Materialny Dobrobyt i Powodzenie (15)

Powodzenie przychodzi dzięki posłuszeństwu i poddaniu boskim prawom działającym w przejawionej rzeczywistości. Dobrobyt oznacza osiągnięcie zarówno wszelkiego DOBRA jak i osiągnięcie istoty dobra, którą jest BYT (sanskr. Sat., per. Zat). Powodzenie tylko materialne lub tylko duchowe zwykle jest nieszczęściem. Powodzenie materialne polega na zaspokojeniu wszystkich potrzeb życiowych. Powodzenie duchowe jest osiąganiem coraz głębszych przestrzeni w wewnętrznym wymiarze życia. Dobrobyt materialny powinien być odbiciem bogactw duchowych we wnętrzu, w sercu człowieka.

Ambicja robienia majątku powinna być wykorzystywana dla podniesienia świadomości swojego społeczeństwa, środowiska czy wręcz całej planety. Każde osiągnięte dobra powinny służyć dobru całości. Robienie pieniędzy, majątku często stoi adeptom duchowej ścieżki w sprzeczności z duchowymi wyżynami i osiąganiem świętości. Istnieją prawa i reguły pozwalające użytkować niezliczone Klejnoty Bogactw.

Fiksacją materialnego życia jest traktowanie bogactw jako obiektów posiadanych. Jest to silne przywiązanie do posiadania. Jest to ego typu: “Ja mam, ja mogę”. Klejnoty Bogactw są własnością Matki Ziemi i Ojca Niebieskiego. Dziękuj za wszystko, co przyszło do Ciebie i traktuj jako gościa. Materialne obiekty tego świata mają wartość przemijającą. Nie czyń sobie bóstwa z majątku i finansów. Rozstanie bowiem będzie bardzo bolesne.

Pieniądz jest wielkim testem dla adeptów duchowych ścieżek. Jest wielką próbą, gdyż praktykujący mają zwyczaj porzucać duchową drogę dla zdobywania bogactw doczesnych, dla robienia pieniędzy, a nawet gdy są już bogaci i zasobni zapominają o tym, że Boskie Źródło jest tym, z którego wszystko pochodzi. Wszystkie duchowe nauki ukazują jasno, że przeznaczenie części materialnych bogactw na działania charytatywne, na wspieranie ruchów duchowych i religijnych jest prostą i łatwo dostępną praktyką dla ludzi bogatych. Wspierają w ten sposób realizację boskich planów na ziemi.

Pieniądz jest skrystalizowaną formą energii Twórczej Inteligencji. Może służyć – jako energia – do zbudowania na ziemi zarówno Piekła Ognistego jak i Królestwa Bożego. Jeśli osiągając bogactwo niszczymy przy tym planetę ziemię, nasz wspólny dom – to szykujemy dla siebie zgubę i zatracenie, a nasze bogactwo przyniesie nam plagę nieszczęść. Jeśli osiągamy bogactwo krzywdząc innych, to ściągniemy na siebie te krzywdy i bogactwo będzie dla nas przyczyną cierpienia. Jeśli osiągając bogactwo zatracamy duchowy cel, opuszczamy naszą ścieżkę wewnętrznego rozwoju, wtedy zatracamy naszą duszę, a bogactwo będzie przyczyną naszego duchowego upadku.

Dlatego na wszystkich duchowych ścieżkach poucza się adeptów, aby zdobywając Klejnoty Bogactw pamiętali o poszanowaniu Matki – Ziemi, o poszanowaniu innych ludzi i stworzeń oraz o poszanowaniu aspiracji własnej duszy, która tak czy owak tęskni za Boskością i Uduchowieniem. Ekonomiczne zabezpieczenie człowieka i społeczeństwa przychodzi dzięki właściwemu użyciu pieniądza oraz dzięki finansowej odpowiedzialności każdego człowieka. Twój majątek musi wspierać zarówno twój rozwój i postęp duchowy jak i służyć społeczeństwu, duchowej wspólnocie.

Duchowa Hierarchia tej planety wspiera adeptów duchowych ścieżek rozsądnie użytkujących energię pieniądza dla wspierania Boskiego Planu na planecie ziemi. Najgorszą karmę zgotują sobie adepci duchowych ścieżek, którzy osiągają majątek i bogactwa dzięki inspiracji płynącej z duchowych nauk i praktyk, a zapominają gdzie leży źródło ich finansowania i bogacenia. Jest to użycie duchowych mocy dla rozpoczęcia kariery człowieka bogatego i osiągnięciu materialnego powodzenia, dzięki któremu osiąga się zatracenie własnej duszy z wielką mocą. Inspiracja duchowa musi być zużytkowana dla wspierania rozwoju Ducha, Hierarchii i Ścieżki. Dlatego od tysiącleci, ci którym się powodzi wspierają tych, którzy nie zaznają powodzenia, co zwie się działalnością charytatywną. Jeśli adept duchowej ścieżki należycie to zrozumie, wtedy osiągając bogactwo materialne, rozwija też działalność opiekuńczą i charytatywną. Jest wielu duchowo oświeconych ludzi, którzy w ten sposób pracują dla osiągania wyższego dobra przez społeczeństwo.

Ścieżka dobrobytu jest ścieżką zaspokajania pragnień i ambicji – niestety nie tylko swoich własnych, gdyż wtedy jest zbyt egoistyczna, by można było się na niej samemu rozwijać. Ludziom bogatym, w pierwszym odruchu, nie jest łatwo zaspokajać również cudze pragnienia i ambicje poprzez opiekuńczość, działania charytatywne i sponsorowanie tego, co może służyć ludzkości dla jej duchowego wzrostu. Szczególnie adepci duchowych ścieżek, którzy byli życiowymi nieudacznikami, nie mieli materialnego powodzenia, klepali biedę – kiedy z pomocą praktyki duchowej uczą się radzić sobie w życiu i zdobywać bogactwa – wtedy przeżywają pokusę materialnej mocy i zapętlają się. Bogactwa tego świata stają się ich przeszkodą na duchowej drodze i powodują ich upadek. Tak czy owak, wszyscy święci przestrzegają przed tą wielką pułapką.

Bogactwa materialne są wielką skumulowaną energią, która musi być mądrze, inteligentnie użytkowana, aby przyczynić się do twórczego rozwoju ludzkości. Każdy jest dzieckiem Bożym i w ten sposób każdy ma dostęp do Królewskiego Skarbca, do wszystkich Bogactw Natury. Łaską jest jednak szczególna łatwość do posiadania pewnych bogactw lub talentów. Dlatego człowiek bogaty, aby praktykować Boskość musi być rozumnym i inteligentnym rozdawcą Łaski Bogactwa. Na tym polega działalność charytatywna i opiekuńcza i to naprawdę wspiera budowanie Raju na ziemi.

Oczywiście, aby mieć powodzenie, trzeba odrzucić myśli o niepowodzeniu. Jeśli się czegoś pragnie, trzeba wykorzenić myśli, które są wątpliwościami. Obawa, że się nie uda, musi zniknąć. Pragnienie musi być podlewane i pielęgnowane jak drzewo, tak długo aż wyda owoce. Brak wiary i ufności w możliwość osiągania wszystkiego i zaspokajania wszelkich potrzeb pozbawia nas prawa do naszego Boskiego dziedzictwa, do Skarbca z Klejnotami Bogactw.

Jeśli chcesz wykorzystać źródło Boskiej Obfitości, musisz zniweczyć błędną mentalność powątpiewania we własny sukces i obaw o niepowodzenia, które mogłyby Cię spotkać. Potrzebna jest wytrwała nauka, ćwiczenie się w rozwijaniu nieskończonej ufności, coraz silniejszej wiary. Dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe. W przeciwnym razie brak jest siły wiary, która jest tylko ideą.

Rozumny pracownik Hierarchii rozważy korzyści niesione przez rozliczne osiągane bogactwa Źródła Boskiej Obfitości, które jest niewyczerpywalne. Rozsądne osiąganie i użytkowanie bogactw oznacza dbanie o dobro własne, cudze i planety. Świadomość bycia Zarządcą Boskich Skarbów jest potrzebna ludziom bogacącym się, aby nie wpadali w sidła egoistycznego przywłaszczania sobie tego, co przynależy do Skarbca Klejnotów Boga. Przywiązanie duszy do materialnych obiektów i materialnie skrystalizowanej energii jest największym nieszczęściem dla duszy. Oznacza cofnięcie się do najniższego stadium rozwoju, do poziomu mineralnego, egzystencjalnego.

Adepci ścieżek duchowych winni użytkować osiągnięte bogactwa dla rozwinięcia pracy linii przekazu, dzięki którym osiągnęli zrozumienie i motywację oraz wewnętrzną siłę do otwarcia drzwi Skarbca. Obfitość jest nagrodą za rozliczny wysiłek. Niech twoja praca będzie religią, która służy realizacji boskich zamierzeń na planecie ziemi.

Bogactwo, majątek, finanse – wszystko to jest po to, aby służyło człowiekowi i jego boskiemu celowi – oświeceniu. Raj jest po to, aby w nim mieszkać, żyć pełnią życia i twórczo się rozwijać, a nie po to, aby robić sobie z niego cel sam w sobie. Tworzenie miejsc służących duchowemu oświeceniu jest pracą ludzi osiągających spełnienie marzeń o Bogactwie i Obfitości. W ten sposób powstały wszystkie starożytne świątynie. W ten sposób dzisiaj powstają nowe Święte Miejsca. Rozumne użytkowanie bogactw dla celu każdej ludzkiej duszy jest w ten sposób praktyką służącą oświeceniu świata, jest pracą Hierarchii i służy Boskiemu Planowi na ziemi.

Każda osoba osiągająca powodzenie i obfitość zgodnie z własnym pragnieniem osiąga stan bycia Bogatym. Pieniądz jest skrystalizowaną energią Ducha Świętego i dlatego może być przywołany przez modlitwę i medytację. Dlatego też z natury swej jest czysty i dobry w jakiejkolwiek jest postaci. I dlatego zasługuje na szacunek chociaż jest zaledwie skrystalizowanym Światłem Bóstwa – Wszechmogącej Boskiej Rodzicielskiej pary: Matki i Ojca. Wdzięczność Boga za Łaskę powodzenia i obfitości jest pierwszą modlitwą. Wszak otrzymujemy więcej tego za co jesteśmy wdzięczni. Dziękuj za wszelkie dobra, które otrzymujesz i za te, których oczekujesz. Rozwijaj wdzięczność – to klucz do Skarbca.

Modlitwa jest stopniowym przekonywaniem świadomości, że przynosi rozpuszczenie tego, co jest przeszkodą w otrzymywaniu upragnionych dóbr doczesnych i powodzenia. Sukces jest darem, który towarzyszy wszystkim wypełniającym ścieżkę osiągania Istotnego Dobra. Moc Boga nie zna żadnych ograniczeń, jednakże dostosowuje się do granic i barier umysłu (podświadomości i świadomości), przez które przepływa. Nadświadomy, boski umysł nie ma żadnych ograniczeń. Jedyną rzeczą do zrobienia jest pamiętanie o tym, że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boskiej, Najwyższej Istoty i utrzymywać ten stan duszy wolnej od wszelkich barier i ograniczeń.

Podświadome przekonania, wyobrażenia i zapamiętane idee lub poglądy innych dotyczące pieniędzy, bogactwa, sukcesu i obfitości mogą pomagać lub przeszkadzać stając się naszymi barierami i ograniczeniami. Działanie wynikłe z nieznajomości boskiego prawa zwrotu karmicznego też mogą być barierami i ograniczeniami. Zawsze zarabiamy starając się nikogo nie krzywdzić. Majątek obciążony cudzą krzywdą, cierpieniem i poniżeniem, a także zniszczeniem przyrody doprowadza jego właściciela do ruiny duchowej, psychicznej i zdrowotnej. Mędrcy zawsze polecają pozbycia się takiego majątku i przeznaczenie go na cele duchowe i dobroczynne, aby tak zgromadzona energia oczyściła się poprzez służenie ogólnemu Dobru. Wyrzeczenie posiadania takiego bogactwa, które wyrosło z krzywdy uwalnia od skutków karmicznych, od nieszczęść, które mogłyby dotknąć właściciela pod warunkiem, że jego duchowa praktyka jest autentyczna i szczera.

Brak przywiązania do tego, co posiadamy poszerza strumień Boskiej Obfitości przepływający przez nasze ręce. Bóg jest właścicielem wszystkich Bogactw, człowiek ich zarządcą. Chodzi o to, aby mądrze dysponował kapitałem – talentami, które otrzymał w dzierżawę. Pomnażanie bogactw jest łatwiejsze, gdy brak jest nadmiernego lgnięcia do obiektów naszych pragnień i gdy brak jest nadmiernego przywiązania do nich.

Dawanie bez poczucia straty, żalu czy wydatku jest źródłem szczęścia dla człowieka bogatego materialnie. Skąpstwo jest chorobą psychiczną ludzi nadmiernie przywiązanych do swych dóbr doczesnych. Rzeczy tego świata są przemijające. Jest to prawo Natury, że wszystko przemija. Dawanie i branie (przyjmowanie) jest otwarciem strumienia przepływu Dóbr.

Jeśli dawanie dóbr (rzeczy) i wydawanie pieniędzy przychodzi ci ciężko i daje dyskomfort to jest to podstawowa przyczyna wszystkich Twoich braków i niepowodzeń materialnych. Zysk przychodzi przez inwestowanie. Każde dawanie jest inwestycją, która przynosi dochód. Równowaga pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem jest podstawową dla osiągnięcia świadomości zaspokojenia wszystkich potrzeb materialnych, psychicznych i duchowych. Takie same prawa odnoszą się do ludzkiego życia erotycznego. Jeśli nie umiesz dawać przyjemności drugiemu w sposób aktywny, to trudno ci jest ją otrzymać.

Człowiek uwolniony od barier i ograniczeń własnej psychiki, własnych przekonań i uprzedzeń ucieleśnia się jako obraz i podobieństwo Boże. Jego świat jest Rajem na Ziemi i Królestwem Niebieskim. Posiada wtedy moc przezwyciężania wszelkich przeszkód życia, a kiedy jasność jest ugruntowana i karma rozpuszczona, wtedy przeszkody zawsze same znikają. Próbuj z całą ufnością i wiarą wznieść się ponad bariery materialnych więzów.

MODLITWA O POWODZENIE MATERIALNE I BOGACTWO

“Tyś moim Ojcem i Moją Matką, Powodzeniem i Radością;
Jam jest dzieckiem Twoim, obrazem i dziedzicem(czką);

Wszystkie bogactwa tej ziemi, wszelkie skarby wszechświata,
Wszelka obfitość i powodzenie przynależą do Ciebie
i w Tobie mają swoje Źródło,
bo Tyś jest Skarbcem i Skarbnikiem;
Jam jest dzieckiem Twoim, obrazem i dziedzicem(czką),
a zatem wszystkie bogactwa tej ziemi,
wszelkie skarby wszechświata,
Wszelka obfitość i powodzenie przynależą do mnie jako do Ciebie;

Wzniosłem(łam) się i zrozumiałem(łam) Twe boskie prawa Bogactwa,
a Świadomość Ciebie zamożnym(ą) i bogatym(tą) mnie uczyniła;
Wszelkie powodzenie, bogactwo i obfitość zawsze mi towarzyszą,
Ty jesteś moim Skarbem i Skarbcem, Tyś jest wszystkim;

Jestem, Jestem, Jestem – zawsze z Tobą Boże w Jedności,
Jestem Bogactwem i mam bogactwo tak jak wszystko w Tobie,
Jestem obfitością, sukcesem i powodzeniem
tak jak Ty, Jesteś Tym;

Tyś jest bogactwem moim i powodzeniem,
trwam w obfitości Twojej.”

Hum (Amen)!

Często powtarzaj tę modlitwę, tak rano po obudzeniu jak i wieczorem przed pójściem spać. Powtarzaj i pamiętaj przez cały dzień w wolnych chwilach. Ważne dla Ciebie fragmenty, wersety powtarzaj wielokrotnie. Zawsze też odmawiaj modlitwę trzykrotnie lub więcej razy. Ufaj Źródłu Życia.

MEDYTACJA ZWIĘKSZAJĄCA SUKCES, POWODZENIE I BOGACTWO!

“Wiem, że Moc Boża jest bezgraniczna. Ponieważ jestem stworzony(-a) na obraz i podobieństwo Boga, posiadam również moc przezwyciężania wszelkich przeszkód, barier i ograniczeń…

W Świadomości Boga wszystko staje się dla mnie możliwe. Twórcza Moc Ducha płynie przez moją psychikę i przez moje ciało. Duchowa Moc poprowadzi mnie, a Jego Inteligencja rozwiązuje wszystkie sprawy… W Bogu jest moje bogactwo, wszystkie moje skarby. Bogactwo towarzyszy mi zawsze, gdyż mam dostęp do Skarbca Niebieskiego, do Źródła Wszelkiego Dobra. W Świetle Boga mam dostęp do Jego Skarbca i Klejnotów Bogactw…

Jestem dzieckiem Boga, wszelkie Łaski i Dobra spływają teraz do mojego życia. W mojej doskonałej wierze i ufności w moc Wszechobecnego Dobra mogę wziąć sobie wszystko, co mi potrzebne w mojej Misji na ziemi”.

Medytuj, pamiętaj i rozważaj tę treść, a będziesz czerpać z nieskończonej obfitości Dóbr boskiego dziedzictwa. Wszystkie Skarby Boga są Twoje.

Hum!

Aćarja Lalit Mohan G.K.


(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

PIERWSZA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 1-16)

Hridaya Yoga Vidya

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Materialny Dobrobyt i Powodzenie (15)”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *