Om Namaśśiwaja – Chwała Łaskawemu (53)

Om Namah Śiwāja – Chwała Łasce, Śiwie, Panu i Nauczycielowi świata ludzi i aniołów. Chwała Niszczycielowi wszelkiego błędu, grzechu i trojakiego egoizmu (materialnego, psychicznego i duchowego Ego). Chwała Osobie Ducha Świętego, Temu, który obdziela niezliczonymi łaskami charyzmatycznymi, Panu Joginów, Jogeśwarze. Pan Śiwa, Adinātha – Najwyższy Strażnik, Adiguru – Najwyższy Przewodnik, niech będzie uwielbiony i pochwalony: Om Śiwāja Namah’. Oto spotykamy się dzisiaj aby uzmysłowić sobie lepiej jak wielką duchową istnością jest Śiwa (Shiva, Sziwa, Siva) i jak wiele znaczy dla każdego prawdziwego aspiranta praktykującego autentyczną jogę, mistykę czy ezoterykę w każdej duchowej szkole, na każdej duchowej ścieżce. Każde bowiem ważniejsze dzieło o jodze rozpoczyna się od słów: “Chwała Panu Śiwie” lub “Niech będzie pochwalony Pan Śiwa”, a następnie wymienia Jego właściwości i przymioty duchowe. Śiwa jest najważniejszą postacią duchową indoaryjskiego panteonu czy empireum, siedziby boskości, świata Aniołów Bożych. Termin Śiwa w najprostszym i najdoskonalszym tłumaczeniu brzmi “Łaska”, “Miłosierdzie”, “Przychylność”.

Jakże jest On miłosiernym i łaskawym. A jak miłującym i kochającym! Pan Śiwa jest ucieleśnieniem poświęcenia, łaskawości, miłości i mądrości. Zaprawdę, Pan Śiwa jest odnowicielem i ożywicielem; niszczy On wszelkie błędy i winy wraz z ich przyczynami. On jest niszczycielem wszelkiego grzechu i niszczy wszelki grzech wraz ze skłonnościami do popełniania wszelkiej takowej ohydy! Pan Śiwa pragnie wszystkie swoje dzieci ujrzeć jak najprędzej u swych lotosowych stóp. Każdy kto przebudził się w dążeniu do boskiej świadomości, ku wyższej jaźni i niebiosom jest Jego dzieckiem. Jakże wielkie jest serce Pana Śiwy, jakże pełne wszelakiej dobroci. O tym wie każdy autentyczny uczeń jogi i wszelkiej mistyki (Czela). Pan Śiwa jest najwyższym patronem szkół duchowego rozwoju, ich wewnętrznym czy ezoterycznym Przewodnikiem (Adi Guru, Khadir). Pan Śiwa patronuje ostatecznie wszelkim ezoterycznym towarzystwom, szkołom, bractwom i zakonom zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Nie ma różnicy pomiędzy mistyką i duchowością ludzi ze wschodu czy zachodu. Droga mistycznego rozwoju duchowego jest bowiem od zawsze jedna i taka sama dla całej ludzkości.

Pan Śiwa reprezentuje trzeci, duchowy aspekt nieskończonego Brahmana czy Allaha, jak najczęściej zwie się Boga w jego Absolutnym wymiarze. Chrześcijanie zwą Pana Śiwę Osobą Ducha Świętego, i dlatego też jest On szczególnie bliski wszystkim czcicielom Ducha Świętego. Wszyscy którzy wielbią Boga w Duchu, przebywają w nieskończonej Łasce i Miłosierdziu, którym jest Pan Śiwa. Dla prawdziwego muzułmanina, Pan Śiwa to nic innego jak Allah ar-Rahman ar-Rahim. Duch Święty jest Ogniem Trawiącym! W istocie swej sama Osoba Ducha Świętego jest niczym innym jak Ogniem Oczyszczającym, Trawiącym, Agnim! Wszak nawet Jezus obiecał oczyszczenie chrztem ogniowym Pana Śiwy. Jego blask, boskie światło pełne łaski i miłosierdzia bożego jest naturalną ognistą aurą. Ogień i Światło zawsze istnieją razem i nieoddzielnie od siebie, tak jak Jahwe i Szekina. Pan Śiwa jest w swej istocie miłosiernym i łaskawym dla stworzeń Pocieszycielem i Wybawicielem, gdyż uwalnia od wszelkiego grzechu, skażenia i obmywa ze wszelkiej nieczystości. On wprowadza wybranych w chwałę życia wiecznego. On sam błogosławi doskonałych w łaskawości, miłosierdziu i miłości bliźniego. Pan, Duch Święty najszybciej odpowiada ludziom na ich wezwania i błagania. On powołuje i On wybiera tych którzy się Jemu poświęcili i z całkowitą szczerością zawierzyli Jedynemu Bogu.

Pan Śiwa niszczy wszelki grzech, błąd i winę. On sam wyprowadza na prostą i twardą drogę. On sam prowadzi ścieżką mistyki, niezawodną drogą prawdy i On sam ukazuje Objawienie Boże. Każdy zagubiony w świecie bólu i cierpienia w Nim ostatecznie odnajduje Schronienie i Wybawienie. Pan Ramaćandra i Pan Kryszna byli żarliwymi wielbicielami Pana Śiwy, podobnie jak Jogin Matsyendra czy Padmasambhawa. Wszechprzenikającym i Oświecającym Parabuddhą i Parakryszną zarazem jest On Sam jedynie. Jako Jogin Śiwa w ludzkiej postaci jest On Saguna Brahmanem. Jako Lińgam w postaci symbolu Wszechmocnego Ducha Najwyższego jest On Nirguna Brahmanem. On sam powołuje odpowiednio przygotowanych do wstąpienia na ścieżkę inicjacyjnego wtajemniczenia w odwieczną mądrość i On sam wybiera i naznacza doskonałych (siddhów) w drodze Bożej. Pan Śiwa jest Ostatecznym czy Najwyższym Zwierzchnikiem wszystkich szkół, bractw i zakonów prawdziwej jogi. On jest Param Param (Najwyższym Mistrzem) wszystkich duchowych linii przekazu zwanych jogą.

Pan Śiwa stworzył Sanskryt – święty język wedyjskiej tradycji z dźwięków swego bębenka zwanego Damaru. Każda sylaba Wedy jest dźwiękiem melodii Jego bębenka i Jego świętą pieśnią. On dzierży berło suwerenności i niezależności zwane Triśula, Trójzębem oznaczającym władzę nad trzema zasadami (guńami) rządzącymi światem stworzonym. Sierp księżyca na Jego głowie symbolizuje doskonałe panowanie nad umysłem, gdyż Pan Śiwa jest w swej istocie Kontrolerem Umysłu i Zmysłów. Naukę kontroli umysłu odbywa się zawsze pod kierownictwem Pana Śiwy. Siedzibą Pana Śiwy jest piękna i wysoka tybetańska góra Kailaśa, która posiada w naturalny sposób kształt ogromnego Lińgamu (Wirat, Zirat), symbolu mistycznej Drogi Niebios! Pielgrzymka wokół tej najświętszej na ziemi góry zajmuje dobre 3 dni, gdyż u swej podstawy ma ona ponad 30 mil obwodu! Lińgam przedstawią anielską Mądrość Bożą zstępującą z góry, wiedzę niebios, misterium wiedzy objawionej czyli Adwaitę. Ciągłe powtarzanie Imienia Śiwa oczyszcza umysł i serce aby Duch Święty mógł działać poprzez uwzniośloną i uduchowioną w ten sposób ludzką istotę.

Pan Śiwa jest Najwyższym i Ostatecznym autorytetem wszelkiej jogi, a jeśli coś jest nazywane jogą czy ezoteryką, a nie opiera się na głębokiej czci i uwielbieniu dla Pana Śiwy, to jest jedynie złudnym oszustwem! Pan Śiwa jest Źródłem jogi i każdy prawdziwy nauczyciel jogi przekazuje ją ostatecznie w i ze świadomości Pana Śiwy, a więc zawsze w charyzmatycznej Łasce Bożej Osoby Ducha Świętego. Imię Pana Śiwa śpiewane jest i intonowane na wiele sposobów i w wielu językach wśród których królują Sanskryt i Tamilski. Intonowanie prostego pozdrowienia pełnego czci i oddania: Om Namah Śiwāja przyniesie już oczyszczające i uduchawiające rezultaty. Chwałę Imienia Pana Śiwy ustanawia się nie tyle przez wierzenia i rozumowe penetracje, ile poprzez poświęcenie, zaangażowanie, oddanie, pełną i szczerą wiarę, poprzez ufne i wierne angażowanie w święte hymny i powtarzanie Jego Świętych Imion z uczuciem błogości i skupienia. Człowiek staje się tym co myśli, jeśli więc jego umysł i serce przepełnią się ideałem którym jest Śiwa, wtedy on sam, zwykły człowiek przemieni się w duchową istotę, stanie się duchowo doskonałym człowiekiem Bożym, stanie się Świątynią Boga! Ogniowe Przemienienie jest Misterium każdej duchowej drogi, transfiguracją w nowego człowieka który z wody narodzony i z Ducha Świętego staje się boskim doskonałym wybrańcem i oblubieńcem! Om Namah Śiwāja to inaczej Allah Ya Rahman!

Poszukujący drogi duchowego rozwoju! Przyjmijcie Schronienie w Imieniu Pana Śiwa. Oto droga jogi i wszelkiej mistyki czy ezoteryki. Wszyscy którzy trzymają się Imienia Pana Śiwy i śpiewają Jemu poświęcone hymny i pieśni otrzymają Jego łaskę i zbawienie. On bowiem uwalnia od wszelkich grzechów i cierpień. Spróbuj pościć w czasie dnia Mahaśiwaratri (Wielka Noc Śiwy) i całą noc czuwając śpiewać Jego Święte Hymny i Pieśni. Chwała Duchowi Świętemu! Om Namah Śiwāja! Od czego rozpoczyna się studiowanie Hathajogi? Czytajmy w źródłowych naukach: “Chwała Adiśwarze (Najwyższej Doskonałości), który wyłożył naukę Hathajogi, prawdziwej drogi, wiodącej na duchowe szczyty Radźajogi.” Tyle rzecze Ryszi Gerandha w pierwszym wersecie traktatu (Samhita) o Hathajodze. Jak wiemy z historii jogi, Pan Śiwa wyłożył naukę Hathajogi swej małżonce Śri Dewi Parwati aby zachowała doskonałe zdrowie, wieczną młodość i piękno, a jednocześnie osiągnęła pełnię duchowego oświecenia. Naukę Hathajogi rozpoczynamy jednak od: “Chwała Adiśwarze”! Osoba Ducha Świętego, Pan Śiwa jest Najwyższym Doskonałym. Miłościwy jogin, Ryszi Swātmarāma rozpoczyna swój traktat znany jako Hathajoga Pradipika jeszcze dobitniej: “Chwała Pierwszemu Panu, Śiwie, który wyłożył Hathawidję (Wiedzę Hatha) Parwati i dał jej tym samym środek do urzeczywistnienia Radźajogi.” A zatem Chwała Śiwie Adiśwarze: “Om Adiśwarāja Namah”, “Om Śiwāja Namah”!

Panćakszara to pięciosylabowa mantra praktykowana dla przywołania tej najznamienitszej Osoby jaką jest Pan Śiwa – Duch Święty. Namaśśiwāja! Namaśśiwāja! Śiwa oznacza Przychylnego, Dobroczynnego, Miłościwego i Miłosiernego zarazem. Oto kim się stajesz utrzymując to najwznioślejsze z Imion Bożych jakie dano ludzkości od dwunastu tysięcy lat! Zawołaniem wszystkich Czcicieli Ducha Świętego jest Om Namaśśiwāja, które oznacza pozdrowienie i pojednanie się z Duchem Bożym. Każdy poszukujący bezpośredniego połączenia i pojednania z Bogiem natychmiast rozpoznaje słodycz tego najpiękniejszego z Imion Bożych. Transformacja czy transfiguracja w osobę duchową, w nowego człowieka Bożego następuje poprzez trzymanie się boskiej, uduchowionej myśli będącej jakby wejściem w wymiar boskości. Pamiętaj Imię Pana z każdym wchodzącym i wychodzącym oddechem: Śiwa – Śiwa! W tym żelaznym wieku zwanym Kalijugą, intonowanie świętego imienia Pana Śiwy jest najłatwiejszym, najszybszym, najbezpieczniejszym i najpewniejszym sposobem osiągnięcia Boga (Brahmana, Allaha) i otrzymania życia wiecznego. Szukaj schronienia przed ciemnością grzechu i bólem błędu! Szukaj schronienia w świadomości Pana Śiwy, Łaski. Tak jak zwykły ogień spala zwykłe materialne rzeczy, tak samo płomienna moc Bożej łaski zawarta w wibracji Imienia Pana Śiwy, w dźwięku jego brzmienia, posiada moc spopielania wszelkich grzechów, błędów i win. Namaśśiwāja! Moc Imienia Pana Śiwy obdarza wieczną błogością i wiecznym pokojem. Pokój i Błogosławieństwo Boże zstępuje z serca Pana Śiwy. Tak łaskawym i wszechdobrym jest Pan Śiwa. Z dłońmi złożonymi przed sercem na znak oddania skłaniajmy się w pas ku świętej górze Kailaś, ziemskiemu symbolowi i znakowi Obecności Łaski Pana. Gdziekolwiek jesteś skłaniaj się z dłońmi złożonymi przed sercem ku Świątyni Ducha Świętego jaką jest duchowo święta góra KAILASA!

Jakże miłościwym jest Pan Śiwa, Osoba Ducha Świętego, schronienie wszystkich prawdziwych czcicieli Boga! Jakże dobroczynnym i wszechobdarzającym jest ten Jedyny Mistrz Joginów, nauczyciel Parwati, Matsyendry, Ramy, Kryszny i Buddy! Jakże Padmasambhawa, Buddha, Kryszna, Rama, Matsyendra, Dattatreja, Gheranda, Swātmarāma, Menaka i Parwati oddani byli Panu Śiwie i jakże zaangażowani w wielbienie Jego Najświętszego Imienia! Om Śiwāja Namah! Jakże łatwo jest prawdziwemu joginowi uzyskać widzenie, darśanę (osobiste spotkanie z żywym Bogiem w płomieniu ognia, w gorejącym krzaku) z Panem Śiwą. Prawdziwy jogin nigdy nie opuszcza świadomości Pana Śiwy, nic nie zachwieje jego wiarą ani oddaniem. Pan Śiwa przyjął postać Dźjotirmaja-Swarupa, stając się nieskończonym, niezmierzonym i nieograniczonym wszechblaskiem, światłością wszechświata. Odkąd pojął to Pan Buddha, począł nauczać rozpuszczania w niezmierzonym świetle rozprzestrzeniającym się na cały wszechświat. Pan Śiwa w tej postaci jest Nieskończonym Światłem Bożym (Allah Ya Nur) wszystkich sufich i ryszich!

Pan Kryszna był wielkim Awatarem (Synem Bożym) o pełnej wiedzy jogicznej, a śiwaickiemu wojownikowi Ardźunie i zarazem swemu wielbicielowi przekazał 18 lekcji (instrukcji) jogi użytkowanych aż po dzisiejsze czasy jako najpopularniejsze metody duchowej i ezoterycznej praktyki. Jogin Kryszna był jednym z największych czcicieli Pana Śiwy, Osoby Ducha Świętego. Swój boski oręż, łuk i strzały, zdobywa Ardźuna dzięki całkowitemu poświęceniu się i oddaniu Panu Śiwie, patronowi świętych niebiańskich wojowników. Ardźuna udał się w Himalaje za sprawą swego duchowego doradcy i przewodnika (Kryszny) i tam błagał Pana Śiwę o całkowite przebaczenie ze wszelkich splamień karmicznych (grzechów), uzyskując łaskę wyzwolenia. Ileż błogosławieństw spływa na każdego kto w myśli czy głośno, w swym sercu lub trzecim oku powtarza najświętsze pozdrowienie: ‘Namaśśiwāja!’ Człowiek taki osiąga wszelką wiedzę jogiczną bez wysiłku, a jego winy zostają bezpowrotnie zgładzone. Siddhi Bożej Mądrości spływającej z góry zostaje przelane na adepta wprost ze Źródła Łaski. Pan Śiwa jest dawcą zbawienia (wyzwolenia) i nieśmiertelności (życia wiecznego).

Niezliczona ilość błogosławieństw spoczywa na kimś kto oddany jest Śiwa Jodze Najwyższej Doskonałości i osiąga w ten sposób Śiwānandam i Śiwādźnianam. Śiwa czczony był w dawnej kulturze drawidyjskiej tak samo jak i w aryjskiej. Czohan Śiwa jest Mahādewą (Wielkim Archaniołem) i Maheśwarą (Wielką Doskonałością). Śiwa jako Osoba Ducha Świętego jest ucieleśnieniem Świata Aniołów (Dewów), duchowym ciałem Niebios, Raju. Z Jego ciała stworzone są wszelkie anielskie (dewaiczne) byty. Pan Śiwa znany jest jako boski lekarz i sprawca długowieczności, gdyż Jego Dobra Wola uzdrawia i przywraca do życia. Zwany jest wtedy Waidjaśiwą. Każdy kto w swym ‘oku’ skupia się w świadomości Pana Śiwy trwając w postawie lotosowej osiągnie Darśan (Widzenia) Pana Światów i Dnia Ostatecznego. Om Śiwāja Namah!

Pan Śiwa, Osoba Ducha Świętego (Ruah Qaddosz) wcielony jako doskonały jogin i Mistrz wszelkiej jogi zarazem jest mędrcem skupiającym w sobie całą inteligencję, rozum wszechrzeczy. Sam jest ucieleśnieniem duchowej inteligencji (Buddhi). Śiwa to duchowa potęga koncentracji i skupienia. Sam Śiwa jest boskim umysłem przejawiającym się w stawaniu się rzeczy i zdarzeń, boskim mędrcem i samoświadomym inicjatorem świadomości. Pan Śiwa jest sam znaczeniem wszystkich wyrazów, ich subtelną treścią czy duchem zrozumienia. Dlatego powiada się, iż Śiwa jest Bożym Słowem Prawdy. Śiwānandam to stan w którym w całkowitej ciszy doskonale spokojnego umysłu (psychiki) doświadcza się najczystszej rozkoszy, błogości i wszechzadowolenia. Sādhaka (Praktykant) niszczący całą swoją niewiedzę z pomocą głębokiej i żarliwej kontemplacji refleksyjnej najbliższym jest Panu Śiwie. Różaniec i prosta modlitwa różańcowa po dokonaniu zwyczajnych ablucji twarzy, rąk i stóp, to proste sposoby duchowego doskonalenia polecane przez Mistrza Joginów. Wszyscy Patriarchowie zakonów i bractw jogi zawsze czcili Pana Śiwę, Archanioła Najświętszej Góry Kailasa (Kryształowej Góry). Siedziba Pana Śiwy na ziemi jest jakby kryształowym pałacem świadomości. Mahākāla jest emanacją Pana Śiwy jako strażnika niebios i opiekuna świata ludzi oraz aniołów. Pan Śiwa pomaga ludziom aby przezwyciężyli moce ciemniactwa i złowrogości. Śiwa jest Przebudzonym (Buddhą) i zwie się Go Sadaśiwą! Om Śri Śiwāja Namah!

Kiedy dusze (jaźnie) umęczone swym cielesnym bytowaniem w rozmaitych światach egzystencji zapragną wiekuistego odpocznienia, wstępują wtedy w Pana Śiwę i pogrążają się w nim niby w wieczystym śnie bez sennych majaków. Tak wstępują w sferę bezcielesnej i nieograniczonej jasności boskiej chwały. Jest to wniebowzięcie poprzez rozpuszczenie się w tęczowe ciało błękitnego nieba. Pan Śiwa sam pozwala duszy (jaźni) wejść w ciało niezniszczalnej świadomości absolutnej wieczności. Zabiera On dusze w siebie, jednakże one czują jakoby same weń wstępowały (wniebowstąpienie). Lińgam (słup kreacji) i wibhuthi (popiół ze spalonych żądz) to dwa najpotężniejsze przymioty Pana Śiwy.

Wszelką łaskę można wyjednać powtarzając różańcową modlitwę: Om Śiwāja Namah! Wszelkie problemy zostaną rozwiązane jeśli tylko oddasz je Królowi Niebios, Wielkiemu Archaniołowi, Duchowi Świętemu. Więzy uwarunkowań i uzależnień zostają skruszone w ogniu tej prostej, a żarliwej modlitwy (mantram). Dzięki intonowaniu Imienia Pana ludzka istota zostaje wzniesiona w świadomość wiecznej błogości i szczęśliwości, do krainy życia wiecznego, gdzie nie ma już więcej śmierci ani bólu, co jest największą tęsknotą każdej duszy wcielonej w materię. Oto Śiwānandam! Hum!

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia!

Om Namaśśiwaja! Hum!

Aćarjaćarja Swami Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu broszurowym lub książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.) 

CZWARTA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 49-64)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *