Sadhaka Numer 2 – Wibrowanie Dźwięku Białej Sylaby „A”!

1. Pielgrzym duchowej Drogi podąża za Głosem Dobrej Myśli, wystrzegając się w szczególności szerzenia wątpliwości oraz krytykowania Boga i Jego Świętych Posłańców zstępujących na tę planetę w ludzki wymiar fizycznej egzystencji dla zbierania poszukujących Drogi Powrotu do Wieczności!

2. Pielgrzym unika Vrtti, wszelkich myślo-emocji, niezadowolenia, powątpiewania i szkodliwego krytycyzmu wobec Nauczycieli, Przewodników, Mistrzów Duchowych, od których pobiera naukę, a wszystko, czego zrozumieć i przyjąć nie potrafi, dokładnie wypytuje!

3. Jedna chwila powątpiewania niszczy całe lata wzmacniania siły wiary i oczyszczeń, albowiem myślo-emocje wątpliwości najbardziej ze wszystkiego rujnują życie duchowe człowieka.

4. Osobnik w stanie wątpliwości do Boga, Guru, Wspólnoty czy Świętych Pism jest na samym dnie całej drabiny duchowej ewolucji człowieka będąc nosicielem mroku, ciemności i szkodliwej zarazy!

5. Wibracja inicjacyjnego dźwięku głoski „A” dobywanej z głębi piersi, z przestrzeni serca pozwala skruszyć myśloemocjonalny chaos, oczyścić brud serca i otworzyć świadomość ku Drodze!

6. Dźwięk „A” jest samogłoską wypełniającą słowo „Anāhata” oznaczające serce, które zaczyna się i kończy wibracją głoski „A”, a także wypełnia przestrzeń pomiędzy spółgłoskami tworząc Pradźwięk!

7. Głoska „A” dobywa się i rozprzestrzenia z twarzy Boga (Śiwa, Elohim, Allāh) skierowanej w kierunku północnym, dlatego dobrze jest siedzieć twarzą ku północy, kiedy wibruje się „A” z namaszczeniem!

8. Sylaba „A” wibrowana jest w piękny i podniosły sposób, z głębi serca, tak, aby przenikała całą twarz i głowę oraz ulatywała ku Niebiosom przez szczyt głowy, co daje najlepsze, otwierające i oczyszczające ludzką świadomość rezultaty pozwalające skierować się na duchową Drogę!

9. Pielgrzym, gdy oddaje się recytacji świętego dźwięku osadza się mocno w biodrach w swym siedzeniu, rozluźnia twarz i szczyt głowy, a głos wydaje całym sercem, aby oczyścić przestrzeń!

10. Uczeń skupia się na początku całego stworzenia, źródle i genezie istnienia, także myślą i uczuciem sięga do początku stworzenia swej duszy, a także zwraca się ku własnym narodzinom, aby oczyścić korzeń, podstawę i początek swego zaistnienia jako indywidualny byt – Ātman!

11. Wibracja „A” jest dźwiękiem Duszy, Jaźni, Ātmana, tak jej początkiem jak i końcem, dlatego głoska „A” jest bardzo pomocna w rozwoju, w budzeniu i osiąganiu Samoświadomości!

12. Rozwijanie wątpliwości, awersji, niechęci, czy złości do duchowej Praktyki lub jej Dawcy, jakim jest Nauczyciel Duchowy oznacza niszczenie rezultatów duchowej praktyki, niszczenie siebie!

13. W starożytnych czasach matki śpiewały dzieciom piękne i wzniosłe kołysanki, właśnie dźwięku „A” używając, aby rozwój świadomości dziecka następował prawidłowo i trwał Złoty Wiek!

14. Sādhaną jest wszelka naukowo wyjaśniona praktyka pomyślana jako ćwiczenie dla rozwoju i udoskonalenia ciała, psychiki oraz ducha człowieczego w podróży Pielgrzyma ku Odwiecznej Boskości…

15. Myślowo-emocjonalne obrazy, przeżycia, marzenia stanowią zalążek przyszłości człowieka, a duchowy Pielgrzym Drogi musi być świadom, że jego dzisiejsze myśli, emocje i wrażenia tkają jego Przyszłość!

16. Āsana, medytacyjne, lotosowe siedzenie w godnej, mocnej i wyprostowanej pozycji służy uwolnieniu się od myślenia i emocjonalnego przeżywania wszystkiego, czego Pielgrzym nie życzy sobie już w swojej przyszłości, a co miewa postać obaw, nawykowych obsesji, uprzedzeń, lęków, czy złośliwości!

17. Wibracja pierwszej litery matrycy dźwięków pozwala skutecznie oczyścić pole świadomości, uwolnić serce, jądro ludzkiego bytu, z kręgu myślo-emocji, które tworzą wszelkie negatywności i zło świata!

18. Człowiek nie jest adeptem duchowej drogi rozwoju, jeśli nie odszukał jeszcze żyjącego w ludzkiej postaci Mistrza, Przewodnika i Nauczyciela swej duszy, siebie i nie nauczył się Āsany, która jest inicjalną formą od opanowania sekretów której rozpoczyna się duchową podróż!

19. Dźwięk „A” z głębi serca rezonujący dostraja ciało i psychikę, które są niczym strony boskiego Ducha, Nous, na którym swą melodię wygrywa ostatecznie Stwórca wszystkich Dusz!

20. Głoska „A” jest początkiem wibracyjnej fali „Pranavah”, odwiecznego oceanu duchowego dźwięku „AUM”, początkiem wyznaczającym pierwszy etap wewnętrznego życia, pierwszą przemianą Duszy!

21. Samādhi, to proces oczyszczania i uzdrawiania wiodący ku ekstazie w ciszy i pokoju oraz zatopieniu w Najwyższej Istocie i doskonałym Świetle, które jest leczącym Blaskiem Prapoczątku!

22. Cały rozwój duchowy, cała Droga jest od początku nakierowywaniem i przygotowaniem Ucznia do osiągnięcia czteroczęściowego zatopienia w Boskim Duchu, Brahmanie, co jest właśnie Samādhi!

23. Jeśli jakiś ruch duchowy, szkoła czy linia przekazu ezoterycznego posiada lidera, który jest zatopiony, połączony z Brahmanem, Świętym Wszechduchem, choć w najmniejszym stopniu, to jest to dobry i pożyteczny ruch duchowy, niczym drogocenna perła skryta w tym świecie pełnym zepsucia!

24. Wibracja dźwięku „A” z głębi serca uwrażliwia osobę regularnie praktykującą, aby z czasem mogła osiągnąć połączenie i wrażliwość percepcji na impulsy pochodzące z Przestrzeni Brahmana!

25. Człowiek z czasem staje się tym, co myśli, tym, co sobie wyobraża, wypadkową swoich rozmaitych, często sprzecznych i wykluczających się wzajem marzeń, dążeń i całej myśloczuciowej wyobraźni, dlatego też bardzo ważnym jest uwolnienie serca, świadomości ze wszelkiego zbędnego balastu pamięci!

26. Kierowanie całą emocjonalno-myślową naturą zmysłową przy pomocy impulsów duchowej woli jest elementarnym zadaniem na drodze przemiany charakteru i uformowania wyższego, boskiego człowieka!

27. Brahman to nic innego jak Wszechduch, emanacja energii i światła prawdy płynąca od Najwyższej Istoty, emanacja nieskończonej inteligencji, która prowadzi wszystkie zmysłowe byty ku Oświeceniu Prawdą!

28. Wibrowanie pierwszej litery niczym ekstatycznego i wzniosłego „AH” (Ach!) otwiera serce ku temu, co wzniosłe, subtelne i ulotne, otwiera serce ku jedności w cudownej mocy Wszechboskości!

29. Trzy głoski AUM tworzą ciało zewnętrzne, głębokiej i długiej wibracji Pranavah, która oczyszcza troiste połączenie ludzkiej istoty, duszy, ĀTMANA z wszechobecną Boską Istotą, a trzy nici srebrzystego sznura trzech GUNA rozwibrowane poszerzają stopniowo łączność z Bogiem!

30. Punkt (Bindu) oraz dźwięk ciszy (Nāda) należą do Prańawah jako subtelne i niewidzialne aspekty skupienia świadomości w jej pierwotnym atomie oraz muzyki sfer wszechświata, co razem daje Pięć Aspektów Prawibracji, z dwoma ukrytymi, obrazem czego jest Pięciopłatkowy Kwiat Lotosu!

31. Skupienie w wewnętrznym punkcie Światła, w centrum własnej istoty z intensywnym myśleniem dźwięku Prańavah należy do podstawowych narzędzi praktyki duchowej ku odnajdywaniu Prapoczątku!

32. Jednoczymy krąg osób duchowo zorientowanych pięknie nuconą, wibrowaną głoską „A”, aż dźwięki poszczególnych osób zleją się w ogarniającą całą grupę, jedną wspólną wibrację!

33. Dźwięk „A” regularnie wibrowany harmonizuje ludzkie ciała z matrycą stworzenia tak, że wspomaga dobre zdrowie i długowieczność, a także usuwa wiele problemów sercowych, oraz oczyszcza i synchronizuje braterskie związki wszystkich osób, które wspólnie rezonują „A”!

34. Moc tworzenia wymaga zjednoczenia wszystkiego, co jest potrzebne do stworzenia tego, co ma powstać, dlatego wibracja dźwięku „A” jest brzmieniem tworzenia i jedności!

35. Wzmagająca kreatywność i niebiański pokój sylaba „A” nazywana jest przez mędrcówGuruvigraha Lingą o ogromnym kształcie, wielką Lingą Boskiego Przewodnictwa i Mocy!

36. Fizyczne ciało, forma materialna istnienia Mistrza Przewodnika Duchowego, Preceptora jestGurulingą i tak jak Lingam, symbol boskości, oaza Ducha winno być traktowane, a kto nie szanuje należycie swego ziemskiego Mistrza nie powinien być uczony Boskich Tajemnic!

37. Guru posyłani są na tę planetę przez Boga dla nauczania pewnych grup Uczniów lub pewnych narodów, a ludzkość się musi ostatecznie nauczyć dobrze rozpoznawać tych Posłańców, czcić ich i szanować należycie oraz stosować się do ich zbawiennych poleceń!

38. Religie i wszelkie duchowe nauki wiele mówią o upadłej, przeklętej albo niższej części rodzaju ludzkiego, która żyje niegodziwie i bezbożnie wymagając naprawienia, a ci, którzy zepsutego ĆĀNDALAsprowadzą na dobrą Drogę są herosami Duchowości!

39. Noszenie specjalnego i pobłogosławionego różańca z nasion drzewa Rudraksza tak charakterystyczne dla joginów i tantryków Orientu zapewnia mocną ochronę przed złymi siłami!

40. Cudowne popioły z ogniowych rytuałów takich jak Agnihotra służą do oczyszczania ludzi i pomieszczeń, a także są znakomitymi lekarstwami duchowymi dla serca i umysłu!

41. Sylaba, dźwięk „A” oznacza Dharmę (Prawość, Zacność), Pierwszą Świętą Księgę Rg (Rgvedy), duchową Moc Działania, Kriyāśakti, ogień poświęcenia, błękit nieba i Wielkość Boga!

42. Istnieje pięć podstawowych stopni czy etapów poznania i doświadczania wewnętrznej, boskiej Rzeczywistości Ducha, które symbolizuje tak kwiat o pięciu płatkach jak gwiazda o pięciu promieniach, ale też i Śiva o pięciu twarzach i postaciach bytu!

43. Dźwięk „A” wibrowany w wyprostowanej godnej postawie ciała zaczyna wymazywać z tablicy duszy w sercu wszelkie wady, słabości i niegodziwości, które dzielą i konfliktują ludzi, a także wszystko, co blokuje twórcze potencjały i przejawy cudownej Mocy!

44. Post i wstrzemięźliwość w dzień przed Pełnią i w dzień przed Nowiem Księżyca to starożytny rytuał praktycznego samooczyszczenia fizycznego ciała i wzmocnienia zdrowia, jaki powinni się nauczyć przestrzegać i zawsze zachowywać wszyscy dobrzy ludzie tej planety!

Śri Sadaśiva Yogi

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *