroluje także Bank Federalny USA oraz Bank Angielski, który z kolei kontroluje Federalny Bank Australii, Nowej Zelandii czy Kanady. Watykan wywołuje kryzysy gospodarcze na rynkach celem zwiększenia swoich zarobków. KRK był bezpośrednim inicjatorem zarówno I jak i II Wojny Światowej. Adolf Hitler był gorliwym katolikiem i przyjacielem papieży, zausznikiem Watykanu w Niemczech i tylko siłą Akcji Katolickiej zdobył władzę! 

Jak powiedział jedne z Rothschildów – “…kontrolując Bank Federalny nie dbam, kto ustala prawa”

Patrząc ze strony finansowej nigdy nie płacący podatków Watykan ma pod sobą mniejszych bankierów, którzy z kolei są właścicielami mediów, MTV, Hollywood, wszelkich sieci jak CNN, Reuter czy sieć Ruperta Murdocha. Kto ma aż takie pieniądze oraz tak daleko posuniętą kontrolę finansową, ten sprawuje efektywnie władzę nad całą planetą. Papieże nie kłaniają się nikomu i nie całują niczyich pierścieni ale jest odwrotnie. Większość mężów stanu całuje pierścień papieski i głęboko się przed każdym papieżem kłania.

Tony Blair ostatnio przechrzcił się na katolicyzm! Dlaczego po utracie władzy w Anglii a nie przed? Ponieważ obecnie Tony Blair pełni ważniejszą funkcję a Watykan uważa go za szczególnie zasłużonego dla Globalizacji. Wiele biznesów w ogóle nie używa nazwy katolicki (Catholic) a właścicielem jest Watykan. Wystarczy nieco policzyć, aby zauważyć, jaką olbrzymią wartość pieniężną w jedynie samych nieruchomościach posiada KRK w samym Sydney! Dodajmy prosty fakt, że KRK jako ciało religijne nie płaci nigdy podatków! 

Szatańskie rytuały watykańskie

Watykan jako Babilon Wielki wielbi potajemnie Lucyfera, spotyka się z nim podczas czarnych mszy, podczas których otrzymuje od niego polecenia odnośnie dalszych działań i planów. 

Wielu z nas słyszy czasem oskarżenia KRK o pedofilię, ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pedofilia jest jednym z aktów ceremonialnych podczas wielbienia Szatana, Lucyfera, Belzebuba, Beliara czy innych demonów. W rytuałach stosuje się gwałty, pedofilię, zabijanie na ofiarę, picie krwi ofiar i wiele innych ohydnych detali. Pedofilia odgrywa znaczną rolę w ceremonialnych nadużyciach seksualnych.

Z tych przyczyn homoseksualizm, pedofilia oraz walka z instytucją małżeństwa, ustanowioną przez Boga to kolejne atrybuty rozpowszechniane przez bezbożne lucyferiańskie media. Najwyższy jak wiadomo procent homoseksualistów oraz pedofilów jest pośród kapłaństwa KRK. Kościół katolicki jest także znany z niezmiennej pozycji w stosunku do celibatu, który oznacza jedynie zakaz małżeństw z kobietami, a nie zakaz stosunków seksualnych! Czyż nie jest on najdoskonalszym narzędziem w rękach Władcy Demonów – Lucyfera w wszczepianiu akceptacji wszystkich tych rzeczy za pomocą kontrolowanych przez aktywistów kościelnych mediów? 

Właśnie dzięki prokościelnym mediom opusdeistycznym nasila się kampania faworyzująca wszelkiego rodzaju orientacje seksualne, z lesbianismem oraz homoseksualizmem włącznie. Media reklamują nam poparcie dla homoseksualistów a wszelkie przypadki pedofilii w rankach Kościoła są w miarę możliwości zmiatane pod dywan. Rzadko w zachodnich mediach można przeczytać cokolwiek na temat galopującej pedofilii katolickiej czy baptystycznej, a rezultaty śledztw w większości przypadków nigdy nie docierają do czytelników, słuchaczy czy widzów. 

Niemal cały chrześcijański świat zachodni jest w znacznym stopniu uwikłany w pedofilię, a wszelkie sprawy z tym nieludzkim procederem są tuszowane przez media, śledztwa są wstrzymywane ponieważ najczęściej prowadzą one do najwyższych sfer rządowych czy religijnych, nie wyłączając Białego Domu. 

Składanie dzieci na ofiary Mardukowi, czy innym szatańskim ‘bożyszczom’ są także rzadko wymieniane przez główny strumień mediów. Rytualne morderstwa, czy też okaleczenia, wszelkiego rodzaju wiadomości o tego typu aktywności są przez media skwapliwie ukrywane przed nami. 

Nadchodząca zagłada Babilonu Wielkiego

Objawienie 17:3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. 

Szkarłatna Bestia to Bestia w postaci katolickich biskupów i kardynałów. 

Objawienie 17:4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 5 A na jej czole wypisane imię – tajemnica: “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. 

Purpura i szkarłat – insygnia biskupów i kardynałow – oznacza wszelkie znaki dostojeństwa i władzy, a złoto, drogie kamienie i perły ukazują wręcz bezwstydny przepych. W całym owym przepychu Nierządnica trzyma w ręku swoim złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. Puchar to symbol mszalnej Eucharystii z winomaszlanym pijaństwem. 

Nierządnica jest wierną kopią bałwochwalczego Babilonu z jedną dużą różnicą. Robi wszystko na skalę światową. Jest także uwikłana w szarą (lucyferiańską) a nawet czarną (satanistyczną) magię, identyczną, jaką uprawiał starożytny Babilon. Niemal wszystko, co czyni owa Nierządnica, Prostytutka jest sprzeczne z wolą Boga oraz skierowane przeciwko Niemu oraz Jego Synowi. Inkwizycja to zbrodnia przeciw ludzkości. 

Objawienie 17:6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem. 

Babilon Wielki zawsze był był i jest nadal wielkim prześladowcą prawdziwie oddanych Chrystusowi chrześcijan. Zawsze ich prześladował, czy to podczas rzymskich igrzysk, czy podczas wojen krzyżackich, podczas krwawej i okrutnej Inkwizycji czy też obu wojen światowych, których był on bezpośrednim dyrygentem. To KRK wyposażył Hitlera do II Wojny Światowej… KRK brał żywy udział w zbrodniach ustaszowców na terenach byłej Jugosławii, bezlitośnie mordując setki tysięcy Serbów – członków kościoła prawosławnego, nie uznającego papiestwa. 

Objawienie 17:7 I rzekł do mnie anioł: «Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. 8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. 10 I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. 11 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. 

Rzym jest znany jako Miasto Siedmiu Wzgórz 

Za pomocą tych organizacji KRK całkowicie kontroluje niemal wszystkie zorganizowane religie na całym świecie.

Watykan posiada największe bogactwa świata – w watykańskich bankach zadłużona jest cała planeta.

Watykan sprawuje niemal niczym nie skrępowaną władzę nad całym światem.

Watykan jest praktycznie odpowiedzialny za stan obecnego świata, obie wojny światowe, Holokaust i wiele innych zbrodni oraz za wszelkie kryzysy i rażącą niesprawiedliwość oraz ubóstwo całego świata.

Największe światowe problemy są rezultatem grabieżczych rządów aktywistów z KRK. 

W KRK jest wielu bogobojnych i wspaniałych księży, którzy ciężko pracują aby zapoznać innych z Bożymi Przykazaniami. Wielu katolików uczęszczających w mszach jest wzorowymi obywatelami, ojcami matkami i… naszymi braćmi w wierze. Wielu z nich wierzy w Chrystusa i się do Niego modli. Egzorcyści katoliccy mocą imienia Jezusa wypędzają demony. Religia katolicka myli się jednak w niemal każdym dogmacie, a kler po cichu uprawia wszelkie możliwe zboczenia. Dlatego wszystkie inne religie chrześcijańskie powstały z powodu odkrycia wielkiej różnicy pomiędzy naukami Kościoła katolickiego a Słowem Bożym. 

Objawienie 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, (17) bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.

I taki będzie koniec, tyle, że godzina u Boga to jakieś 42 lata, a dokładnie licząc tysiąc lat jako jedną dobę trzeba wziąść wedle Apokalipsy 1/24 tysiąclecia. Tyle zatem potrwa proces rozkładu i upadku aż do zagłady, jeśli się już rozpocznie…

Har-Mag-e-Don (Opracowanie zbiorowe)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *