Prokurator mafii niszczy firmy i biznesmenów w Krakowie

Jak prokurator Dariusz Furdzik znalazł pieniądze rzekomych poszkodowanych? Czyli strach chodzić po ulicach w Państwie (Bez)Prawa jakim jest Polska-Wolska! Tak wygląda publiczny protest przeciwko przestępczej działalności prokuratury Kraków Śródmieście-Zachód, tej samej, która na zlecenie pedofilskiej mafii Tygodnika Powszechnego zleciła napastowanie ludzi związanych z Obroną Praw Człowieka oraz z pomocą dla ofiar molestowania seksualnego dokonywanego masowo przez katolickich księży, zakonników i zakonnice.  Prokuratorzy w Krakowie znani są z bardzo częstego w skali Polski łamania prawa i terroryzowania osób niewinnych, pomawianych, krzywdzonych, okradanych, gwałconych. 

Przedstawiamy zatem typową sprawę w którą uwikłany jest prokurator z Krakowa. 


Sygn.akt: 4 Ds 149/11 Kraków, dnia, 13 lutego 2012r. 

Pokrzywdzeni: 

P.W.-CONSTRUCTION SP. Z O.O. 
Ul. Dietla 65/17 
31-054 Kraków 

Reprezentowana przez Prezesa Zarządu 
Piotra Wyrwę 

Do 
Prokuratura dla Krakowa Śródmieścia Zachód 

Prokurator Dariusz Furdzik 

Ponadto do wiadomości: 
1. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, Artur Wrona, 
2. Prokuratur Okręgowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska, 
3. Prokurator Lucyna Czechowicz. 


1. Nakaz natychmiastowego zaprzestania łamania prawa i dokonywania czynów przestępnych na szkodę P.W.-CONSTRUCTION Sp. z o.o. oraz Piotra Wyrwy 

2. Wezwanie do wykonywania powierzonych Panu przez Państwo Polskie czynności zgodnie z prawem. 

3. Wezwanie do zaprzestania wystawiania Prokuratury na pośmiewisko publiczne oraz obrazę Pana zachowaniem Państwa Polskiego. 

4. Wyłączenie Prokuratura Dariusza Furdzika od prowadzenia niniejszej sprawy z uwagi na popełnione przez niego przestępstwo i wymuszanie zeznań na świadkach. 


Z uwagi na łamanie przez Pana prawa w sposób permanentny od dnia 24 czerwca 2011r. w w/w sprawie, wzywam Pana do niezwłocznego zaprzestania tej przestępczej działalności: 

1. Wzywam do niezwłocznego zwolnienia kont bankowych P.W.-CNSTRUCTION Sp. z o.o., z uwagi na brak podstaw do ich blokowania. 

2. Uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i blokadzie rachunku z dnia 17 stycznia 2012r. 

3. Z uwagi na totalną nieznajomość przez Pana realiów sprawy, którą Pana prowadzi, a także brak znajomości obowiązującego w Polsce prawa, informuję Pana, iż zastosowane przez Pana domniemanie zawarte w art. 45§2 Kodeksu Karnego jest niedozwolone w niniejszej sprawie. (brak tu bowiem uzyskania znacznej korzyści majątkowej vide art. 115§5 Kodeksu Karnego). 

4. Kłamie Pan, iż w dniu 01.04.2011r. Piotr Wyrwa uzyskał od firmy A.N.A.CHARTER Sp. z o.o. wynagrodzenie płatne przelewem na konto osobiste z tytułu prowadzonej obsługi księgowej na kwotę 146.083,66 PLN. Tworzy Pan w ten sposób fałszywe i nieistniejące dowody. 

5. Wymieniony powyżej przelew nie został dokonany z konta firmy A.N.A.-CHARTER Sp. z o.o., ale z konta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Pani Grażyny Gola. Przelew ten nie miał nic wspólnego z firmą A.N.A.-CHARTER Sp. z o.o. 

6. Od dnia 29 czerwca 2011r. do dnia 26.08.2011r. Prokuratura bezprawnie blokowała kwotę 278.833,89 PLN na koncie firmy Eos-CONSULTING PIOTR WYRWA, prowadzonym przez Bank Pekao S.A. w Krakowie, o numerze rachunku bankowego 94 1240 4719 1111 0000 5181 1110, 

7. Kwota, ta uległa bezprawnemu zabezpieczeniu, gdyż była kwotą pochodząca w całości z legalnego źródła tj. sprzedaży nieruchomości przy ulicy Dietla 65/17 w Krakowie. Wpływ tej kwoty odzwierciedlają wpływy na w/w rachunek z dnia 17.06.2011r. na łączną kwotę 392.000 PLN. Na tę kwotę nie składały się jakiekolwiek sumy uzyskane od firmy A.N.A.-CHARTER Sp. z o.o. 

Dowód: 

• Umowa sprzedaży nieruchomości przy ulicy Dietla 65/17 w Krakowie – akt notarialny znajduje się w aktach w/w postępowania prokuratorskiego, 

• Wyciąg z rachunku bankowego firmy Eos-CONSULTING PIOTR WYRWA prowadzonego przez Bank Pekao S.A. w Krakowie, o numerze rachunku bankowego 94 1240 4719 1111 0000 5181 1110 – znajduje się w aktach w/w postępowania prokuratorskiego, 

8. Skoro, więc powyższa kwota (ani jedna złotówka!) nie pochodziła z przestępstwa, o czym Pan doskonale wie, nie ma możliwości prawnej blokowania jej także na kontach osoby prawnej, ani stosowania domniemań prawnych określonych w art. 45§2 i §3 Kodeksu Karnego. 

9. Pana działania faktyczne są przestępstwem, gdyż od 29 czerwca 2011r. nie zrobił Pan nic, aby zniwelować stan bezprawia, które wprowadził Pan swoimi przestępnymi decyzjami! 

10. Wszystkie przeciwdowody wymagane przez art. 45§2 i §3 Kodeksu Karnego, co do tezy o nielegalności pochodzenia w/w kwot są znane prokuraturze od dnia 29 czerwca 2011r. Wszystkie te przeciwdowody (wyciągi z rachunków bankowych) znajdują się w aktach niniejszej sprawy. Wszystkie te przeciwdowody są 100% niepodważalne! W związku z powyższym utrzymywanie stanu bezprawia i stanu permanentnego działania przestępczego przez Pana nie może mieć dalej racji bytu. 

11. Pana działania są przestępstwem określonym w art. 231 i 236 Kodeksu Karnego niedopełniania obowiązków służbowych i celowego działania na szkodę spółki oraz Piotra Wyrwy poprzez tworzenie fałszywych dowodów. 

12. Zdecydowanie nie można Pana działań tłumaczyć inaczej, niż, jako celowego niewykonywania obowiązków służbowych lub celowego zatajania dowodów niewinności Piotra Wyrwy, a także tworzenia nieistniejących dowodów w sprawie tj. przypisywanie Piotrowi Wyrwie uzyskania kwot, które miał uzyskać w wyniku nieuprawnionych przelewów bankowych, a których to nigdy nie uzyskał. 

13. W związku z powyższym wnoszę o jak najpilniejsze przywrócenie stanu równowagi prawnej, zniwelowanie skutków Pana nielegalnych działań i odblokowanie kont bankowych w dniu dzisiejszym poprzez wysłanie odpowiednich pism i wiadomości faxowych do Banku WBK Bank Zachodni Oddział Krakowie. 

14. Ponadto wnoszę o wyłączenie Prokuratora Dariusza Furdzika od prowadzenia niniejszej sprawy z powodu popełnienia w/w przestępstw, a także wymuszaniu zeznań na świadkach poprzez ich zastraszanie i celowe okłamywanie – sytuacja taka miała min. miejsce podczas przesłuchania Pani Anny Dutkiewicz w dniu 07 listopada 2011r., kiedy to Dariusz Furdzik, okłamywał świadka, co do okoliczności osobistych Piotra Wyrwy, wywołując u niej uzasadnioną obawę, co do sankcji, jakie wyciągnie względem Piotra Wyrwy. Zachowanie takie świadczy, co najmniej o nielegalnych metodach działania prokuratora. 


Z poważaniem 
Piotr Wyrwa 

Załączniki

1. Przelew z dnia 01.04.2011r. od Komornika Pani Grażyny Gola, 
2. Wszystkie przelewy uzyskane od firmy A.N.A.-CHARTER Sp. z.o.o., których podstawą są legalne i w pełni uprawnione czynności, każda z tych czynności jest potwierdzona w materiale dowodowym, zgormadzonym przez Prokuratora Dariusza Furdzika. 

Republikacja ze strony: 

http://www.tawernaskipperow.pl/main/fid/9951/tid/477/forum/index.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *