Kodeks Postępowania i Zasady Inicjowanych

Opublikowano

w kategorii

Zasady Kodeksu Ezoterycznego

Zasady postępowania i funkcjonowania na ścieżce duchowej, mistycznej, boskiej, magicznej, ezoteryczno-hermetycznej, magicznej…

W tradycjach ezoterycznych istnieje ogólnych reguł co do przynależności i kultywowania praktyki rozwoju duchowego, misteryjnych rytuałów, studiowania nauk tajemnych. Jedną z zasad jest zasada tajemnicy, dochowywania sekretów, nieujawniania istotnych nauk, praktyk ani miejsc praktyki. Wynika to ze specyfiki przeżyć metafizycznych oraz samych nauk mistyczno-magicznych. Paplanie profanom o okultystycznych czy hermetycznych naukach oraz praktykach sprowadza na głupią osobe niezdolność do rozwoju duchowego, opuszczenie przez anioły i duchy bóstw, a także z czasem bardzo zły los i wiele cierpienia. Wiedza wewnętrzna jest przeznaczona dla dojrzałych, mistycznych dusz, a nie dla profanów. Nauka i praktyka w szkołach ezoterycznych (okultystycznych, magicznych, misteryjnych, gnostycznych etc) wyklucza uczestnictwo anonimowych osób, gdyż z natury relacja Mistrz-uczeń (Guru-Śiszja czy Mag-Czela) jest taka, że Mistrz aby dokonać przekazu werbalnego i energetycznego musi znać ucznia, zarówno co tożsamości jak i miejsc przebywania, życia czy pracy. Generalnie, nie uczynią postępów w praktykach, nie nabiorą wiedzy ani umiejętności praktycznych ci, którzy ukrywają przed Mistrzem (Magiem, Guru) swoją tożsamość, miejsce życia, pracy etc. Oczywiście, istnieje więcej przyczyn dla których uczniowie nie uczynią postępów na ścieżce, stąd w rozwoju duchowym szereg zasad i reguł oraz wymogów, jakie Kandydaci muszą spełnić. Tradycje misteryjne, ezoteryczno-hermetyczne taką mają naturę i trzeba się stosować do wymogów szkół, tradycji, ścieżek ezoterycznych.

Im wyżej wzniesiona Świadomość, tym mocniejsze Reguły Ścieżki Duchowej

Zasad i reguł Kodeksu Ezoterycznego, Kodeksu Magów jest wiele, a tutaj znajdziesz tylko najbardziej ogólne, najbardziej podstawowe, po części mezoteryczne (dla szczebli przygotowawczych).

Boscy Ryszi (Mędrcy) i Siddhowie (Magowie) – Duchowi Mistrzowie Planety wielokrotnie powtarzają i przypominają, że ogólnoświatowe ruchy skupione wokół Mistrza (Swami, Asekha), Guru, Siddha (Maga) – ludzie noszący Imię Boga na Sztandarach, winny rozwijać się w oparciu o uniwersalne założenia, które w najogólniejszym zarysie można by podsumować następująco:

 1. Rozumna i szczera Ufność (Wiara) w Brahmana Boga i w to, że On, Najwyższy jest jeden dla całej ludzkości niezależnie od tego, jakie imiona i formy przydają Mu różne kultury i religie świata.
 2. Szczere i pełne oddania zaangażowanie w życie duchowe w tradycji mistycznej (magicznej), którą sobie wybraliśmy, polegające na wypełnianiu jej nauk w swym codziennym życiu oraz przestrzeganiu uniwersalnych, ogólnoludzkich zasad moralnych i etycznych.
 3. Okazywanie szacunku i zrozumienia wyznawcom wszystkich innych filozofii duchowych i mistycznych religii oparte na świadomości, że żadna mistyczna religia w swej istocie nie propaguje wartości negatywnych, a wręcz przeciwnie – wszystkie prawdziwie duchowe religie stawiają przed swymi praktykującymi najwyższe ideały duchowe i zalecają życie zgodne z uniwersalnymi wartościami ludzkimi.
 4. Praktyczne i szczere niesienie bezinteresownej pomocy autentycznie biednym, chorym i potrzebującym.Oczywistym jest fakt sprawdzania czy osoba rzeczywiście jest chora tak jak deklaruje, a to z uwagi na znaczny odsetek oszustów wśród żebraków.
 5. Kształtowanie swego życia w oparciu o zasadę niekrzywdzenia (Ahimsah), prawdę (Sathya), prawość (Dharma), pokój (Śantih), i miłosierną łaskawość (Preman).

Dobre Myśli – Dobre Słowa – Dobre Czyny!

Każdy inicjowany czy wtajemniczony w Duchowej Wspólnocie, w Sandze, Szkole Magii, w Szkole Ezoterycznej, powinien akceptować i podjąć praktykę duchową jako integralną część codziennego życia i przestrzegać Kodeksu Postępowania Pielgrzyma Drogi (Ścieżki Magów, Siddhów) zobowiązującego go do:

 1. Codziennej praktyki duchowej (sadhana) w postaci medytacji i modlitwy.
 2. Uczestnictwa we wspólnych śpiewach i/lub modlitwie z członkami rodziny/przyjaciółmi raz w tygodniu, jeśli tylko odległość od najbliższej grupy duchowej na to pozwala.
 3. Troski o duchowe kształcenie swych dzieci przez umożliwienie im uczestnictwa w programach edukacyjnych dla dzieci prowadzonych przez Duchową Organizację Guru (Mistrza, Maga).
 4. Obecności przynajmniej raz w miesiącu na spotkaniach duchowych prowadzonych przez Aćarjów.
 5. Udziału w pracy społecznej i innych programach Organizacji Duchowej Mistrza (Guru).
 6. Systematycznego studiowania literatury duchowej promowanej przez Wspólnotę Drogi.
 7. Systematycznego ograniczania roszczeń, żądz oraz pragnień i wykorzystywania zgromadzonych tą drogą oszczędności dla dobra innych mieszkańców/stworzeń planety.
 8. Zwracania się do każdego rozumnego stworzenia z kurtuazją, łagodnie i z życzliwością, jeśli tylko na to zasługuje.
 9. Unikania mówienia źle o innych dobrych ludziach, zwłaszcza podczas ich nieobecności, a także po ich śmierci.
 10. Stosowania się do rad i zaleceń duchowego Mistrza lub jego aktywnych Aćarjów – Posłańców!
 11. Wspierania w miarę możliwości Trzech Drogocennych Skarbów: Mistrza (Guru, Maga), Dharmę i Sanghę (Ruch Duchowy, Wspólnotę, Szkołę Ezoteryczną).

Nieprzestrzeganie lub pogwałcenie Kodeksu Pielgrzyma (Kodeksu Magów) pozbawia osobę inicjowaną możliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji w duchowej organizacji Mistrza. W takim przypadku decyzją odpowiednich przełożonych w strukturze Organizacji (Szkoły, Zakonu, Bractwa) osoba taka może zostać zwolniona ze sprawowanej przez nią funkcji i pozbawiona praw aktywnego działania w Ruchu za podaniem przyczyn.

Podstawowe Zasady Duchowe Ludzi Drogi!

 1. Zachowuj przekonanie, że wszyscy dobrzy ludzie (manawa) są twoimi bliźnimi, braćmi i siostrami (krewnymi). Miłuj wszystkich i traktuj ich jak braci i siostry, ograniczając do minimum wyrządzanie innym dobrym ludziom nawet niezamierzonego cierpienia! Uświadamiaj sobie Duszę całej Ludzkości.
 2. Żyj z pracy własnych rąk i zdolności własnego umysłu. Nie bądź ciężarem dla innych i nie uzależniaj się od pomocy innych ludzi. Bądź istotą samowystarczalną i wykonuj jak najwięcej samodzielnie. Nawet, jeśli jesteś osobą zamożną i masz służących, pracę dla społeczeństwa wykonuj osobiście. Zakaz pasożytowania obejmuje też unikanie lichwy oraz życia na zaciąganych kredytach (pożyczkach).
 3. Traktuj kraj swojego urodzenia jako święty, jako świętą Duszę. Bądź osobą patriotyczną, ale nie nacjonalistyczną, nie dyskryminuj innych narodów. Oczyszczaj regularnie związek z krajem urodzenia oraz zamieszkania, gdyż każdy Naród jest Duszą. Przybyszów traktuj dobrze, dopóki żyją uczciwie.
 4. Okazuj szacunek wszystkim dobrym religiom świata i ich wyznawcom, o ile nie wiodą do złego. Unikaj religii upadłych i zepsutych. Na najwyższy szacunek zasługują dobre, misteryjne kulty o charakterze ezoterycznym, tajemnym, sekretnym. Zawsze, nawet za cenę poświęcenia własnego życia, dochowuj zasady utrzymywania tajemnicy duchowych nauk i praktyk oraz tajemnicy duchowej służby jaka została tobie powierzona. Ezoteryka oznacza to co wewnętrzne, mistyczne, magiczne, tajemne, a najpodlejszy los spotyka zdrajców, którzy upubliczniają sekrety Magów oraz tajemnice Boga.
 5. Utrzymuj w czystości swój dom i otoczenie, gdyż zapewnia to zdrowie i radość tobie oraz społeczeństwu. Przynajmniej raz w roku wysprzątaj swój dom i podwórko w sposób rytualny! Stosuj się do zasad ablucji rytualnych, do zasad obmywań i oczyszczeń przed rytuałami misteryjnymi. Kultywuj praktyki oczyszczania ciała, emocji, umysłu i duszy (jaźni). Oczyszczaj i uświęcaj miejsce życia.
 6. Praktykuj dobroczynność, ale pamiętaj, że pieniądze nie zawsze stanowią najlepszy dar. Pomagaj biednym, chorym lub dotkniętym przez los stanąć na własnych nogach i dalej samodzielnie kroczyć przez życie. Zapewniaj im żywność, ubranie, schronienie i taką pomoc, która nie będzie ich uzależniać ani pobudzać w nich lenistwa. Dawanie pijakowi pieniędzy za które kupi alkohol i się upije nie jest dobrym uczynkiem, ale bardzo złym, za który spotyka ludzi surowa kara (odpłata za złoczynność).
 7. Nie oszukuj, nie ulegaj korupcji ani skorumpowaniu. Nie załatwiaj niczego za pomocą łapówek ani nie przyjmuj łapówek, a nieliczne wyjątki od takich zasad dla obrony wyższych ideałów bardzo starannie rozważaj z pomocą Starszych w Drodze! Zwyczajowe datki, prezenty i napiwki nie są łapówkami, a tradycje należy kultywować. Szczególnie godnym potępienia są oszustwa matrymonialno-finansowe, oszukańcze wyłudzenia na rzekomą miłość, małżeństwa i związki zawarte dla wyłudzania majątku.
 8. Nie pozwól, aby kierowały tobą zawiść i zazdrość czy destrukcyjna żądza (chuć). Unikaj ciasnoty poglądów i dąż do poszerzania swego spojrzenia na świat. Poszerzaj wiedzę. Bądź osobą wyrozumiałą, tolerancyjną i traktuj wszystkich, szczególnie dzieci, jednakowo sprawiedliwie. Pamiętaj jednak, że tolerancja wobec jawnego czy skrytego zła jest przestępstwem, grzechem, i spotka się z surową karą.
 9. Zawsze kieruj się Miłosierną Łaskawością (Preman) do Boga i Stworzenia. Odczuwaj wstręt do grzechu, zła i niegodziwości – do wszelkich działań, które mogą okazać się krzywdzące nie tylko dla ciebie, ale i dla innych. Pamiętaj, że boskie prawa pozostają niezmienne i ludzie własnowolnie nie mają mocy zapobieżenia odpłacie losu (odpłacie karmicznej) czy boskiej karze za ich łamanie.
 10. Nigdy nie łam ani nie naginaj Boskiego Prawa (Sanatana Dharma); przestrzegaj je w duchu, słowach i czynach. Bądź przykładnym obywatelem czy obywatelką, starając się jednakże, aby ludzkie ustawy i rozporządzenia były zgodne z Prawami Boga, z Odwieczną Dharmą, z Prawami Przyrody, a także, aby prawa były właściwie interpretowane i nie były nadużywane!
 11. Wystrzegaj się spożywania wszelkich środków odurzających, powodujących zamęt, zaburzenie czy nietrzeźwość umysłu lub zmysłów, a także wystrzegaj się spożywania tego, co pochodzi z krzywdy, cierpienia czy bólu śmierci innych stworzeń. Generalnie, przestrzegaj jarskiej diety (wegetarianizmu)! W wypadku leków zaburzających funkcjonowanie umysłu i zmysłów (środki psychotropowe, barbiturany etc), należy upewnić się czy ewentualne korzyści lecznicze znacząco przewyższają straty i szkody.

Kodeks Pielgrzyma Drogi Duchowej i Ścieżki Magów (Fragmenty)!

Kodeks przewiduje szereg warunków i zasad, jakie Adepci oraz Adeptki Wyższych Wtajemniczeń Inicjacyjnych, a szczególnie Samnjasini i Samnjasinki muszą bardzo dobrze spełniać zawsze starając się zadowolić Mistrza/Maga czy Śri Gurudźi oraz Niebiańskich Strażników Ścieżki Mocy (Siddhi)!

 • Tapas – żarliwe i całkowite poświęcenie ucznia siddhów czy magów dla Trzech Klejnotów Bożych: dla Guru, Dharmy i Sanghi!
 • Samnjasin/i, uczeń siddhów czy magów propaguje i rozpowszechnia Nauki (Orędzie) pisane dane przez Śri Gurudźi (Mistrza Przewodnika) i linię dharmicznego przekazu!
 • Przyprowadzanie nowicjuszy na zajęcia do aktywnych aćarjów oraz Guruh i głoszenie Chwały oraz Sławy Śri Gurudźi (Mistrza Przewodnika)!
 • Bezinteresowne pomaganie w organizacji programów zajęć z Mistrzem Przewodnikiem, ze Śri Guru i Jego aćarjami (apostołami)!
 • Bezinteresowne pomaganie w pracy oraz działaności duchowych ośrodków (centrów) i świątyń autoryzowanych przez Śri Gurudźi (Mistrza Przewodnika)!
 • Bezinteresowne pomaganie w organizacji i uczestniczenie w odosobnieniowych Czillach linii przekazu tantrycznej jogi Bogini Himavanti!
 • Przykładem własnym pokazywać jak się szczerze, rozumnie i użytecznie wypełnia każde polecenie dane przez Śri Gurudźi (Mistrza Przewodnika)!
 • Arćana – Szczere i uczciwe wielbienie (bhaktadżana) Śri Gurudźi (Mistrza Przewodnika) linii przekazu po kres tego żywota i w następnych wcieleniach!
 • Nie wolno UCZNIOM DUCHOWYM wątpić w BOSKOŚĆ Śri Gurudźi (Króla Maga) ani szerzyć oszczerstw o Śri Gurudźi (ani Jego aktywnych Acarjach (Wysłannikach, Przedstawicielach)!
 • Budowanie i wspieranie Aśramu, Świątyni Śri Guru (Mistrza Przewodnika) i tantryczno-jogicznej linii wedyjskiego przekazu Bogini Himavanti!
 • Samnjasini, siddhowie, magowie, ryszi i wszyscy Starsi Uczniowie (Dikszani) mają wieczysty OBOWIĄZEK (Dharman) opiekowania się Śri Gurudźi oraz pomagania Śri Gurudźi w czasie Jego (Jej) trudności, choroby, cierpienia, uwięzienia (zwłaszcza za działaność w rozpowszechnianiu dharmy) i szczególnie w czasie walki z wrogami Dharmy czy Sanghi (Bractwa)!
 • Samnjasin/i zawsze powinien do głębi duszy zgadzać się z każdą Nauką (Orędziem) czy rozkazem z ust Śri Gurudźi (Mistrza Przewodnika) albowiem Śri Gurudźi jest urzeczywistnionym Atmanem!
 • Ofiarowanie dziesięciny z każdego dochodu na rzecz Śri Gurudźi i Świętej Sanghi (Bractwa) o ile nie uszczupla to dochodów rodziny, nie naraża na powazny niedostatek!
 • Samnjasin/i oraz każdy Starszy Uczeń (Dikszani) czynnie walczy w obronie Śri Guruh (Mistrza Przewodnika), Dharmy (Duchowej Nauki) i Sanghi (Bractwa), nawet z poświęceniem życia, bo Samnjasin/i, Uczeń/Uczennica to RYCERZ Świątyni Szambala, duchowy Wojownik!
 • Îśvara-prani-dhâna – posłuszeństwo i duchowe oddanie żywemu (wcielonemu) Śri Guru, Mistrzowi Przewodnikowi jest Najwyższym Przykazaniem Moralnym!
 • Śri Gurugita to w kolejnych swych trzech rozdziałach opis praktyki do trzech ostatnich INICJACJI!
 • Samnjasin/i – Prawdziwy Uczeń/Uczennica służy Śri Gurudźi (Mistrzowi Bractwa) aż po kres ziemskiego żywota i nigdy nawet nie myśli o rezygnacji czy odchodzeniu ze Świętego Bractwa Duchowego (Zakonnego), nie opuszcza Sanghi, szczególnie wtedy gdy Sanghah czy Guru są w jakiś trudnościach, w potrzebie!
 • Tworzenie i koordynowanie nowych grup oraz prowadzenie prostych praktyk duchowych pod ścisłym kierunkiem żyjącego Śri Gurudźi – Mistrza Przewodnika Drogi Duchowej!
 • Samnjasin/i stanowczo wystrzega się wszelkiego fałszu, obłudy, hipokryzji, kłamstwa, zdrady, szkodnictwa, nieszczerości – pamietając że wśród dzieł fałszu i kłamstwa najgorszą jest zdrada!
 • Ukrywanie lub wspomaganie zdrajców, oszustów, kłamców, krętaczy, zboczeńców seksualnych zawsze oznacza wspieranie i umacnianie tych złych cech skrywanych u siebie.
 • Istnieje dużo więcej reguł i zasad na wyższych stopniach ścieżki duchowej (ezoterycznej)…

Reguły Drogi, Kodeks Magów, Kodeks Ezoteryczny, Zasady Duchowego Rozwoju, Mistyczne Przykazania, a nawet zbiór przykazań znany jako Talmud Babiloński – to u podstaw zbiór przedwiecznych praw i zasad wznoszenia się na wyższe poziomy wtajemniczenia na duchowej drodze rozwoju człowieka, szczególnie w wyższych etapach duchowej podróży, w czasie angelizacji czy przebóstwienia, w czasie budzenia poziomu mistyczno-magicznej Mocy (Śakti, Siddhi).

Swami Paramahansa Śri Lalitamohan G.K.

LINKI

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *