Wspólnota Śaiwita – Przymierze Łaski (94)

Prawo o Bogu i Jego Królestwie Sprawiedliwości przechowywane jest od zarania dziejów ludzkości we Wspólnocie Łaski, we Wspólnocie Śaiwita! Bóg co pewien czas posyła na świat, pomiędzy ludzi swojego Zbawiciela przeznaczonego dla rodzaju ludzkiego, aby dokonywał sądu nad niegodziwymi a zgromadził wokół siebie wybranych, których wiara jest najczystsza a Serce nieskalane żadnymi niegodziwościami. Zbawiciel zawsze przychodzi ze Wschodu a Światło Boże jakie niesie rozprzestrzenia się po Ziemi!

Prawdziwi chrześcijanie nieodmiennie wierzą w rychłe Przyjście Zbawiciela, w Ponowne Wcielenie Chrystusa, w Adwent Pana, albowiem Syn Boży siedzi po prawicy Boga, Ojca Niebiańskiego i zstępuje na świat, aby Zbawiać to, co zginęło i zbłądziło i uratować bardzo wiele dusz ludzkich. Pan Śiwa, Pan Łaski i Miłosierdzia wedle Odwiecznej Ewangelii (Dharma) ukrytej na Wschodzie, skąd przychodzą Prorocy i Zbawiciel, posiada dwóch Synów, których zwiemy Synami Bożymi. Starszy nosi imię Ganeśa, co oznacza Opiekun Grup, oczywiście Grup studiujących Świętą Naukę, jaką zawierają Pisma Święte i Mistyczne Księgi Objawione ludom, językom i narodom. Oznacza to, że wszędzie, gdzie pojawia się spontanicznie Grupa Gana Iśa rozpoczyna swoją pracę posyłania Światła Zrozumienia! Ganeśa (Gana Iśa) jest Starszym, Pierworodnym Synem Bożym i powiada się, że został stworzony u samego początku istnienia świata przez Boską Parę, Stwórcę-Kreację, Boga i Bogini! Ganeśa jest oczywiście zaufanym Pana (Czohan) Śiwa Mahadewa, Boga Niebiańskiego Królestwa a także Dziedzicami i Królewiczem Niebiańskiego Królestwa Pokoju i Sprawiedliwości. Istnieje też drugi, młodszy Syn Boży we Wspólnocie Śaivita, któtego imię Kartikeya wskazuje na zajmowanie się obroną i ochroną tego co jest niebiańską sztuką oraz ochranianiem tego, co czyste i święte. Ganeśa, Syn Śiwa i Parwati przewodzi Mędrcom, Świętym i Kapłanom, zaś Kartikega przewodzi Strażnikom, Aniołom Stróżom, którzy strzegą Królestwa Niebios oraz ochraniają Ludzi Boga posłanych na Ziemię czy inne planety i plany egzystencji dla prowadzenia dzieła ustanawiania religii, reformowania podupadłych systemów duchowo-religijnych czy dla dokonania Sądu Bożego!

Ganeśa - Ganapati
Śri Ganeśa – Ganapati

Pierworodny Syn Boży, Ganeśa schodzi na Ziemię jako Anioł Przymierza, Prawodawca a religia żydowska i chrześcijańska tęskni za nim i pragnie go jako Mesjasza Chrystusa a w teozofii, mowa o Nim jako o Kosmicznym Chrystusie Bożym, Posłańcu Niebios, co określamy terminem Awatara! Ganeśa posyła swe Anioły, aby opiekowały się Świętymi Grupami, które skupiają się na poszukiwaniu Boga i Prawdy wokół nauk Świętych Pism i Boskich Guru. Dlatego oddawanie się Duchowemu Rozwojowi ma zawsze charakter wspólnotowy a Krąg wspierany jako Duchowy przez Anioły jak się mawia od pradawien winien mieć chociaż 7 osób! Mówi się nawet, że na jednego Świętego jacy przybywają na Ziemię, zawsze przypada przynajmniej Siedmiu Wtajemniczonych w Misteria Boże Uczniów Duchowych, którzy mają głębsze Poznanie Prawdy a jest to wzór Boga i Siedmiu Archaniołów Wchodzących przed Majestat Pański! W historii religijnych Objawień mamy też niezliczone Świadectwa o przychodzeniu podwójnych proroków z niebiańskim posłannictwem, takich jak dwójka braci u początku Kali Jugi, obecnie Epoki Świata, którymi byli Pan, Kriszna i Pan Balarama. Idealnie odzwierciedlają Prawdę o Dwóch Świadkach Bożych, o braciach Bliźniakach, którzy przychodzą do ludzi dając świadectwo o Prawdzie Bożej na tyle, na ile ludzie naukę Objawioną mogą znieść i pojąć. Zstąpienie, Przyjście czy jak kto woli Adwent Synów Boga zawsze jest też czasen Sądu Bożego nad rodzajem ludzkim, nad całą ludzką cywilizacją.

Awatara Mesjasza Izraela, Jezusa z Betlejem także jest Awatarą podwójna, tak samo jak zstąpienie Pana Kriszna i Balarama ponad 3000 lat przed Jezusem Chrystusem. Prorok Eliasz przychodzi bowiem pod imieniem Jan Chrzciciel (Baptysta) i w jego Duchu, poprzez Inicjację Wodną i Duchową w rzece Jordan dziala Jezus Chrystus a przecież są prawie rówieśnikami, ponieważ rodzą się w podobnym czasie i z wielką siłą prowadzą dzieło nawracania ludzi grzesznych na Drogę Bożą. W pewnym stopniu są nawet jak wiemy, ze sobą spokrewnieni a ich matki i rodziny dobrze się znają ze sobą. I przyjście obu tych Proroków zapowiadają proroctwa wygłoszone kilkaset lat wcześniej a nawet ponad tysiąc lat wcześniej, bo Bóg z wielkim wyprzedzeniem planuje swoją działalność a w Świadomości Boga i Jego Świętej Rodziny jeden dzień to naszych ziemskich tysiąc lat! Pierwsi chrześcijanie, wierzą oczywiście w ponowne nadejście, zstąpienie Syna Bożego, gdyż sam zapowiedział, że u świtu Dnia Trzeciego Zmartwychwstanie, co trzeba rozumieć i jako dosłowne zmartwychwstanie u świtu, niedzieli po męczeńskiej śmierci, jak i właśnie jako zapowiedziany Adwent, Ponowne Przyjście u świtu Trzeciego Dnia od swego odejścia a przecież datę tę bardzo łatwo sobie wyliczy każdy, kto ma Światło Ewangelii Chrystusowej w sobie! Najdziwniejszym jest fakt zapominania o podwójnej osobie Eliasza i Jezusa Chrzciciela jako, że przyjście obu było zapowiadane a Jezusa sam wyraźnie stwierdza o Świętym Proroku Janie Chrzcicielu, że On był Eliaszem tuż po jego śmierci jako Świadka Bożego i Męczennika. Przymierze Chrystusowe powstało we krwi dwóch Męczenników: Jana Eliasza Chrzciciela i Jehoszua Mesajah, jak w oryginale brzmią imiona Jezusa Chrystusa. Podobne, naoczne świadectwo mamy w Apokalipsie Apostoła Jana czyli w Księdze Objawienia, które mówi o dwóch zamordowanych Świadkach Boga, którzy dali świadectwo prawdzie zawartej w Ewangelii a przecież z historii dobrze wiemy, że chodzi to o Świętego Jana Husa i o Świętego Hieronima z Pragi, których papiści watykańscy umęczyli i bestialsko zamordowali paląc żywcem na stosach swej szatańskiej inkwizycji.

Fakt, że trzy tysiące lat przed Janem i Jezusem chodzili i nauczali na Ziemi, także na Wschodzie dwaj bracia: Kriszna i Balarama i że Pan Kriszna nazywany jest Pasterzem w Indii powszechnie, jest bardzo wymowny, tym bardziej, że obaj byli żarliwymi czcicielami i orędownikami Jedynego Boga Łaski Pana Pana Śiwa Mahadewa, znanego także pod imieniem Jahwah, od którego pochodzi żydowski tetragrammon JHWH czytany w świecie chrześcijańskim jako Jahwe(h) lub Jehowa a czasem też Jowa! To ostatnie żydowskie odczytywanie jest o tyle ciekawe, że Bóg, Ojciec Nieba w religii starożytnych Rzymian przywoływany był fonetycznie podobnym imieniem Jowisz! Uniwersalność odczytywania Imienia Bożego a całej EuroAzji jest zadziwiająco zbieżna i wskazuje na wspólny początek Orędzia Bożego zwanego Odwieczną Ewangelią, Sanathana Dharmą w Krainie Indii, gdzie wszystkie religie mają swój początek, bo Biblia też przepowiada nadejście Zbawiciela ze Wschodu a Trzej Mędrcy-Królowie składający Hołd z pomocą Trzech Klejnotów, Złota, Kadzidła i Mirry Jezusowi Chrystusowi, także przybyli ze Wschodu! Wszechmocny Pan, który zstępuje jako Awatara, Boska Inkarnacja, Zbawiciel rozkrzewia Sprawiedliwość i Chwałę (Bhakti) pośród wszystkich ludów, narodow i języków. Sprawiedliwość opiera się na Odwiecznych Prawach Bożych, które są niezmienne i zapisane na Dwóch Szmaragdowych Tablicach a szmaragd to drogocenny kamień symbolizujący Mądrość Życia. Na każdej z Dwóch Tablic Szmaragdowych zapisanych jest po Pięć Słów, co daje razem Odwieczny Dekalog złożony dokładnie z Dziesięciu Słów Boga, oddawanych przez wszystkich Proroków i Awatarów, Synów Boga nieodmiennie jako Dziesięć Przykazań dla Ludu Bożego. Chwała (Bhakti) to wszelka Modlitwa, pieśni i dziękczynia, skrucha i przebłagania i uwielbienia, jakie człowiek kieruje do swego Stwórcy-Kreacji, do Boskiej Pary Rodzicielskiej Śiwa i Śakti czy jak kto woli w języku Biblii do Jahweh i Szekinah, do Ognia i Światła! Bóg bowiem zawsze opisywany jest przez Pisma Święte jako Ogień Trawiący a Bogini jako Światłość, Blask Ognia! Symbole te są w kultach religijnych wszechobecne a Mojżesz oglądając Boga, oglądał Ogień i słyszał Głos spośród Ognia, bo Bóg jest Ogniem Trawiącym!

Pan Kriszna z pomocą Balarama pokonał złego Demona Kansa, który chciał zniszczyć jego Misję i wychował 3000 Gopis (Pasterki), bo tak nazywano Dusze, które poświęciły się w roli Duchowych Głosicieli Orędzia Pana Kriszna! Chyba żaden z Proroków i Mesjaszy jacy przyszli później nie wykształcił tak licznego grona Misjonarzy i Apostołów w czasie trwania swojego życia! Syn Boży zaprawdę może wiele zdziałać dla Dobra Wiecznej Ewangelii Boga! Awatara Zbawiciela, Syna Bożego przychodzi w czasie ogólnego zepsucia, upadku kultury i zdegenerowania religii a przychodzi dla Odnowienia Religii i przywrócenia zasad Odwiecznej Ewangelii, Dharmy i wskazując ją we wszystkich istniejących dotąd Pismach Świętych jak Weda, Adi, Granth, Awesta, Biblia czy Koran! Synowie Boga a także Święci tacy jak Eliasz, przychodzą tak dla całej ludzkości odnowić Przymierze z Bogiem, jak i co pewien czas do każdej grupy językowej jaka panuje na świecie a mówimy o 70 grupach ludów i języków, które mają swoich Strażników, Aniołów Stróży spośród Książąt Nieba, bo tylko Anioł Książę opiekuje się językami-narodami. Zawsze ten sam zestaw znaków poprzedza narodziny Posłańca Boga a są to trzęsienia ziemi, wojny, spektakularne zaćmienia słońca czy księżyca, głód lub zarazy a nade wszystko upadek religii i zasad moralnych, wzrost korupcji, ucisku, nędzy i bezprawia. Do tak upadłego świata Bóg posyła religijnego reformatora lub Zbawiciela, aby dokonać Sądu Bożego, zbawić resztkę czystych i dobrych a zniszczyć i unicestwić stary, upadły i zdegenerowany świat oraz jego system polityczny i rozpocząć budowę nowej kultury religijnej, duchowej i moralnej wedle Odwiecznej Ewangelii, wzorca jakim jest Prawo Boże zapisane na Dwóch Szmaragdowych Tablicach!

Dzień Pański, Sąd Boży przychodzi po pierwsze indywidualnie na każdego człowieka jako Dzień Śmierci, kiedy Dusza Żyjąca (Dźiwatman) zabierana jest na rozliczenie się przed Bogiem ze swojego całego życia a jest to naprawdę nieubłagany Sąd Sprawiedliwy nad każdą Duszą stworzoną przez Boga, bo Człowiek, kobieta czy mężczyzna jest w istocie Boską Duszą i jej przyszłe życie zależy od jej postępowania w mowie, czynach i myślach, w czasie doczesnego życia na Ziemi w ciele! W Dniu Śmierci, Człowiek-Dusza wędruje przed oblicze Pana Światła a jego waga sprawiedliwa określa jego przyszłe losy! Dzień Pański, Sąd Boży w powszechnym wymiarze, to Dzień Śmierci całego narodu lub cywilizacji, czy jak to się nazywa, koniec systemu rzeczy, koniec systemu politycznej władzy, kultury i cywilizacji. Tak zagłada państwa żydowskiego około 40 lat po śmierci Jezusa Chrystusa była Dniem Sądu, tak Rewolucja Francuska czy później Październikowa też była takim sądnym dniem śmierci państwa kultury i cywilizacji a szczególnie systemu rządów, które doprowadziły do biedy, bezbożności i ucisku oraz przestępczości i rozwiązłości (zdrada, obłuda, zakłamanie, pijaństwo). Trzeci rodzaj Dnia Sądu, który zwiemy Ostatecznym to rozliczenie cywilizacji ludzkiej w skali globalnej i założenie rasy ludzkiej na nowo. Takim Sądem Ostatecznym był Potop za dni Noah, takim Sądem Ostatecznym jest kres każdej Jugi a szczególnie Manwantary, Czterowiecza, ale jest to bardzo długi okres czasu, bo Czterowiecze trwa 4 miliony 320 tysięcy lat i jest rozliczeniem globalnym wszystkich dusz jakie w tym okresie żyły na planecie Ziemi. Sąd Boży jest centralnym zagadnieniem każdej prawdziwej religii Boga a przecież każdy ze 144 tysięcy Świętych Bożych, jacy zawsze żyją na Ziemi, może być w każdej chwili powołany rozkazem Boga, poprzez Anioła (Deva) do założenia Wspólnoty Duchowej czy rozpoczęcia Dzieła Reformacji Religii, która ulegla degeneracjii nie służy już Sprawie Boga i Zbawieniu rodzaju ludzkiego! Zaiste, Wielki jest Dzień Pana (Jahwah) i pełen grozy dla bezbożnych, niegodziwych i zbrodniczych dusz, które obróciły się przeciwko wszystkiemu co Boże, Prawe i Sprawiedliwe. Zawsze na Ziemi żyje 4000 Wielkich, Doskonałych Świętych, Arhatów, którzy mogą wezwać tak pojrdynczych ludzi na Sąd Boży i wskazać im termin stawiennictwa czyli godzinę Śmierci jak i przekląć naród, religię czy wladzę państwową istniejącego systemu rzeczy, skazując go na zagładę. Jezus wyznaczył Jerozolimie i państwu żydowskiemu zagładę a Jego przepowiednia wypełniła się w ciągu 40 lat dając kompletną zagładę zdegenerowanego żydowstwa i jego zbeszczeszczonej świątyni. Świat i ludzkość istnieją jednak dalej a Dzień Sądu jest dniem rozliczenia dla milionów ludzkich dusz za ich niegodziwości cywilizacyjno-kulturowe tyle, że religia, kultura, system państwowy rozwija się od nowa, bo jest też dzień odnowienia i zmartwychwstania Odwiecznej Religii, Wiecznej Ewangelii czyli Sanathana Dharmy! Istnieją Święci pośród każdego ludu, narodu i języka, w każdym czasie istnienia świata, chociaż na Dzień Sądu przybywa ich znacząco wielka ilość, aby dbali ażeby rodzaj ludzki chociaż trochę skierować ku Światłu Prawdy Bożej!

Nawróćcie się do Boga Sercem w poście i modlitwie i skrusze, odwróćcie się od swoich błędów, grzechów i niegodziwości ku Miłosierdziu, Sprawiedliwości i Wierze w Jednego Boga, Pana i Króla Niebios i starajcie się najpierw o Królestwo Boże, o Zbawienie, Oświecenie i o Jego Sprawiedliwość. Takie zawołanie, co pewien czas można usłyszeć pośród wszystkich ludów, narodów i języków a prawdziwa religia zawsze opiera się na Wolności i Miłowaniu, bo są to dwa Skrzydła Ptaka Ewangelii, Orła Niebiańskiego zwanego na Wschodzie imieniem Garuda! Nauka o Zbawieniu Duszy przynosi uwolnienie od ścieżek zła i jest nauką o Miłowaniu Boga i bliźnich pośród ludzkości! Zbawienie, Wolność od konieczności życia na Ziemi i odradzania się oraz wieńcząca ją Korona Życia, zdobycie Nieśmiertelności Duszy (Chlajah) oraz wejścia do Raju, do Królestwa Boga, do Krainy Życia Wiecznego jest nadrzędną, bardzo istotną Nauką Religii, o ile jest ona autentyczna i pochodzi od Boga. Dusze ludzkie są śmiertelne, żyją na Ziemi i mają czas na poprawę i udoskonalenie poprzez Łaskę Boga, Wiarę w Boga i czyny wiary, które do Doskonałości Duszy prowadzą a nagrodą jest dla Człowieka Wieniec, Korona Życia, przyjęcie do Krainy Aniołów.gdzie z Drzewa Życia Wiecznego, które owocują co miesiąc czyli raz na 30 ziemskich lat (saturniczny cykl, bo miesiąc w niebie licząc dzień za rok, to 30 ziemskich lat) i wiemy też, że Boże Królestwo Sprawiedliwości blisko jest i kiedy otwiera się Oko Duszy, możemy widzieć Anioły a kiedy otwiera się Ucho Duszy, słyszymy piękną, Niebiańską Muzykę i Głos Boży dobiegający z Tronu, jakby Grom potężny! Religia Objawiona zawsze jest Drogą Serca, bo tylko Sercem przyjęte zasady moralne, Prawo Boże i szczera Wiara w Boga i Anioły Boże, w Świętych, Mistrzów i Proroków, którzy tworzą Odwieczne Królestwo Sprawiedliwości przyjęta musi być Sercem i wpisać się do głębi ożywionej nią szczerej Duszy-Istotnego Człowieka a pamiętajmy, że Człowiek stworzony został jako mężczyzna i kobieta na obraz i podobieństwo Boże, stając się Duszą Żyjącą (Dźiwatman), więc Serce ludzkie jest też siedzibą tego Obrazu Boga Doskaonałego w nas. Upadek Człowieka, Duszy doprowadził ludzkość do życia w tym śmiertelnym, fizycznym świecie, gdzie ciągle jest się wystawionym na pokuszenia, cierpienia i wszelkie uciążliwości, uwolnieniem się od których jest przejście do Królestwa Aniołów Boga, na wyższy stopień ewolucji świadomości, gdzie cierpienie i śmierć już nie istnieją! A dusze bardzo niegodziwe, których miara zła się przebrała i nie rokują już żadnej nadziei na poprawę, ulegają zagładzie w Dniu Sądu Ostatecznego, aby jako demony mroku nie szkodziły już więcej nikomu, Jezus tę śmierć niegodziwej duszy nazywa Śmiercia Drogą w odróżnieniu od zwykłej śmierci ciała, po której dusza istnieje w stanie biernym, który możemy porównać i do snu chyba, że jest bardziej Świadoma i Przebudzona Duchowo!

O ludzie, zawróćcie z dróg światowych na Drogę Bożą, nawróćcie się do Boga i Bogini Niebios, do Śiva i Śakti, do Łaski i Mocy, bo Bóg jest Miłosierny, Łaskawy i Litościwy i czeka, aż każdy wyczerpie swqoje szanse na osiągnięcie Zbawienia, Wyzwolenia z błędu i grzechu. Kto idzie za Posłańcem Boga, Prorokiem, Awatarem kto idzie za kolejnym przychodzącym Zbawicielem, ten idzie w Światłości prostą Drogą do Tronu Boga, Ojca Niebios i Bogini-Matki Życia oraz do Synów Bożych a jest to Światłość Życia w której rodzi się, budzi i rozwija! Przebudzenie Świadomości Królestwa Bożego, słuchanie Niebiańskiej Muzyki, Anielskich Chórów, widzenia Aniołów i Świętych, to prawdziwe początki Wielkiego Świtu Oświecenia, kiedy Jutrzenka, Gwiazda Sześciopromienna, Dawidowa, wschodzi w Sercach szczerych ludzi na Drodze Powrotu, która jedna jest, bo jedno jest koryto rzeki wiodącej do Oceanu i jeden jest Nieskończony Ocean Ducha. Zaprawdę, Królestwo Niebios blisko jest i ludzie czystego Serca oglądają jego wspaniałości mając pewność wiary w Boga i poznanie Boga! Wspólnota Łaski, Śaiwita Sangha, to Braterstwo Boga, którego widomymi Przedstawicielami, Apostołami na Ziemi są Ludzie Święci spośród 144 tysięcy a każdy z nich zna całą Świętą Rodzinę i otoczenie, Dwór Boga. Ganeśa, Pierworodny Syn Boży zasiada po prawicy Boga a Kartikeja, Dziecię Boże zasiada po lewej stronie Tronu Boga. Małżonka Boga, Bogini, która jest Jego Chwałą i Światłością i Mocą zasiada po stronie Serca Boga, bo jest Królową Matką Niebios, Życia i jest Stwórcy Najdroższa i Umiłowana! Imię JAHWAH (JHWH) dosłownie oznacza Wielki, Ogromny, albowiem Łaskawy (ŚIWA) jest Wielkim Bogiem (Maha Deva), co odpowiada hebrajskiemu Jahwo Elochim, gdzie Jahwo znaczy Wielki a Elochim to Bóg (Allah). Adon, Pan to inne znane semickie określenie Boga, w kulturze Orientu odpowiada mu termin Czohan (Pierwszy Wódz). Słuchanie Głosu Boga to wielka praktyka duchowa a osoba słysząca Głos Boga zawsze jest Prorokiem (Paighambar) Boga, Posłańcem Światłości, acz inspiracje duchowe i natchnienia jakie ludzie często miewają o religijnym życiu, nie są jeszcze tym samym co Głos Boga, tak jak słyszał go Pan Kriszna, Buddha, Abraham, Mojżesz czy Jezus!

Prawdziwa Religia daje Owoce Światłości, a jest to Sprawiedliwość, Prawość i Prawda a nie pycha, formalizm, chełpliwość, egoizm, inkwizycyjny fanatyzm i podobna ciemnota religii skorumpowanej przez siły Zła, Ciemności i Mroku! Celem Religii Boga jest Oświecenie Duszy Światłem Boga, aby osiągnęła prawidłowe poznanie spraw Boga, posiadła Prawdę i postępowała wedle Zasad i Praw Boga Żywego, które w Niebiańskiej Świątyni zapisane są na Dwóch Szmaragdowych Tablicach zwane Dekalogiem! Pięć Praw to Pańćaśila, Pięć Moralnych Zasad Postępowania dla całego ludzkiego rodzaju i innych stworzeń a zwiemy je Jamah (Zakazy), zaś pozostałe to Nijamah, zasady duchowego wzrostu na mistycznej, hermetycznej Czystej Drodze Bożej a wśród nich jest Nakaz Czystości a także Wiary w Jedynego, Żywego Boga! Prawdziwa Religia Boga wie o życiu duszy po śmierci ciała, wie o odradzaniu się duszy ludzkiej poprzez kołowrót kolejnych wcieleń, aż czas dany na Zbawienie zostanie wyczerpany i nie tylko kolejne życie podlega osądzeniu przez Sprawiedliwego Sędziego ale ile całość życia ludzkiej duszy poprzez kolejne inkarnacje zostaje ostatecznie rozliczony a zbyt niegodziwe egzemplarze idą na zatracenie w Ogniu Zagłady, gdzie giną na zawsze. źli zresztą i demoniczni ludzie wyznają czasem swoje wierzenia w powszechne unicestwienie, aby w nihilizm zatracenia wciągnąć innych a Bóg zaprasza ludzi do Zbawienia i Życia Wiecznego w Królestwie Nieśmiertelności. To jest prawdziwa Nadzieja dla Ludu Bożego, życie w Krainie Wieczności! Żyjąc w Czystości (Śauća) Umysłu i Serca, przysposabiamy się do życia w Królestwie Boga a Nakaz Oczyszczania i Czystości Serca i Umysłu (Śaućam) jest pierwszym na Drugiej Szmaragdowej Tablicy dla Nijamitów przeznaczonej, aby szli Prostą i Czystą Drogą Bożą! Pokora (Bojaźń), Skrucha i Wiara to bardzo potrzebne jest człowiekowi, aby na powrót mógł stać się Anielską Duszą, godną życia w Raju Boga, w Ogrodzie Eden, od którego dzieli nas niewidzialna granica, jakby bariera czasu i wymiaru i w zasadzie, gdy jesteśmy gotowi, z każdego miejsca możemy wejść do Niebios jak Rama, Sita, Henoch, Eliasz, Padmasambhava, Jezus i inne wielkie dusze, które Zmartwychwstając po prostu wstąpiły do Królestwa Niebieskiego!

To, co śmiertelne upadła Dusza-Człowiek, musi przyoblec się w Nieśmiertelność a Dawcą Życia Wiecznego jest Bóg, Synowie Boga a także Doskonali Święci (Arhatos) jakich Bóg upoważni do udzielania Daru Życia Wiecznego, do przyoblekania duszy śmiertelnej w nieskazitelną, białą szatę czystości i doskonałości, w Ciało Życia, Chajah! Poczucie Szczęścia, Błogości (Ananda), które nigdy nie ginie jest oznaką przechodzenia przez takie przeobrażenie a Przemienienie Duszy w Światło, jak Przemienienie Jezusa na Górze jest tajemniczym Misterium jekie przechodzą dusze uzyskujące godność Nieśmiertelnych! Wierzący w Boga nieustannie oczekują Kalkina (Zbawiciela) czyli Mesjasza, Syna Boga, aby otrzymać Szatę Nieśmiertelności, Koronę Życia, ale całość życia godnej osoby musi być czystym życiem, pełnym Modlitwy, Prawdy i Służby Bogu, Guru! Syn Boży, Ganeśa, Błogosławi tych, którzy czytają Pisma Święte usiłując je zbadać i szczerze zrozumieć Naukę Bożą i Syn Boży, Ganeśa, Błogoslawi tych, którzy Słuchają nauki Słowa Bożego z ust Guru, Przewodnika czy Nauczyciela Duchowego, który wiernie oddaje Naukę Bożą! A najwięcej Błogosławieństwa płynie do tych, którzy zachowują, stosują się do Praw i Zasad Boga, żyjąc w ten sposób zgodnie z zapisaną w Niebiosach Wolą Bożą! Zdrowa nauka duchowa oparta na autentycznym Bożym Prawie Dziesięciu Słów Szmaragdowych Tablic zwana jest Pszenicą i kto w niej wzrasta, zachowując Dharmę, Ewangelię, Zakon Boży, trafi do Spichlerza Niebios, zaś nauki niezgodne i spreczne z Prawem Zakonu Boga to kąkol demonicznego zwiedzenia, wiodący człowieka-duszę do zatracenia i zguby w Dniu Sądu Ostatecznego! Zarówno Dekalog dany przez Mojżesza, jak i Dekalog dany przez Pana Buddha Gautama odzwierciedlają Doskonałe Prawo Boże zapisane w Dziesięciu Słowach a znane w starożytnej Wspólnocie Śaivita w jego oryginalnej, pierwotnej postaci. Opisowy wykład tych Dziesięciu Słów Prawa w Starym Terstamencie dany przez Proroka Mojżesza i wykład Dziesięciu Przykazań Prawa Dharmy (Tora, Ewangelia), to wyjaśnienie tego, co zawierają te Słowa-Zasady Niebios, które zawierają Moralność Aniołów w wersji minimalnej, niezbędbej dla szczerych ludzi, którzy uwierzyli w Boga i szukają Jego Królestwa Niebiańskiego Raju! Oryginalne słowa Ahinsah (Niekrzywdzenia) i Śaućari (Oczyszczenie) muszą nam zapaść głęboko do Serca jako podstawowe kanony stojące na pierwszym miejscu na każdej ze Szmaragdowych Tablic Jamah i Nijamah! Oczyszczajmy więc Serce i Umysł z brudu i grzechu a nie wytwarzajmy więcej żadnego zła, poprzez krzywdzenie, uciskanie czy niszczenie innych stworzeń!

Ewangelia Wieczna nakazuje Pokorę wobec Boga i Proroków (Awatarów), oddawanie Czci i Chwały (Bhakti) Bogu a nade wszystko poleca i wymaga, aby Bogu składać Pokłon! Każda prawdziwa Religia Boga zawiera rytualne oddawanie Czci Boga w Modlitwach z Pokłonami a wszystkie odłamy Religii, czy Wschodniej czy Zachodniej upadają na kolana i regularnie składają Bogu Hołd pokłonami. Jest to niezawodny znak służenia Bogu i czczenia Boga! Każda ideologiczna sekta, która neguje potrzebę, konieczność oddawania czci do Bóstwa, Boga i Bogini poprzez składanie POKŁONU, klękając, czołem i dłońmi do Ziemi, tak jak to czynią Anioły Boga i Starszyzna Niebios, zaprzecza swej autentyczności, jako drodze religijnej prowadzonej do Boga. Zarówno Pan Kriszna jak Pan Buddha czy Pan jezus wielce propagowali Hołd Bogu, składanie POKŁONÓW Najwyższej Istocie, Stwórcy-Kreacji. Jezus Chrystus odmówił nawet złożenia Pokłonu w czasie prób pokuszenia Szatanowi a wyjaśnił, że Hołd Pokłonu składa się Bogu i, że jest to Służba religijna wobec Boga! Osoby otaczające Jezusa Chrystusa, Mesjasza Izraela, wielokrotnie okazują mu cześć poprzez składanie Pokłonu na kolanach a Prorok Izajasz mówi o religii prawdziwej, że jej oznaką jest to, iż Lud Boży w każdy Nów Księżyca i w każdą Sobotę składa Bogu Pokłon! A jest to praktyka duchową oznaką Ludu Bożego, nakazana przez Posłańcow Boga, przez Synów Bożych i w zdegenerowanych odpadach, sektach pseudoreligijnych zupełnie zaniechana i porzucona, wręcz zakazana a przecież Bóg nie uznał ofiary Kaina właśnie dlatego, że robił co chciał a nie to co robić należało. Bogu samemu będziesz służyć i Jemu Pokłon ofiarować będziesz. Tak uczy rzeczywista Religia będąca naprawdę Drogą Bożą! Znak schodzenia się na Wspólne Modlitwy i Medytację (Rozmyślania) w czasie Nowiu Księżyca oraz w Sobotę-Dzień Pański, Święto Boga, także jest bardzo ważny a w Tybecie i Kaszmirze oraz bardzo wielu innych kulturach, jak chociażby w Słowiaństwie, zawsze Sobota była Dniem Świętym, poświęconym Sprawom Modlitwy, Kontemplacji i Zgromadzeniom Wspólnotowym! Celtowie i Egipcjanie także świętowali Nów i Sobotę jako zgromadzenia Ludu Bożego, Nów w rytmie co około 30 dni, bo raz w miesiącu księżycowym a Sobota (Sabbath) jako ostatni, siódmy dzień Tygodnia, Znak Przymierza z Bogiem, Stwórcą-Kreacją!

Człowiek musi łaknąć Boga, szukać Go, rozmyślać o Nim, aż do nadejścia Wielkiego Dnia, kiedy to Pan i Bóg objawi w pełni wspaniałość Swego Królestwa Niebiańskiego! Prawidłowa wiedza na temat Bóstwa, Boga i Bogini, jako Świętej i Doskonałej zjednoczonej Pary Rodzicielskiej jest bardzo konieczna, żeby człowiek mógł zwrócić się należycie ku Bogu i osiągnąć Boga! Bóstwo czy Boskość jak się często mówi, aby wznosić nasz Ideał ponad konotacje płci ludzkiej to bardzo dobre ujęcie, chociaż Śiwaśakti pokazuje nam parę zjednoczoną w jedną Istotę a Elohim semickie także oznacza parę rodzicielską Jahwah-Szekinah, Ogień i Światło, Boga i Bogini, na co wskazuje użyta w tym słowie starohebrajska liczba podwójna! Bóg stwarza Człowieka na Swój Obraz i Podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę a zatem sam musi być i Stwórcą i Kreacją, Bogiem i Boginią! A przecież Szekinah (Sakinah) jest Istotą o wiele ważniejszą niż Prorocy i Mesjasze, w wizjach mistycznych wieszczów często wędruje przed Bogiem, idzie jako pierwsza, Matka, Królowa Niebios, Małżonka Boga, która nie rodzi się ani nie umiera i nie jest uroczą żydóweczką rodzącą ani Chrystusa ani Jana Chrzciciela ale Mocą Bożą, która decyduje o zaistnieniu cudów i Mądrością Bożą, Oblubienicą Boga! Modlitwa i Medytacja (Rozważanie) to dwa skrzydła praktyki duchowej dzięki którym człowiek-dusza stopniowo przemienia się w Anioła Bożego i stając się równym aniołom w niebiosach osiąga zbliżenie i zjednoczenie się ze swoim Stwórcą-Kreacją! Psalmy tak drogie wyznawcom Religii Abrahama (Millat Ibrahim) do której należą i wyznawcy judaizmu i chrześcijanie i muzułmanie a także religijne grupy na pograniczu tych tradycji duchowych, zalecają wielbienie (Bhakti) Boga z pomocą Muzyki, Śpiewu i Tańca, co zwane jest Modlitwą. Podobnie rzecz się ma w Kościele Pana Kriszny, w hinduskiej tradycji i w ogóle we wszystkich religiach Orientu. Nie jest autentyczną żadna religia, gdzie nie uprawia się Wielbienia (Adoracji) Boga za pomocą Śpiewania, Muzyki i Tańca na Chwałę Bożą, co jest podstawą prawdziwej Kultury Duchowej rodzaju ludzkiego.

Jeśli w Niebiosach istnieją Świątynie i Ołtarz Boga na którym płonie Wieczny Ogień a Anioły zbierają się tam na Wspólne Modlitwy oraz składają ofiarę ze spalenia kadzidła i czytają Święte Księgi Niebios, to o ileż bardziej rodzaj ludzki powinien gorliwie praktykować takie obyczaje. Wedle Świadectwa Pisma Świętego, Czterech Starszych Niebios zasiadających na Tronach wraz z Bogiem składa Jego Majestatowi Pokłony padając na twarz, do stóp a kultywują tę praktykę też buddyści czy muzułmanie, to ileż bardziej ludzie powinni Hołd należny Bogu składać chociaż w Nów i Soboty, jak to wskazuje Prorok Izajasz? Nie ma Wiary bez Czynu, który o Niej zaświadcza a Pokłon Bogu to bardzo namacalny Czyn Ofiarny, podobnie jak i składanie czystej ofiary kadzidła! Nie można powiedzieć, że kościół, synagoga czy meczet jest Świątynią, Domem Boga, jeśli nie płonie tam Święty Ogień a ofiara z kadzidła nie jest składana a ludzie przychodzący nie ofiarują tam w każdą Sobotę i w każdy Nów Księżyca swoich Pokłonów Bogu! Objawienie wszak wskazuje, że wraz ze słowami “Chwała Tobie Panie, Królu Niebios i Ziemi”, mieszkańcy Nieba Pokłon Bogu uroczyście składają, ale Szatan i jego demoniczne legiony odmówiły składania Bogu należnej mu Czci, Hołdu i wszędzie, gdzie mogą, eliminują tę oznakę prawdziwej pobożności i szczerej religijności, bo diabliskom zależy, żeby ludzie nie składali Hołdu Bożego tylko kłaniali się uniżenie możnowładcom tego świata, królom i prezydentom i urzędnikom szatańskich imperiów niewolniczego Babilonu jaki na Ziemi diabliska sobie zmontowały, aby rządzić i zniewalać umysły. Dlatego Lud Boży odmawiał składania Hołdu i padania do stóp imperatorom Rzymu i Watykanu a wolał w Katakumbach składać pokłony przed Ołtarzem.

Wspólnota Śaiwita, Wspólnota Przymierza Łaski Bożej, często przypomina ludziom poszukującym Oświecenia i religijnego, duchowego Przebudzenia, o Modlitwie Siedmiokrotnej, bo chociażby Psalmy polecają Modlitwę siedem razy dziennie, pierwsza po obudzeniu a ostatnia przed pójściem spać. Jeśli Jezus Chrystus nakazał pewien wzór modlitwy w Kazaniu na Górze a ma ona Dziesięć Wersetów, to prawdziwi chrześcijanie, Uczniowie Jezusa będą ją oczywiście praktykować siedem razy dziennie, stojąc z dłońmi złożonymi przed Sercem a po Modlitwie, tak jak zawsze to praktykowano Pokłon Bogu składać będę! Wszak Jezus Chrystus nakazał swoim Uczniom: “Módlcie się tymi słowami“, a mówił to do Ludu Bożego w Kazaniu (Orędziu), który liczył więcej niż 10 tysięcy kobiet i mężczyzn i dzieci, zatem Modlitwę Jezusa, którą nauczył, każdy kto do Jezusa należy będzie odmawiał wedle należnego, pełnego czci i oddania rytuału religijnego! Tych prostych kilka słów, które Ewangelista Mateusz oddał wiernie i w całości, poprzedza instrukcja jak i kiedy w indywidualnej, duchowej praktyce, każdy Wierny Bogu, Ojcu Niebios będzie kultywował całym Sercem i całą Duszą! A oto Modlitwa Chrystusa: “Ojsze nasz, któryś jest w Niebie, święć się Imię Twoje, Jahwah, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, Jako na Niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego Istotnego daj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze winy jako i my przebaczamy naszym winowajcom i nie pozwól wodzić nas na pokuszenie ale nas zachowaj od wszelkiego złego, albowiem Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków! Amejn!”

Pomijanie ostatniego wersetu wyznającego, że Królestwo Boże należy do Boga oraz imputowanie Bogu, jakoby wodził nas na pokuszenie (“I nie wódź nas na pokuszenie”) to i Świętokradztwo (ukradzenie części Modlitwy Objawionej przez Chrystusa) i Bluźnierstwo, bo Bóg nikogo nie kusi a kusicielem jest Szatan, Diabeł! Sekty pomijające tę Modlitwę Chrystusa do Ojca Niebios nakazaną Uczniom, bądź uszczuplające ją i zniekształcające w grzeszny, bluźnierczy i świętokradczy sposób napewno nic z Bogiem nie mają wspólnego, skoro tak bardzo grzeszą a nie można pomijać i przekręcać Wiecznej Ewangelii! Chleb Istotny jak to do 1054 roku ery chrześcijańskiej odmawiano, także jest czym innym niźli chleb powszedni, bo jest to Pokarm Życia, Słowo Boże i tak było przez jedno, pierwsze tysiąclecie, aż do powstania odstępczej herezji, która i w tym wypadku dokonała grzechu świętokradztwa! A Pokłon do Ziemi, padając na kolana i twarz, to oczywiście pozdrowienie, którego kultywowanie niewątpliwie zaprowadzi nas pośród Anioły.

Śiwaicka Wspólnota Duchowa, pamięta poprzez tysiąclecia i eony istnienia ludzkiego rodzaju wszelkie istotne zasady życia religijnego a posyłani przez nas reformatorzy i często męczennicy, wszędzie je zbożnie przypominają, chociaż ludzkie skłonności do ulegania siłom zła i grzechu oraz wszelkiej niegodziwości są zadziwiające. We wszystkich religiach objawionych ludzkości przez Anioły, Posłanców Boga zaleca się jedzenie rajskie, wegetariańskie, oparte na zbożach, owocach, warzywach, ewentualnie też mleku i żródlanej wodzie. Sposób odżywiania wynika wprost z zasady nieniszczenia, niekrzywdzenia stworzeń, bo zabijanie to najgorsze w oczach Boga Życia Wiecznego przestępstwo a do zabijania żyjących stworzeń, które oddychają pobudza ludzi jedynie przeciwnik Boga, upadły demon, Szatan i legiony jego mącicieli: Ktokolwiek twierdzi, że Bóg pozwala jeść mięso zabitych zwierząt, napewno nie jest religijny. Ahinsah wskazuje, abyśmy do odżywiania wybierali taki pokarm, dla którego nie trzeba zabijać żyjących, oddychających stworzeń (zwierząt). Krowy dają nam mleko, pszczoły, miód a owce także wełnę, lecz zabijanie ich przez Boga jest zakazane, chociaż człowiek ma prawo bronić swojego życia przed agresją i zagrożeniem. Ludzie zajmujący się zabijaniem innych ludzi oraz zabijaniem zwierząt, zarówno rzeźnicy, rybacy czy myśliwi, jak i hodowcy tuczników czy konsumenci tych produktówz rzeźni, nie mają ani z Religią Boga, ani Duchową Drogą dokładnie nic wspólnego, gdyż nie odżywiają się tak jak Ludzie odżywiać się powinni a spożywają pokarm śmierci ze stołu demonów, które do zabijania stworzeń Bożych podjudzają rodzaj ludzki, aby ludzi zniszczyć. Człowiek religijny pamięta, że wszystko, co oddycha ma Duszę i jest stworzeniem Bożym a Ahinsa oznacza powstrzymanie się od zła, zbrodni, zabijania, uciskania, dręczenia w jakiejkolwiek formie! Modlimy się o usunięcie dręczycieli, ucisku a nade wszystko śmierci, gdyż pragniemy wejść do Królestwa Bożego! Pan Kriszna nakazał jarskie odżywianie i Pan Buddha przypominał o obowiązku humanitaryzmu czyli wegetarianstwa. Pan Jezus przypominał, że przyszedł przypomnieć przykazania, które ludziom Bóg dał na samym początku a Adam i Ewa przed upadkiem w grzechy byli weganami! Istoty mięsożerne są grzeszne i śmiertelne a sposobem odżywiania pokazują, że są narzędziem w rękach Szatana, Zła i, że są buntownikami (Szatanami) sprzeciwiającymi się Rajskiemu Przykazaniu Ahinsah, ponieważ zabijają zwierzęta, aby jak demony Szatana spożywać mięso! Na szczęście około połowa rodzaju ludzkiego to jarosze, wegetarianie pokazujący, że przestrzegają Prawdy i Przykazań Boga. Szatan pobudza twój apetyt i żąda mięsiwa w ofierze dla siebie a Bóg poleca czysty owoc i ziarno, warzywo ze Stołu Pańskiego! Oto Znak Przymierza z Bogiem w Jego prawdziwej Religii, Drodze, bo Chrystus poszedł do rybaków, aby porzucili zbrodniczy zwyczaj zabijania rybek, a stali się ewangelistami, rybakami ludzi, którzy “łowią” dusze w sieci Światła Bożego, które jak latarnia morska statek, wprowadza ludzi do Raju Boga!

Dzień Pański jest dniem, rokiem, rozliczenia ludzkości za grzechy i niegodziwości, karmanem, jak mówi się na Wschodzie, zgromadzonym poprzez nieposłuszeństwo Bogu. Dzień Pański nadchodzi, aby obrócić ziemię w pustynię a grzeszników i niegodziwców z niej wytępić i jest to zawsze Dzień Sprawiedliwości, Godzina Prawdy i Kary Bożej zarazem! I chociaż Bogu żal jest człowieka i żal karania jego za niegodziwości łamania i deptania Praw Bożych w Dekalogu, to jednak złych w Dzień Sądu zostawiają Anioły bez opieki na pastwę sił zła a te niszczą, rujnują i uciskają całe narody i cywilizacje. Podpisanie utworzonej zaraz po drugiej wojnie światowej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, było dziełem ludzi Dibrych, jacy ostali się po wyginięciuwielu złych i niegodziwych jednostek skłonnych do wojowania w sposób agresywny i napastliwy, gdyż źli masowo giną w czasie dzialań wojennych a rodzaj ludzki zamiast kultywować Spokój i Pokój, kultywuje nienawiść i agresję! Każda Religia, każdy Kościół Boży musi postępować Odwieczną Drogą wskazaną przez Anioły i Świętych Boga, przyjmując każdy Promień Światła i spełniając każdy Obowiązek (Dharman) wobec Boga, jaki został przez Niebiosa nakazany ludziom, aby mogli przybliżyć się do swego Stwórcy-Kreacji. Jedna jest Droga uniknięcia zagłady w Dniu Sądu a jest to Czysta Droga Boża jaką kroczy 144 tysiące Czystych Świadków, którzy gdziekolwiek się na Ziemi znajdują w istniejącej kulturze religijnej wskazują to, co służy zbliżeniu się do Boga i Synów Bożych a piętnują i ostrzegają przed tym, co od Boga oddala i wiedzie do zatraty duszy w Piekle! Adwent Pana Syna Bożego wskazywany bywa czasem i setki lat przed jego nastąpieniem a czas mażna rozpoznać w przybliżeniu, gdy zbliżają się odpowiednie znaki na Niebie i na Ziemi. Ponowne przyjście Chrystusa, Zbawiciela zapowiadane jest już od połowy XIX wieku przez głosicieli Adwentu a zapowiedź Jezusa, że zmartwychwstanie u świtu dnia trzeciego niewątpliwie tak jak wszystkie inne Wielkie Proroctwa zostanie spełniona a żeby poznać tego, który obiecał przyjść, musimy wiedzieć, że Zbawiciel pojawia się na Wschodzie i obiega cały świat, zaś sam będąc Czystą Miłością Bożą, Agape Premą będzie miał stosowne imię, odpowiednie dla swojej Miłującej Natury! I nie szukajmy takiej super dokładnej daty w ziemskim kalendarzu, bo u Boga Dzień, to 1000 ziemskich lat a zatem Godzina Boża trwa prawie 42 ziemskie lata, więc nie możemy narzekać na parę minut różnicy w czasie spełnienia się zapowiadanych proroctw o Adwencie, Przyjściu Zbawiciela, Kalkina! A już Pan Kriszna ponad 5 tysięcy lat temu wspominał o Zbawicielu (dosł. Kalkin), który przybywa na białym koniu, aby przywrócić Prawo Boże, zwolnić uciskanych i gnębionych, uwięzionych i wyzyskiwanych w czasie Adwentu, Przyjścia Awatara, Wybawcy!

Pamiętajmy, że w czasie Dnia Pańskiego, Sądu, wciela się na Ziemię dużo ludzi i tych, którzy żyli dawno jako Sprawiedliwi i tych, którzy byli niegodziwi a Sprawiedliwi zwyciężają i pokonują nasienie Złego Szatana. Wskrzeszenie oznacza w kontekście Biblii to samo, co ponowna Inkarnacja, wcielenie się duszy w nowe ciało poprzez urodzenie na Ziemi. Całe pierwotne chrześcijaństwo uznawało naukę o ponownych wcieleniach duszy w ludzkie ciało i odradzanie, reinkarnację ludzkiej duszy w nowym ciele. Sekty, które nie uznają tej prostej Prawdy Bożej, zaiste są bardzo zwiedzone i zdegenerowane, chociaż faktem jest, że dusza pijaka czy niegodziwca po śmierci jest w bardzo opłakanym stanie. Jezus Chrystus w ewangelicznej przypowieści o Łazarzu i Bogaczu dokładnie opisuje stan życia człowieka-duszy po śmierci ciała a nawet graniczną Otchłań, która oddziela Niebo, Łono Abrahama, od Piekła (Szed, Hades) do którego wędrują niegodziwcy. Boska Wspólnota Śaiwita nieodmiennie wskazuje tę Świętą Naukę, jako odwieczną Prawdę Bożą, bo z prośby Bogana, o wysłanie kogoś z zaświatów na Ziemię, wynika wprost, że nauka o ponownym wcieleniu była oczywista tak dla Bogana, jak i dla Łazarza oraz Abrahama, Ojca trzech religijnych systemów: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu! Chrześcijanie, słusznie zresztą odrzucali zdegenerowany system wierzeń zwany metampsychozą, mówiący o odradzaniu się, jako robaki, insektyczy drapieżne zwierzęta dżungli, bo generalnie Człowiek w kolejnych swoich inkarnacjach rodzi się znowu Człowiekiem, chociaż często nosi na sobie piętno dawnych grzechów, stąd dużo kalekich dzieci, które za obcinanie rąk i nóg, teraz rodzą się, aby żyć jako kaleki bez rąk i nóg a dawni egoiścibywa, że są autystyczni! Przychodzimy na Ziemię z tym, co osiągnęliśmy w poprzednim życiu, co wypracowaliśmy, teraz mamy jako talent lub jako ułomność, ale też może taka ułomność być skutkiem grzechów naszych przodków, rodziców, dziadków i pradziadków! Sama zapowiedź ponownego przyjścia Jezusa to potwierdzenie możliwości reinkarnacji a fakt, że Jezus potwierdził, iż Jan Chrzciciel był wcieleniem Proroka Eliasza, który wstąpoł do Nieba pokazuje, że nawet najwięksi Święci na rozkaz Boga przychodzą ponownie, po prostu rodząc się jak ludzie, chociaż w towarzystwie cudownych oznak i nadzwyczajnych zdarzeń! Umarli w ciele zostają wzbudzenie do życia, aby e czasie Dnia Sądu okazało się, że wykazują chęć poprawienia się, resocjalizacji i wyzbycia grzechu albo, że na swoją zgubę trwają w niegodziwości swej jako zatwardziałe stronnictwo Szatana, które poznać po zatwardziałym trwaniu w ośmiu potwornych grzechach, do których należy zabijanie stworzeń Boga, ludzi i zwierząt oraz dręczenie, uciskanie, wyzyskiwanie, oszukiwanie innych, jak to ma miejsce w jaskiniach lichwy i hazardu! Ponieważ wiemy, że dusze ludzkie odradzają się w nowych ciałach bez pamięci uprzedniego życia, w dwóch głównych cyklach, co około 700 lat i co około 1200 lat, to zbieg tych dwóch cykli daje zejście na źiemię w fizyczne ciała wielkiej liczby dusz a jest doskonałą okazją dla Ojca Niebios, aby mógł dokonać Sądu! A zatem co 8400 lat Bóg ma doskonałą okazję, aby nawiedzić ludzkość, o czym wspomina się w wielu starożytnych przekazach religijnych, że Bóg Nieba, sam schodzi na Ziemię i przyjmuje ludzką postać raz na miriadę lat! Temat Adwentu Syna Bożego i wszystkich Jego Świętych to doskonałe zagadnienie, w którym musimy przyjrzeć się też odradzaniu duszy w nowym ciele, wiele razy, aż szansę na Zbawienie zostaną wyczerpane dla pojedynczych osób czy też dla całych grup inkarnujących się razem ludzi-dusz z powodu wzajemnych powiązań i uwikłań. To wlaśnie ci, którzy około 7 stuleci temu napędzali inkwizycję, szatańsko-watykańską i ci, którzy 1200 lat byli autorami wielkiego przebudzeniaduchowego w Indii, Tybecie, Persji i Arabii, ścierają się teraz w małej bitwie pomiędzy siłami Ciemności oraz Światła Bożego!

W Niebiosach Boga istnieje Święta Księga Ludu Bożego, Prawdziwe Pismo Święte, którego autorem jest Bóg! Spisane są w nim dzieje Niebios i Ziemi, ludzi, aniołów i demonów, plany Boga a także Prawa Niebios i Tajemne Nauki, jakie znają tylko Aniołowie Dworu Boga! Księga Boga zawiera też dokładny opis Stworzenia i Stwarzania, opisy cyklu casów i plan Zbawienia jak największej części ludzi i demonów (dźinna, asuras). A Prorocy posłani na Ziemię głosili tylko trochę z Prawdy tak, aby ludzie szczerze poszukujący Boga zawsze na Ziemimogli znaleźć trochę z Wiedzy, Mądrości i Prawdy Niebios! Pisma Święte takie jak Weda, Biblia, Koran czy Adi Granth zawierają tylko niewiele porad, wskazówek i nauk duchowych jakie zawiera Niebiańska Księga Prawdy, jednak i tak jest to wystarczająco dużo, aby człowiek mógł rozpocząć podróż do Boga, chociaż kolejne tłumaczenia oryginałów przez ludzi nie mających Światła Poznania Boga bywają często pokręcone i zniekształcone. Najlepiej zachowana jest Weda oraz Koran a potem Biblia a przecież Koran objawiony przez Archanioła Gabriela Prorokowi Mihammadowi w 7 wieków po Chrystusie jest esencją Starego i Nowego Testamentu, esencją Biblii, więc studenci Biblii powinni w duchu modlitwy studiować i Koran. Oryginał Pisma Świętego, Świętej Księgi Wiedzy zawiera Wszechwiedzę Boga, więc nie wydaje się, aby było możliwym zapisanie jej w ludzkich książkach na Ziemi, tak rozległa jest bowiem jak Nieskończoność! Ludzie jednak powinni często czytać, badać i rozważać Pisma Święte jakie dostępne są na Ziemi, bo jest tam mleko dla Dzieci Światłości, którymmuszą się karmić, aby wzrastać, acz powinni też pamiętać słowa Proroków, także Jezusa Chrystusa, że dopiero Duch Prawdy doprowadzi ich do całej Prawdy a ta przecież zapisana jest w Świętej Księdze Niebios i poznamy ją poprzez Cud Ogniowego Przemienienia, stając się na powrót Aniołami Boga. A Anioły Boga wypełniają każde zadanie i każde polecenie jakie tylko od Boga otrzymają do wykonania, bo naturą Anioła jest spełnianie Posłannictwa Bożego, służba Bogu, Prorokom i jego Świętym ze 144 tysięcy jacy zawsze żyją na Ziemi w widzialny sposób będąc Pochodniami Ducha Świętego, bo Ruach Kaddosz to w istocie Dusza Święta, Dusza Uświęcona, gdyż Ruach oznacza Duszę, Osobę, a Kaddosz oznacza to, co Czyste, Święte, Poświęcone! Aura, obecność Świętej Osoby jest więc największym Darem Boga jaki dał człowiekowi na Ziemi, dlatego też zachęca się w każdej prawdziwej Religii Bożej do poszukiwania towarzystwa Świętych i jak najczęstszego przebywania w towarzystwie Świętej Osoby, tak z namaszczeniem zwanej Duchem Świętym! Kiedy odczuwamy energię, moc, światło Ducha Świętego to w istocie odczuwamy wpływ, magnetyzm AURY najbliższej nam Osoby, Duszy Świętej a jest ich na Ziemi 144 tysiące w tym 4 tysiące Doskonałych Świętych, Arhatów a to jest jeden Duch Święty na 10 milionów ludzi i nie szukajcie ich spośród władców politycznych tego świata, który leży w mocy Złego!

Mądrość Boża powiada, że spośród ludzkich przyjaźni, najlepszą i najwyższą jest Przyjaźń ze Świętą Osobą żyjącą na Ziemi i towarzystwo tych spośród ludzi, którzy ze Świętym Bożym, z Duchem Świętym przebywają jako towarzysze Drogi! A kogo Święty Boży uzna za swego przyjaciela ten będzie zaliczony i przez Boga do Jego Przyjaciół, których Zbawia! Każdy Święty czy Doskonały (Arhata, Godny Czci) widział Boga i jego Królestwo Sprawiedliwości albowiem każdy kto ma Czyste (Święte) Serce widzi i ogląda Boga w rzeczywisty sposób. Trzech Apostołów Jezusa Chrystusa zwanych Synami Gromu, Piotr, Jakub i Jan oglądało na Górze Przemienienia Mojżesza i Eliasza, którzy przyszli rozmawiać z Jezusem, znali więc Prawdę o życiu duszy po śmierci ciała, widzieli na własne oczy duchową rzeczywistość i możliwości Świętych Duchów z Niebios! Każdy żyjący na Ziemi Święty Boży Duch a szczególnie Doskonały Arhat jest źródlem Wody Życia i Zbawicielem, bo wszystkich swych duchowych przyjaciół, wielbicieli, Uczniów i Współpracowników, którzy wytrwają z Nim w duchowej poprzez życie podróży zabiera do Świata Boga, pośród Anioły Światła!

Życie Świętych nie jest jednak na Ziemi łatwe a często z rąk niegodziwych znosić muszą jak Zaratkusztra, Hiob, Hus, Luter, Miller wiele ucisku, fałszywych oskarżeń, prześladowań a czasem i męczeńską śmierć! Pan Kriszna, Pan Buddha, Pan Jezus, Pan Luter, wszyscy zginęli z rąk zdegenerowanych i niegodziwych prześladowców, którzy nienawidzą Boga i tych, którzy w Jego oczach, godni są Królestwa Niebios! A przecież nie ma na Ziemi lepszej możliwości duchowego rozwoju jak przyłączyć się do towarzystwa wspólnoty jednego ze Świętych Bożych, którzy znajdują się na Ziemi, aby nauczać i prowadzić ludzkość, wszystkich chętnych do Raju Boga! W każdym narodzie i języku są jakieś Święte Osoby, Dusze Święte i Czyste, Boże a jeśli człowiek szczerze poszukuje Boga i studiuje Pisma Święte z otwartym Sercem i Umysłem, to napewno Bóg przyciągnie go do jednego z takich swoich Synów Światłości. Jeśli chcemy znaleźć Ducha Świętego, Ruach Kaddosz musimy pamiętać, że jest to osoba żarliwa w Modlitwie i Medytacji, doskonale zna wszelkie Pisma Święte i Prawo Boże, napewno nie zjada mięsa ani nie pije żadnego alkoholu ani nie spożywa narkotyków! A post i modlitwę oraz skruchę za błędy i grzechy napewno będzie wszystkim polecać! Jeśli ktoś uważnie przeczyta Kazanie na Górze wygłoszone przez Jezusa Chrystusa, zobaczy tam te same podstawy duchowej praktyki, których nauczał Pan Kriszna, Pan Dattatreja, Pan Zarathusztra, Pan Buddha Gautama a jest to w cichości i ustroniu praktykowany POST oraz żarliwa, całym Sercem odmawiana MODLITWA. Jezus tak jak wcześniej Buddha i Kriszna kultywował długie POSTY bez jedzenia i picia a także długie MODLITWY w odosobnieniu, trwające przez 7 dni (Tydzień), ale i także przez około 40 dni czyli praktycznie 6 tygodni! Kto Wierzy w Boga i w Chrystusa czy Buddhę czy Krisznę, czy też w Zarathusztrę, ten napewno będzie swym przykładem pokazywał długie POSTY i MODLITWY (oraz MEDYTACJE, rozważania) a przykład takiej istoty będzie doskonały! Post jest podstawowym Czynem zrodzonym z Wiary w Jednego Boga a także Modlitwa i Medytacja! Uczniowie Buddhy, Kriszny i Chrystusa oraz Zarathusztry mieli w zwyczaju kultywować 3-4 razy w roku 7-dniowe, od niedzieli do Soboty trwające Odosobnienia, właśnie dla Postu, Modlitwy i Medytacji a instrukcje do Postu i Modlitwy są dane właśnie przez Chrystusa Jezusa w Kazaniu na Górze skierowanym do maksymalnej liczby słuchaczy, którzy się wokół niego zgromadzili a zatem dla ogółu sympatyków Drogi Bożej, Czystej i Świętej. Religia, która zabrania postu, jak to się czasem zdarza, jest złośliwym zwiedzeniem sił Zła, które atakują i niszczą dzieło Synów Bożych a także Świętych Starców, którzy schodzą na Ziemię, jako Wielcy Prorocy i Reformatorzy Religii!

Błogoslawiony, kto czyta i bada (studiuje) Pisma Święte, Księgi i Błogosławieni, którzy słuchają Żywego Słowa z ust Świętego Bożego! Nie zaniedbuj człowiecze ani jednego ani drugiego a szczególnie już czytaj i rozważaj (kontempluj) słowa napisane przez Świętych Bożych czyli przez Ducha Świętego! Błogoslawieni, którzy pełnią Wolę Bożą, będąc wykonawcami Słowa! Jest to wielkie, potrójne Błogosławieństwo a przecież już w pierwszym Psalmie Króla Dawida stoi napisane, że Błogosławieństwo spoczywa na każdym, kto czyta Torę, Księgę Prawa Bożego w której Esencją, Istotą jest Dekalog, Prawo Dziesięciu Słów a reszta to rozliczne komentarze i objaśnienia. Dawid poleca czytanie szeptem, półgłosem albowiem uszy wtedy słuchają i Słowo Boże lepiej oczyszcza Serce, aby uwolnić duszę z więzów skalań i splamień za którymi jest zasłonięta, spowita niczym w ciemnej chmurze ludzkich niegodziwych Serc. Czytanie w ten sam sposób Ksiąg Proroków i Świętych zawsze pod Słońcem jest bardzo polecane i wskazane a przecież mówił o tym chociażby Wieszcz i Poeta, Juliusz Słowacki wspominając przy tym, że z Narodu Polskiego wzbudzony będzie w Czasie Mesjasza wielki Prorok Boży, który odnowi pradawną Religię Ludzkości, Śaiwitę! To znak rychłej inkarnacji, wcielenia się Syna Bożego, ale choć źli zostaną wygubieni, to jednak Ziemia istnieć będzie dalej, bo Bóg nie zamierza żadnej zagłady planety a taki zamiar jest jedynie inspiracją sił Zła Szatana. Sam Jezus Chrystus wspomina o dwóch a nawet trzech duchach Zła, jakie chrześcijanie, Uczniowie Jezusa powinni rozpoznawać. Jednym jest Satan (Diabeł, Szatan) a drugim Belzebub (Władca Much, Książę Ciemności) a innym Lucyfer. W trzecim eonie Stwarzania upadł Lucyfer i stał się złym demonem pociągając wiele niebiańskich istot a umieją one sprytnie udawać Anioły Światłości dając wszelkie chore nawiedzenia i złudne doktryny pseudoduchowe. Lucyfer, pierwszy upadły duch zwany jest na Wschodzie imieniem Wairoćana (Wiroćana) a wielu znajduje czcicieli. Satan upadł w szóstym eonie Stwarzania i pociągnął za sobą rodzaj ludzki i jest demonem agresji, wojny i zniszczenia, terroru a każdy zabójca wykonuje jego inspiracje i rozkazy! Belzebub jest nazywany Księciem Ciemności, gdyż dowodzi legionami demonów Chaosu, Mroku, które wprowadzają dusze w Ciemność. Można powiedzieć, że Lucyfer (Wiroćana) jest w istocie ojcem, twórcą Piekieł a przecież sam Nowy Testament wspomina jeszcze Beliara z ważniejszych, kierujących światem demonów istot Zła! Demon Mammon, pełen żądzy zysku i chciwości, złodziejstwa, wyzysku, bezbożnie wysokich podatków, to także demon Zła wspominany też przez samego Jezusa Chrystusa. Nie można negować istnienia demonów, sił Zła ani ich wpływu, kiedy jest on dobrze opisywany w Świętych Pismach a przecież wiemy, że demon Marja, Mara, kusił i zwodził Pana Buddha a wcześniej Pana Dźaraśastra (Zarathusztra). Demon Marja (Mara) należy też do przeciwników nauk linii sukcesji Morjaguptów! A demon Kańsa jest przeciwnikiem Pana Kriszna. Jakżesz można mówić, że siły Zła są tylko bezosobowymi energiami, kiedy wszystkie Pisma Święte pełne są opisów demonicznych istot i upadłych światów a także imion złowróżbnych demonów, przeciwnika Sprawy Bożej! Czyż Lucyfer, Satan, Belzebub, Mammon, Beliar to mało jak na samą Ewangelię Chrystusa i towarzyszące jej nauki Apostołów? Nie ignorujmy istnienia sił Zła, istot rozmyślnie niegodziwych i złośliwie kuszących, także przez niegodziwe inspiracje do przekręcania nauk Świętych Pism i mądrości zawartej w Księgach Objawionych przez Anioły z Królestwa Światła i Pokoju. Lepiej wyciągnąć naukę z tego jak to Szatan (Satan) dwa razy zaatakował Hioba a szczególnie z tego, że Hiob po tych atakach dwa razy powstał niczym Feniks z popiołów, mocniejszy niż poprzednio! Ciągle czytajcie, studiujcie i badajcie Świętą Naukę, aby otrzymywać Światło, bo nawet dłuższe przerwy mogą was utopić w mrocznej ciemności zesłanej przez siły zła, którym zależy na tym, aby ciemniaków było jak najwięcej, bo budują wszędzie, gdzie tylko mogą swoje Księstwo Ciemności a raczej Ciemnogród! Czytając i badając duchowe i mistyczne pisma zawsze módl się człowiecze o Światło dla swej Duszy, aby osiągnąć należyte poznanie i rozumienie spraw Drogi Bożej, gdyż bez należytej Gnosis (Dźnana) nikt nie wejdzie do Królestwa Boga, gdzie Umysł i Serce wolne i czyste od wszelkich błędnych i szkodliwych pogłądów niewątpliwie być muszą!

W każdym ruchu odnowy i przebudzenia religijnego, kiedykolwiek to miało miejsce, występuje kilka oznak wspólnych, jak powrót do źródła nauki duchowej, nacisk na osobistą praktykę, post i modlitwę oraz wewnętrzną przemianę, w Biblii znaną jako Metanoia a w kulturze Orientu jako Parinama (transformacja, odnowienie, przemienienie). Zawsze jest to odnowa moralno-duchowa i starcie z siłami konserwatywnej, zdegenerowanej religii będącej w Mroku sił Zła. Tak było za czasów Kriszna, Rama, Buddha, Jezusa a także Marcina Lutra czy Sai Baba i Wiwekananda! Bitwa ciemnych istot i mrocznego establiszmentu religijno-politycznego, przeciwko postępowym Prorokom i siłom Światłości Bożej widoczna też była w zejściu Proroka Mohammada a trwała przecież aż 13 lat i wielu Uczniów Proroka straciło w niej życie, ale w końcu, chociaż mało liczni, to jednak pokonali znacznie większą armię wroga będącego ostoją najbardziej zdegenerowanego i złośliwego Zła! Sprzeciw ciemności wobec szerzenia prawdziwej religii i odnowy duchowej trzeba jednak pokonywać wytrwałą pracą rozprzestrzeniania nauki Guru a oddawanie oszczercom dokładnie ich własnych słów i zdań tylko, że przeciwko nim, co jest podstawową bronią Słowa, Mieczem Ducha! Demony zła pracują nad tym, aby ludzie zachowywali jedynie pozory religijności, udawali religijnych a brak im było w ogóle żywej wiary i praktycznej, codziennej pobożności, czyli praktyki duchowej, jak to mówi się w religii hinduskiej, buddyjskiej czy dźainie, brak Sadhany, bo właśnie Sadhana, duchowa praktyka z zaangażowanym Sercem jest oznaką osoby rzeczywiście religijnej, uduchowiającej się na Drodze Boga. Istoty Złe pracują też nad tym, aby z Religii Boga wyeliminować podstawowe zasady postępowania i wierzenia, rytuały, które są istotne, niezbędne, aby całość dała nam dobre rezultaty, Nie można budować domu bez fundamentów ani zamieniać w zaprawie cementu na piasek, Soboty na niedzielę czy obchodzić narodzin Chrystusa w grudniu, chociaż mógł się urodzić jedynie wiosną lub jesienią, gdy Pasterze robią w rzeczywistości większe spędy swoich stad! Nie można wprowadzać fermentowanego wina do nabożeństw, choć wiadomo, że Jezus jako Nazirejczyk, w ogóle nie spożywał żadnego alkoholu, ani wina ani też sycery a jedynie sok z winogron niefermentowanych i było ptaktykowane przez ponad 300 lat istnienia chrześcijaństwa! Nie można wielbić też Wairaćany jako Buddhy rzekomo “niebiańskiego” i twierdzić, że rozpadnięcie się Jaźni w jakiejś nihilistycznej pustce to ma być najwyższa Nirwana, kiedy jest to demoniczna pochwała samodestrukcyjnej Awići produkująca rzesze ogłupionych dusz ze społeczną schizofrenią, biernych, bezwolnych i zatraconych. Przecież Śunjata to Przestrzeń Niebios, Nieskończony Umysł a więc Wielka Wiedza i Aktywność a nie rozpad osobowości i defragmentacja Psyche. Oczyszcza się Jaźń, Duszę (Atmana) i wzmaga aktywność życiową. Sunja to Czyste Serce, które widzi Boga, zna i rozpoznaje Prawdę! To świadomość oczyszczona od skalań i w najwyższym stopniu zintegrowana, silna, mocarna w Duchu i bliska osiągnięcia Raju Buddha! Prawdziwa religia wzmacia Światło Lampy w Twoim Sercu!

Rodzaj i jakość wierzeń jakich się trzymamy ma zasadnicze znaczenie dla naszego rozwoju duchowego, gdyż utrzymywanie wierzeń, które nie są prawdziwe a polegają na fałszu powoduje zwiedzenie i popadnięcie w fałsz. Wiara w kłamstwo religijne pod pozorem dobrych intencji to sztuczka demonów, gdyż wierząc w kłamstwo dajemy dostęp siłom mroku i ojcu kłamstwa, Lycyferowi (Wairoćanie). Najbardziej szkodliwy jest dogmat, że nie ma znaczenia w co się dokładnie wierzy, bo wtedy chętnie będziemy trzymać się błędu i kłamstwa a jeszcze głębszym fałszem są pokrętne interpretacje przekręcające prawdę i zamieniające ją w fałsz, który staje się wierzeniem, utrzymywanym przez tak zdegenerowaną sprytnie religię. Droga Duchowa jest drogą poszukiwania i odkrywania Prawdy w Świetle. Podłym kłamstwem jest, że świat został stworzony ledwie 6 tysięcy lat temu, bo chodzi jedynie o okres zakończenia poprzedniego cyklu istnienia świata a rozpoczęcie nowego cyklu (eonu) zwanego na Wschodzie Juga, Kali Juga! Mając mnóstwo śladów życia ludzkości przed 10 tysiącami lat, 50-70 tysiącami lat a nawet ołtarze kultowe sprzed 370 tysięcy lat i Świątynie w Azji sprzed 10-12 tysięcy lat, utrzymywanie wierzenia, że świat został stworzony około 6 tysięcy lat temu jest czystą głupotą i diabelskim zwiedzeniem prowadzącym do Piekła! Utrzymywanie, że cała ludzkość wywodzi się z jednej ludzkiej pary też jest kpiną z faktu, że z jednej ludzkiej pary nie da się wyprowadzić czterech ras czy kolorów skóry! Z żółtego Chińczyka nie spłodzimy w żaden sposób Murzyna, to oczywiste, więc każda rasa kolorowa musiała mieć swoich przodków a Biblia opisywać może genezę rasy białej o żydowskiej maści, karnacji lub być opisem skróconym czegoś, co działo się dawno temu a datowanie wtedy leży w sferze Baśni, trzeba się dobrze zastanowić nad genezą ludzkości i powstaniem ośrodków cywilizacyjnych w Chinach, Japonii, Ameryce, Afryce, Indii i Egipcie! Trzymanie się teorii geocentrycznej przez watykański ciemnogród to też typowe przyjęcie głupa w sferze antynaukowych wierzeń pseudoreligii. I podobnie rzecz się ma w pokrętnych interpretacjach seksualnego życia Pana Kriszna, który w rzeczywistości w ciągu swojego życia jako Proroka, Awatara miał wiele kobiet w charakterze młodzieńczych kochanek a później żon, które nie pasują do seksualnej wstrzemięźliwości Śivaśankara, reformatora religii hinduistycznej! Radha faktycznie jest najważniejszą Oblubienicą i Królową Serca Pana Kriszna ale harem nie gorszy niż u Króla Salomona z Jego 930 żonami i budową Świątyni Jerozolimskiej, też jest faktem z życia Pana Kriszna i nie należy go oficjalnie zamieniać na alegorie, tylko zawsze uczyć Prawdy w dziedzinie faktów z życia Guru i Świętych! Celibat Jezusa to też mit zakłamania i błądzenia, bo fakty ze źródeł historycznych mówią, że za młodu miał jedną żonę o imieniu Miriam a po jej śmierci, po 7 latach związku pojął za konkubinę a potem żonę swoją rozkosznie nawróconą nierządnicę, Miriam z Magdali czyli Marię Magdalenę jak to się spolszcza i Miriam Magdala była mu niewątpliwie najdroższą kobietą a dwóch synów jako potomstwo było słodkim owocem z ich łona! Radha była w ten sposób najważniejszą, tzw. pierwszą damą w haremie Pana Kriszna i nie należy sobie rwać włosów z głowy z tego powodu, że obraz ten nie pasuje do późniejszych rygorów celibatowej natury a przecież sam Bóg mówi w wielu Pismach Świętych o Błogosławieństwie otrzymywanym przez ludzi, gdzie kobieta z mężczyzną łączą się w Miłości w akcie erotycznego zjednoczenia! Promowanie rygorystycznej wstrzemięźliwości seksualnej w obliczu takich przykładów płynących od Mistrzów, Awatarów staje się bardzo trudne ale obłuda płynąca z przekłamywania faktów ściemnia cały system wierzeń, które oparte na nieprawdzie dają wzrost ciemności i zanik Światła zamiast Oświecenia Duchowego. A my z Czystym Sercem mamy poznawać Prawdę, poszukiwać Prawdy i żyć Słowem Prawdy a nie ciemnotą i pseudoduchowymi ściemniaczami!

Twierdzenia, jakoby Jezus Chrystus był jedynym Wniebowziętym przez Boga, wobec oczywistego faktu, że wcześniej do Nieba został wzięty Henoch a potem Eliasz, też są kłamstwami, wierzeniami robiącymi sieczkę z rozumu okrywanego przez zasłonę takiego fałszu w żywe oczy! A to, że Pan Rama wstąpił do Nieba razem z całym dworem, Uczniami, rodziną a nawet paroma zwierzętami domowymi, jak słonie, jest bodaj największym z bardzo dobrze opisanych Wniebowstąpień. Judisztirę, jednego z bohaterów bitwy pomiędzy Pandawas a Kurawas, sam Pan Indra zabrał do Nieba przyjeżdżając po niego swym Rydwanem! Padmasambhawa po zakończeniu swej Misji także w Świetle odszedł ku Niebiosom a jeden z braci założycieli państwa Rzymskiego, nie dość, że posiekany na kawałki zmartwychwstał, to jeszcze potem dokonał spektakularnego Wniebowstąpienia! Wszystkie te fakty dobrze udokumentowane a jest ich dużo więcej pokazują, że jedynie słuszna nieomylność pewnej sekty z jedynie wniebowziętym Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, jest jedynie bardzo czarcim wynalazkiem jedynosłusznego obłędu religijnego, który zapomina o tym, że Bóg ma Partnerkę, Boginię, Królową Niebios a także dwóch Synów a nie tylko jednego i, że oczywiście są oni Stworzeni, bo Anioły rozmnażają się jako i Bogowie Tronu aktem woli a nie erotycznie! Prorok Mohammad też został wzięty do Nieba, aby sobie zwiedzić Raj! A potem jeszcze wrócił z powrotem na Ziemię i dalej rozwijał zleconą mu przez Archanioła Gabriela Misję Reformowania religii żydowskiej i chrześcijańskiej z ich rozlicznych, błędnych i obłędnych naleciałości! A reformacja to była nadzwyczaj udana, skoro ogarnęła ponad miliard ludzi jako zwarty i jednolity system religijny, sięgający aż do tego co głosił i praktykował Ojciec Abraham, Mistrz Trzech Religii Objawionych!

Dusza, która grzeszy, to umrze a my ludzie Drogi Bożej musimy być nieskalani i niesplamieni, aby osiągnąć Życie Wieczne, Nieśmiertelność! Jest to podstawowa sprawa każdej autentycznej Religii a Łaska Boża, Śiwa Krpa przywodzi nas do Zbawienia, Wyzwolenia i ostatecznie do Królestwa Boga, gdzie żyją Święte Anioły Boga, Króla Wszechrzeczy! Stocz więc, dziecię Światła, wytrwały Bój Wiary, aby osiągnąć Koronę Życia. Dążcie do Pokoju i do Uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy ani Boga ani Jego Królestwa! Niejedna Droga zda się człowiekowi prosta ale w końcu prowadzi do śmierci duszy, a Droga do Życia jest Drogą Bożej Prawdy i Miłości!

Hum! Niech Bóg Cię Błogosławi!

Aćarja Paramahansa Lalita Mohan G.K.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *