Wielkie Białe Braterstwo (7)

Dziękuję Ci za Twoją żarliwość w dążeniu do odwiecznego celu, gdyż dzięki temu ŻAROWI w Twoim sercu powstają kolejne biuletyny “Hridaya”. Jeśli jakieś zagadnienia Ciebie interesują to proszę, napisz do autora ezoterycznych lekcji. Tym razem trochę o Białym Braterstwie i Jodze.

Niech wszyscy Ci, którzy poszukują Celu Życia, Sensu Istnienia, Boga, Wzniosłego, Prawdy zgromadzą się w Jedną Rodzinę. Wy, którzy poszukujecie Duchowej Wiedzy, Drogi Samopoznania, Wyzwolenia, przyjdźcie wszyscy i pijcie z Tego Źródła. Modlę się za Was abyście byli Jedną Rodziną, Braterską Wspólnotą. Przyjdźcie spragnieni Miłości Boga i trwajcie we wzajemności i życzliwości

(Ryszi Dźiłal Khul Khan)

Takie zawołania padają z ust Wzniosłych Istot tej planety. Jest to wspólne dla nauki Pana Śiwy, Kryszny, Buddy, Jezusa, Muhammada i innych Wzniosłych, że zwołują Zgromadzenie Wspólnoty. Ideał Wspólnoty i Braterstwa, to Ideał Pojednania się i Bycia Razem: Duchowa Wspólnota to inaczej SANGHA. Zwołując do Wspólnoty, żaden ze Wzniosłych nie zabraniał spotykać się z innymi, co czynią często członkowie fanatycznych sekt. A fanatyzm jest postacią nienawiści, która woła: tylko my mamy monopol na Boga. Taka “wspólnota” fanatycznych sekt pozbawiona jest Miłości, albowiem w Miłości nie ma nienawiści (brak jest w niej fanatyzmu) do wierzących inaczej.

Weźmij wszystko, co jest Tobie przydatne i potrzebne, by wyruszyć Czystą Drogą Bitą – prosto do celu” (Morja). Niech wzrasta Twój duch i Twoja świadomość. Wziąć wszystko, co potrzebne, to w całej pełni uchwycić Oryginalną Instrukcję zawartą w pouczeniach Twojego Nauczyciela (Guru) i wypełnić zakon, czyli osiągnąć duchowy cel wskazany przez Boga.

Ludzie, którzy mają swoją religię (wyznanie) jako wyłącznie jedyną i prawdziwą, rodzą w sobie pyszność i hardość bycia kimś lepszym, wyższym, a ta pyszność rodzi fanatyzm. Sama pycha wynika z egoizmu. Jakże to jest dalekie od Wspólnoty Miłujących Serc. Fanatyzm i potępianie innych wyznań jest zasadniczą oznaką panoszenia się fałszywej, fundamentalistycznej (pseudo)religii. Jest to zawsze religia upadła, system który toczy się w przepaść samounicestwienia.

Wzrost świadomości (ćittam) to wzrost poznania Wspólnoty, tego co jest wszystko przenikającym Duchem. Sangha – wspólnota Ludzi Boga jest obecna pośród wyznawców każdej religii, każdego wyznania i w każdym ruchu duchowym. Pycha wyłączności, fanatyzm sekciarstwa, obce są Duchowej Wspólnocie. Klika fanatycznych zwolenników czegokolwiek, szumnie tnących mieczem potępienia, jest daleka od realizacji nauk Jezusa, Buddy czy Kryszny. Wzniosłe Istoty tej planety uczyły bowiem raczej Niepotępiania i Miłości, Życzliwości i Dobroci, a w szczególności, dobroci dla niewierzących, czyli dla ateistów i bezbożnych.

Wiele jest punktów widzenia. Z każdej strony możesz rozpocząć, jeśli chcesz poznać CAŁOŚĆ. Istotą poznania jest jednak rozszerzanie swego spojrzenia tak, aby dostrzegać coraz więcej tej Całości. Bóg, będąc wszędzie jest posiadaczem wszystkich punktów widzenia. Jest wszechwidzącym i wszechobecnym, czyli ma właściwości istoty będącej w każdym punkcie czasu i przestrzeni. Kurczowe trzymanie się jakiegoś jedynego punktu jest wskazówką, iż wewnątrz drzemie niechęć do poznania Boga.

Dążenie do prawdy, czy do miłości jest tak samo cenne jak potrzeba samouleczenia, czyli wyzwolenia od cierpienia. Słowny zapis zda się być odmiennym, gdyż zależny jest od języka, kultury, epoki, obyczajów i ludzkich charakterów. Potrzeba chwili sprawia, że wypowiadane są wzniosłe nauki do potrzebujących słowa uczniów (czela). Któż inny zdoła pojąć ich właściwy sens?

Każdy człowiek stanowi oddzielną całość. Każdy jest filtrem dla swoich myśli, uczuć, opinii i poglądów. Weź więc wszystko to, co przenika przez Twój Filtr. Pamiętaj, że filtr także podlega udoskonalaniu. Będziemy głównie zajmować się przemianą filtru. Spojrzenie zależy od miejsca, w którym się jest. Wzrok może być bardziej przenikliwy niż dotychczas. Im bardziej oczyszczona świadomość, tym bardziej przenikliwe postrzeganie.

Nauka tu głoszona jest w prostej linii wiedzą Duchowego Braterstwa. Jest to wiedza wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków poznawali i doświadczali Boga, Duchowej Mocy, Świętości. Braterstwo Światłości to istności daleko bardziej zaawansowane w rozwoju świadomości niż przeciętna ludzkość. Braterstwo zwane też Hierarchią lub Obcowaniem Świętych to Święci wyrażający Boską Moc. Jawią się jako duchowe istności połączone z Bogiem (Brahmą, Adi Buddą), czyli Iśwarą. Podlegają im prawa całej Natury (materialnej i psychicznej), czyli PRAKRYTI. Mówimy tu o istnościach typu: “Duch panujący nad materią”. Wielkie Białe Braterstwo to nie tylko wszyscy Ci, którzy osiągnęli oświecenie, zbawienie czy wyzwolenie. Potencjalnie, cała ludzkość przynależy do Braterstwa jako przyszła generacja oświeconych.

Święci (Mistrzowie i Prorocy) wszystkich czasów i wszystkich religii, a także wszelkich tajemnych systemów pracy nad sobą, są tymi, którzy wstępowali do grona Wtajemniczonych (Inicjowanych) Braterstwa. Szacowne zgromadzenie Wielkich Wtajemniczonych można nazwać Sercem Hierarchii. Symbol Serca skrywa tajemnicę łączności z Nauczycielem (Guru).

Wtajemniczenie to jakiś odpowiedni poziom zaawansowania, rozwoju duchowego, w którym Bóg obdarza jakąś szczególną Łaską czy Mocą. Prorocy mogą być posłani przez Boga do świata zwyczajnych ludzi, aby głoszone były Słowa Żywej Nauki. Posyłani być mogą, aby wskazywać na Światło Ducha, głosić zrozumienie spraw wzniosłych, nauczać świat o podstawowych prawdach istnienia.

Słowa Przebudzonych – jak zwiemy czasem Istności Hierarchii – są drogowskazem mówiącym ludzkości jak żyć i dokąd w życiu dążyć. Nauczyciel wskazuje na Cel, objaśnia drogę do Celu, prowadzi do Celu, a także wprowadza w Cel. Potocznie, wprowadzenie w którąkolwiek z tych czterech części, zwie się Inicjacją lub Wtajemniczeniem (Dikszan, Bajat).

Święci wskazują cel ewolucji istot ludzkich. Wszystko to, co jest zawarte w naukach Braterstwa, jest znane i przekazywane od tysięcy lat. Wiedza (Weda, Gnoza) jest objawiana przez Hierarchię Świetlistego Braterstwa stopniowo lub natychmiastowo, w zależności od zdolności pojmowania ucznia. Każdy godny kultywować Żywą Naukę otrzyma taki przekaz. Godność przekazu polega na użytkowaniu objawionej wiedzy z pożytkiem dla wszechstronnego dobra ludzkości. Oto jak użytecznie pracować dla Sprawy Boga na Ziemi.

Wszystko co można powiedzieć przynależy do Świętych Ksiąg. Każda Księga Święta zawiera klucze i komentarze do Księgi Boga, w której jest wszystko zapisane. Sutry, Wedy, Koran, Biblia to tylko odbicia Żywej Księgi Świętej przechowywanej przez Serce Hierarchii. Religie mają w istotnej części rację, że jest tylko Jedna Święta Księga. Żadna fizycznie spisana Księga (Sutra, Biblia, Koran) nie odzwierciedla jednak całokształtu Wszechwiedzy zawartej w Księdze Żywego Boga.

Żadna religia, żadne wyznanie, nawet najliczniejsze nie ma monopolu na Boga, Miłość lub Prawdę. Potencjalnie wszystko to już w Tobie istnieje i zawsze istniało. Cokolwiek można uczynić, to pomóc sobie w znalezieniu tego potencjału boskości i dogłębnie go rozwinąć.

Guru jest przede wszystkim kimś, kto pomaga na Ścieżce poznania Boga. Istotą poznania Boga jest zjednoczenie. Jest to prawdziwe Misterium. Nie można osiągnąć zrozumienia natury Boga bez zjednoczenia się z Nim. Jest to też istotną sprawą wszelkiego pojednania, wszelkiej komunii w każdej z religijnych tradycji.

Bóg-Stwórca, z którego wyłonił się cały ogromny wszechświat jest jeden dla wszystkich. Religii, wyznań, tradycji duchowych i mistycznych, które gorąco na to Praźródło wskazują jest bardzo wiele. Każdy człowiek trochę inaczej wyobraża sobie Boga. Każdy inaczej Boga doświadcza. Wiele słów, które mówią o Tym co ponad słowami, nie jest w stanie wyjawić ani troszeczkę z tego co ponad i poza. Kiedy ustaje chaotyczna myślowa i emocjonalna paplanina naszej psychiki, kiedy ciało zastyga w błogim bezruchu, wtedy On Sam daje się poznawać bezpośrednio. Om Tat Sat!

Spróbuj nie tyle pomyśleć o Bogu, co doświadczyć Boga w całej swej istocie. Eksperyment jest niezależny od teorii na temat tego, co doświadczane. Bóg jest ciągle tą samą istotą. Trwa nieruchomo, czuwa nad całym wszechświatem. Człowiek jako stworzony na obraz i podobieństwo ma pełny potencjał by przejawiać boskie właściwości, by w całej pełni być Jego obrazem. Kiedy “Obraz” jest wiernym odbiciem “Oryginału” wtedy mówię, że jest to zjednoczenie (samjoga). JA I OJCIEC Jedno Jesteśmy.

Kształt Boga nie zależy od czyichkolwiek wyobrażeń. Twoje poznanie ubrane w słowa może nadać Bogu formę. Jest tylko jedna jedyna Droga do Boga. I nikt z wyjątkiem Boga nie ma na nią monopolu. Dążąc do Boga człowiek sam staje się Bogiem, lub ściślej Jego Doskonałym Obrazem. Jest człowiek stworzony na wzór i podobieństwo swego Stwórcy.

Droga (Marga) przypomina czasem wielką Szkołę Życia. Mamy różne stopnie zaawansowania i różne typy rozwoju. Każdy doświadcza Drogi na swoim własnym poziomie zrozumienia. Wielkie Religie to te same klasy otwierane dla uczniów o różnych zdolnościach. Religie otwierano w rozmaitych epokach, a one ciągle przypominały o zasadniczych sprawach na Drodze do Boga.

Weźmy przykład. Jezus ciągle uczy jak przejść Drogę w Szkole Życia, jak się modlić i do kogo, jak postępować. Jezus pokazuje wreszcie Drogę własnym przykładem i to jak osiągnąć Cel tej Drogi -Wniebowstąpienie. Teolodzy zaś zwykle opiewają kim to Jezus został zamiast iść w Jego Ślady. “Nie ten, który mówi: “Panie, Panie” wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, który pełni Wolę Ojca mojego, który jest w Niebie“.(Jezus)

Wszystkie klasy, w Wielkiej Szkole prowadzonej przez Posłańców Boga, są potrzebne. Wskazywanie na cel jest ważne tak samo jak doprowadzanie do celu. Bez początku nie ma końca. Aby zrobić ostatni krok, musisz kiedyś postawić pierwszy krok. Widzenie miejsca każdej religii w systemie Całości jest istotnym punktem widzenia Całości, czyli Boga.

Jedno Serce i Jeden Duch zespalają wszystkich wierzących. Wierzyć to znaczy ufać. Ufna, otwarta i wierna postawa to jedna z fundamentalnych lekcji, którą należy wcielić w życie jeśli w ogóle chce się gdziekolwiek dojść.

Wiele osób jest uprzedzonych do słowa “Bóg”. Jest to jednak uprzedzenie tylko do słowa. Ci, którzy poprzez autopsję, poznają znaczenie tego słowa, gubią gdzieś swoje uprzedzenia. Doświadczenie musi jednak być czymś bardzo rzeczywistym, a nie logicznym rozumowaniem, które do poznawania Boga nie tylko nie jest użyteczne, ale zwykle też jest przeszkodą. Droga do Boga to taka ścieżka, na której umysł, który jest intelektem musi być odłożony lub unicestwiony. Odłożenie intelektu daje czasem błyski chwilowego wglądu. Rozpuszczenie zaś, czyli unicestwienie rozumu intelektualnego powoduje, że wgląd przebudzonej w ten sposób osoby staje się trwały. Jest to wgląd w Naturę Pana Boga.

Każdy człowiek może dążyć do Jedności, Pokoju, Miłości, Prawdy – do całości, którą jest Bóg. Natura zdaje się być bliżej Miłości niż gatunek ludzki. Słońce ma więcej tolerancji, gdyż świeci jednakowo, tak dobrym jak i złym. Świetliści Bracia, którzy Jedność osiągnęli, to cudowni Guru, którzy posiadają Moc, aby nam w tym spełnieniu Celu Życia dopomóc.

Droga do Boga to stawanie się Jednością i Całością. Dopracowujemy tysiące aspektów i szczegółów. Kierunek leży w sprawach zasadniczych. DOSKONAŁOŚĆ wyłania się spośród nierozliczonych drobiazgów. Utrzymywanie czystej więzi – poczucia jedności – ze wszystkim i ze wszystkimi jest sposobem pojednywania się z Bogiem. W końcu Obraz zlewa się z przedmiotem, ze Źródłem i przestaje być od Źródła odmienny. Słońce zaprawdę jaśnieje dla każdej istoty.

Duchowy Człowiek, jak słońce posyła błogosławieństwo i wsparcie do każdej istoty, aby osiągnęła ukryty Cel swojego istnienia. Pozwala się rosnąć nawet najmniejszej trawce. Czysta Droga jest drogą bez pochwalania i bez potępiania. Ochrona Życia jest zajęciem Świętych. Pozwalając żyć innym pozwalasz im swobodniej przeżywać niezbędne do ich życia doświadczenie.

Ten sam Bóg (Iśwara) mówił i mówi ustami wszystkich Świętych, Mistrzów i Proroków. Przekazywanie wiedzy Boga jest Misją Dzieci Boga, misją Jego Córek i Synów. Braterstwo Oświeconych stoi na straży, aby pomóc najdrobniejszej nawet istocie. I ty możesz uczestniczyć w tej wielkiej pracy. Jest to praca służenia innym (SEWA-JOGA).

Bracia Świetliści stoją jako Światła na Górze, pośród tego świata, by ludzie spragnieni jasności mogli przyjść i cieszyć się pełnią Pokoju, Obfitości, Miłości, Szczęśliwości, Radości, Mocy i Życia Wiecznego. Świadomość (Ćittam) jest Uniwersalnym Wiecznym Życiem. Tylko utożsamianie się z ciałem, psychiką i przeżyciami pozwala doświadczyć bólu śmierci, końca życia.

Ufaj, że Święte Imiona wszelkich Guru będą pomocą, która zaprowadzi Cię do spełnienia Celu. Wspólnota to cała ludzkość. Braterstwo to Ci, którzy są tego w pełni świadomi. Hierarchia to Wielkie Duchy wprowadzone w głębsze Misterium. Nauka Duchowa przynależy do Boga, choć Jego Święci Ludzie na tej ziemi przekazują i głoszą słowa. Duchowa Ścieżka, którą się wskazuje zawsze będzie prowadzić do Inicjacji. Wtajemniczenie następuje kiedy człowiek jest ku temu gotowy. Poprzedzający wtajemniczenie proces można nazwać Ścieżką Przygotowania.

Pierwszą niezbędną rzeczą na Ścieżce Przygotowania jest wielkie oczyszczenie i poszerzenie świadomości (Ćittam). Obejmuje to zrozumienie praw i zasad Natury w procesie samopoznawania. Potrzebna jest wiedza syntetyczna wynikła ze zrozumienia sercem i umysłem. Drugą rzeczą istotną jest całkowite p/oddanie Drodze, Guru i Bogu (Trzem Klejnotom). Szczere i autentyczne musi być dążenie do Źródła Prawdy, do Ostatecznego Celu, albowiem droga duchowego wzniesienia opiera się na przywróceniu natury nieograniczonej szczerości i wierności. Szczerość serca bez cienia fałszu i fanatyzmu zdaje się być podstawą wszelkiego duchowego budowania. Upadli pełni są nieufności, niepokoju, fanatycznego zaślepienia i poczucia jedynej racji. Szczera wiara, ufność dążenia zawsze najskuteczniej ochraniają Pielgrzyma przed upadkiem w mamidła skłóconych sekt i ich uczonych w pismach (teologów) nie znających ani Ducha Boga, ani Drogi Bożej.

W ten sposób i Ty dołączysz do Światłych Istot, które niosą pochodnie Światła rozjaśniającego wszelki Mrok.

Hum!

Aćarja Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

PIERWSZA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 1-16)

Hridaya Yoga Vidya

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Wielkie Białe Braterstwo (7)”

  1. […] Jogi5. O zjawiskach świadomościowych i ich uspokojeniu6. O czterech aspektach praktyki Jogi7*. Wielkie Białe Braterstwo – Śveta Bhraatrtvah8*. Wielkie Wtajemniczenie9*. Podstawy Laja Margi10*. Jak rozwijać duchową praktykę11*. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *