Złoty Wiek Prawdy w Naukach Proroka Izajasza (31)

Powędrujemy myślą i sercem aż do progu świadomości nowego Złotego Wieku Prawdy. Spróbujmy spojrzeć czym jest Era Światła i Miłości w naukach semickiej (kaszmirskiej) linii przekazu Mędrców Złotej Szaty. Satjajuga to niewątpliwie spełnienie biblijnych proroctw mesjańskich, w szczególności proroctw Izajasza o Nowym Przymierzu. Ruch Złotego Wieku oczekuje spełnienia proroctwa Objawienia: “Oto przybytek Boga z ludźmi: I zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie ‘Bogiem w nich’ (Emmanuel). I otrze z ich oczu łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. (Obj. 21.3,4)

Emmanuel dosłownie oznacza ‘Bóg Wewnątrz’. Zgodnie z proroctwem możemy oczekiwać pojawienia się Boga w nas czy poprzez nasze własne wnętrze. Jest to zgodne z nauką Ryszich, iż w Złotym Wieku każdy będzie słyszał Głos Boga we własnym sercu i postępował w zgodzie z tym Głosem Sumienia. Poszukujemy zatem Boga w sobie, wewnątrz nas samych, w sercu. Joga zwie tak pojętego Boga słowem Iśwara. Tłumaczenie Biblii na Sanskryt uwzględnia tę wiedzę i słowo Bóg używane w ewangeliach tłumaczy jednoznacznie jako Iśwara. Warto dodać, iż czynią tak szczególnie protestanckie wydania Biblii. EL zawsze oznacza Boga lub Boskość. El Szadaj to Bóg Wszechmogący. Elohim to Bóg Ojciec i Matka, istota podwójna, która stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i niewiastę. Ojciec to Jahwe, zaś Matka to Szekina (Światłość).

Poszukujemy więc Boga Wewnętrznego, Boskości i Doskonałości w ludzkim sercu. Wszystko zgodnie z proroctwem Izajasza, który powiada: “Grzesznicy, nawróćcie się sercem!” (Iz. 48.22), i dalej “Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana (Jahwe, Ojciec) i do Boga (El) naszego, a Ten się nad nim zmiłuje, gdyż hojny jest w przebaczeniu” (Iz. 55.7). Zaprawdę, Bóg Przebaczający jest Tym do Którego zawracają całym swym sercem wszystkie osoby wkraczające świadomie w Złoty Wiek Prawdy.

A kiedy już nawróceni i zwróceni jesteśmy w swych sercach do Emmanuela, do ‘Boga w Nas’, wtedy Pismo Święte mówi o nas: “Nazywać ich będą Ludem Świętym, Odkupionymi przez Pana (Jahwe)” (Iz. 63.12). Prorok Izajasz przewiduje także: “Wy będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego.” (Iz. 61.6) Nowy Złoty Wiek tworzą wszyscy ludzie, którzy poznają Boga wewnątrz siebie, nawracając się Doń całym sercem ze swych dróg grzesznych i światowych. Stają się dzięki temu Ludem Świętym, Odkupionym przez Pana (Iśwarę). Każdy uczestnik Ruchu Złotego Wieku jest kapłanem Boga i Jego sługą.

Posyłamy Światło poprzez aktywną kontemplację zgodnie z proroctwem mesjańskim. “Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą” (Iz. 60.1). “Chodźcie, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz. 2.5). Zgodnie z rozkazem Boga postępujemy w świetle jako nosiciele światłości zwanej też Chwałą Pańską. Stąd także tyle ruchów uczących technik budzenia światła, oświecenia i iluminacji. Uczymy się osiągania Emmanuela, Boga w nas i wzbudzamy światło naszego Pana, aby świeciło jako Jego chwała (blask) przed nami.

W Ruchu Złotego Wieku jesteśmy jaroszami, gdyż zajadanie mięsa i zapijanie wina Pan, Bóg Zastępów Anielskich (Jahwe Sebaot) ustami Proroka Izajasza nazywa nieprawością. Lud Święty nie może czynić nieprawości. Ruch Złotego Wieku nie uczestniczy w zbrodni zabijania wołów, zarzynania baranów i w pożeraniu mięsiwa (Iz. 22.13,14). Lud Święty – członkowie Ruchu Nowego Wieku na całym świecie – nie spożywają sycery (wódki) ani wina, gdyż biada tym, którzy wódkę i wino piją (Iz. 5.11,12 i 22). “Ci, którzy jedzą wieprzowe mięso i płazy, i myszy zginą razem – wyrocznia Pana” (Iz. 66.17). Jesteśmy powołani do życia, a nie do zginięcia, jeśli odsłaniamy Obecność Jestem, Boga w Nas.

Rozważając jeszcze mesjańskie jarstwo, odżywianie z gruntu roślinne, można dodać, iż nawet Apostoł Paweł dążąc do nowego życia i nowej ziemi, po różnorakich, kontrowersyjnych rozważaniach, które mogą łatwo zmylić, ślubuje jednak wegetarianizm i poddaje rację iż mięsa lepiej nie spożywać. “Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył (nie uczynił gorszym)” (1Kor. 8.13). “Dobrze jest [Lepiej jest] nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brat przyprawiło o upadek” (Rz. 14.21). W innym miejscu Ap. Paweł uwypuklając grzeszność Greków i Żydów wspomina co następuje: “Grobem otwartym jest ich gardło” (Dz. Ap. 3.13). Grób to miejsce, gdzie składa się zwłoki bądź trupy. Kanibalizm nie był wówczas ani masowy, ani powszechny, kwestia więc w istotny sposób dotyczy tego, iż grzesznością i odstępstwem od Boga jest czynienie ze swego gardła grobu dla zwierząt. Tyle Paweł w dodatku do Izajasza. Ludzie Nowego Wieku Prawdy rozpoznawalni są łatwo po tym, iż przestrzegają tych zasad czystości i prawości.

“Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat (w sobotę) przyjdzie każdy człowiek, by mnie oddać pokłon – mówi Pan (Jahweh)” (Iz. 66.23). Oto jak poznać uczestników Nowego Przymierza w ich nieustannej praktyce duchowej. Każdy człowiek może się przyłączyć do celebracji Święta Nowiu i Szabatu (Soboty) sprawowanych przez ludzi Nowej Epoki. Ćwiczenia duchowe z pokłonami w rytmie księżycowym wskazanym przez Izajasza stanowią podwalinę kultury duchowej Złotej Ery. Święta te będą wyznaczać rytm życia i pracy przez dziesięć tysięcy lat trwania Złotego Wieku.

Uczestników Złotego Wieku poznać też po odrzuceniu wszelkich obowiązków związanych ze służbą wojskową i po roszczeniach do likwidacji wszelkich armii i produkcji broni. Wielcy pacyfiści i działacze pokojowi stanowią pewną awangardę tego Ruchu w skali całej ludzkości. Jest to realizacja proroctwa Izajasza w praktyce. “Nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Iz. 2.4). Miecze przekuwamy na lemiesze. Odrzucamy służbę wojskową i wszelkie przygotowywanie się do wojny. Terroryzm i wojny religijne na pewno nie mają swojego oparcia w Bogu i nie są od Niego.

W nawróceniu i spokoju jest nasze ocalenie, w ciszy i ufności leży nasza siła, zgodnie z Iz. 30.15. Praktykujemy nawrócenie do Boga w Nas, do Emmanuela i ćwiczymy się w ciszy pełnej spokoju. Nasza nadzieja jest w naszym Panu na zawsze, naszą drogą jest sprawiedliwość i wierność (Iz. 26.2-4). Ufamy w ‘Bogu W Nas’!

W Nowej Erze uczymy się o życiu wiecznym, o nieśmiertelności. Ufamy Bogu, a On przecież przyrzekł: “a śmierci już odtąd nie będzie” (Obj. 21.4), “Zedrze On na tej górze zasłonę, … raz na zawsze zniszczy śmierć” (Iz. 25.7).

Kontemplujemy symbol drzewa życia, gdyż jest zapowiedzią długowieczności. “Na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu” (Iz. 65. 22). Objawienie 22.14 tak powiada o ludziach tworzących Królestwo Boże, Złoty Wiek Prawdy: “Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.” Płucząc szaty dokonujemy oczyszczenia tak, jak Bóg przykazał ustami Izajasza (Iz. 1.16, 17). Troszczymy się o sprawiedliwość i zaprawiamy się dobrem. Wspomagamy uciśnionych, zaprzestajemy czynienia zła, także zła zabijania wołów, baranów i innych haniebnych uczynków.

Zastępy aniołów (mal`achim) zwanych w sanskrycie dewami są przedmiotem studiów i nauk w Złotym Wieku Prawdy i Sprawiedliwości. “Pan Zastępów – Jego za świętego miejcie”, a po hebrajsku, w oryginale Imię to brzmi Jahweh Sebaot. Oto Imię, które przejmuje bojaźnią (Iz. 8.13). Oto nasze wspaniałe, biblijne Imię Święte, którego Chwałę (Światło, Blask) rozgłaszamy. Wzywamy Pana Zastępów i Jemu śpiewamy wzniosłe pieśni, zgodnie z przykazaniem (Iz.12.5). “Oto Pan przybywa w OGNIU, a Jego Rydwany pędzą jak burza,” (Iz.66.15). Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, nowego Jeruzalem zstępującego z NIEBIOS (szamajim) od Pana Zastępów, od Tego Który Jest Władcą aniołów, mieszkańców Królestwa Niebieskiego. Gród Pokoju stworzony na nowo ma być Grodem Pokoju, nowym Arielem – Lwem Bożym, jako rzecze Izajasz (Iz.29.1).

Może właściwa tu będzie mała dygresja na temat znaczenia inicjałów Imienia JHWH, które jest czytane Adonai (Pan). Według wykładu starożytnych rabinów, cztery literki symbolizują Krzyż, a tenże cztery strony świata. JHWH to Pan Świata, Pan czterech stron świata. Jest to też symbol czterech żywiołów. JHWH to Bóg i Pan nad czterema żywiołami, kolejno ogniem, powietrzem, wodą i ziemią. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Właściwe słowo Bóg brzmi po hebrajsku Elohim.

Uczniowie biblijnego Złotego Wieku składają Bogu pokłony. Oto dlaczego składamy pokłony Panu Zastępów: “Tak!, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: `Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i Moc`.” O tym Bogu tak też mówi Prorok: “Twarzą do ziemi pokłon Ci będą oddawać i lizać kurz Twoich stóp” (Iz.49.23). Proroctwa te wypowiadane są o religii Nowego Przymierza dla Złotego Wieku, Raju na Ziemi. Może to być test jak poznać prawdziwych wielbicieli Boga. Oddają, zgodnie z proroctwem, pokłon twarzą do ziemi.

Lud Święty, Odkupieni Pana, oczekujemy posłańca wzbudzonego ze Wschodu, który wezwany jest przez sprawiedliwość, który przyniesie narodom prawo i nowe przymierze (Iz.41.2 i 25). W świetle tegoż proroctwa, Mesjasz jest osobą przybywającą ze wschodniej strony państwa izraelskiego. Wypada więc na Indie lub Persję. Słusznym jest oczekiwanie duchowego zbawienia z tamtejszych krain.

Wspólnota New Age to ludzie wędrujący Drogą Świętą po której nie mogą chodzić nieczyści ani głupcy. Droga Święta jest Drogą ludzi wyzwolonych, zbawionych. Z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach, powracamy na górę Syjon do Pana Zastępów. Odkupieni, wyzwoleni osiągamy radość i szczęście wieczne. Smutek i narzekanie odstępuje od ludzi wyzwolonych, spełniając tym samym kolejne o nas proroctwo (Iz.35. 8-10). Oto prawdziwa ananda.

Pan Zastępów zasiada pośród cherubinów. Nauki o anielskich Zastępach Pana i o Jego Rydwanach (hierarchie i chóry) stanowią przedmiot naszych badań i studiów. Pan Zastępów jest Bogiem wszystkich królestw świata, Bogiem, który uczynił niebo i ziemię (Iz.37.16). Jeśli Jahwe Sebaot zasiada pośród cherubinów, to oczywiście sama Jego istota też jest cherubinem – mędrcem. Tenże Cherubin jest Władcą Świata, Panem wszystkich królestw. Anioł Król nad ziemskimi królestwami.

Żadna świątynia nie jest nam w szczególności przypisana, gdyż Pan rzekł: “Niebiosa są moim TRONEM, a ziemia podnóżkiem NÓG Moich. Jakiż dom możecie mi wystawić i jakież miejsce dać mi za mieszkanie?” (Iz.66.1). W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy – jak powiedziano w Dziejach Apostolskich (Dz.17.28). Wzrastamy w świadomości Boga, w świadomości życia i poruszania się w Istocie Cherubina, który jest Panem Zastępów. W szczególności, ciągle pamiętamy iż ODDECH mamy od Boga (Dz.17.25).

Oto nowa Jerozolima (Gród Pokoju) jawi się jako nowa ziemia, i nowe niebo. W szczególny sposób jawi się Uriel zwany “Ogniskiem Bożym”. Gród Pokoju zwany jest Urielem w sensie samego ołtarza ogniowego w świątyni. Bóg w Ogniu jest Bogiem w Urielu. Nowa Jerozolima jest całą ziemią wraz z Niebiosami – oto Ariel, Lew Boży (Iz.29.1). Cześć dla archanioła Uriela to cześć dla Boga w Ogniu (Agni) na ołtarzu ofiarnym. Cześć dla Ariela, to cześć dla całej świątyni pokoju, która jawi się jako nowa ziemia.

Czołem dotykamy ziemi – przednóżka Jego stóp. W ogniu pamiętamy Boga Pokoju i nowego Jeruzalem (Iz.29.1, i 66.15). Oto niezawodne znaki jak poznać ludzi Nowego Wieku, jak rozpoznać znaki nastania nowego, prawdziwego chrześcijaństwa.

Pan Zastępów zasiada na cherubach, serafiny stoją przed Nim, nieco ponad Nim, jak opisuje to prorok Izajasz (Iz.6.2). Serafiny spośród zastępów i rydwanów Pana biorą węgiel rozżarzony z ołtarza (Uriela) i na rozkaz Boga dotykają ust zmazując winę i gładząc wszelki grzech. Serafiny są tymi aniołami, które przynoszą nam odpuszczenie grzechów (winy), które dają nam zbawienie, wyzwolenie. Serafiny to duchy PRZEBACZENIA. Wyzwolenie jednak przychodzi na rozkaz samego Boga, Pana Aniołów. Można wtedy usłyszeć bezpośrednio Głos Boga Mówiącego (Iz.6.6-8). “Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodne łaski dla Dawida” (Iz.55.3).

“Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na Me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale” (Iz.48.17,18). Ruch Złotego Wieku przyjmuje miłosierdzie Boga Przebaczającego. Serafiny dotykają ogniem z ołtarza ust adepta, a jego wina i wszelka grzeszność zostaje zmazana. Ufamy Przebaczającej Miłości Serafim.

Ruch Złotego Wieku (New Age) to zaczątek powszechnego Królestwa Pokoju i Sprawiedliwości, które nie jest z tego świata. Bóg w Nas, Emmanuel, poucza i kieruje swoim Świętym Ludem bezpośrednio. “Wszyscy twoi (Świątynio Pokoju) synowie będą uczniami Pana (Jahweh), wielka będzie szczęśliwość twych dzieci. Będziesz mocno osadzona w sprawiedliwości” (Iz.54.13,14). Posłanie ze Wschodu, warto to odnotować, przekazuje głównie nauki o szczęśliwości (ananda).

Ufam, że tych kilka rozważań opartych głównie na Księdze Izajasza, przybliżyło Ci Ruch Złotego Wieku od strony nauk biblijnych, zarówno żydowskich jak i chrześcijańskich. Jeżeli zechcesz możesz dowiedzieć się dużo więcej. Wymaga to tylko otwartego badania Świętych Ksiąg. Złoty Wiek Prawdy jest przed nami. Czas spełnienia proroctw Izajasza, wygłoszonych ponad 2700 lat temu, wypełnia się w dzisiejszych czas. Okazuje się przy tym, iż istnienie i działalność Ruchu New Age, posiada mocniejsze podstawy w Biblii, niż w księgach Indii. Ruch Złotego Wieku jest niczym innym jak tylko Mesjańskim Kościołem Powszechnego Nabożeństwa i Różokrzyża w Czasach Ostatecznych. Świt Nowej Epoki Prawdy (emet, satja) i Sprawiedliwości (cedek, dharma), Pokoju (szalom, śantih) i Miłości (ahawa, prema) jawi się w całym Ruchu jako wypełnienie wszelkich mesjańskich proroctw.

Chrześcijanom dzisiejszej epoki, możemy zacytować słowa Izajasza, aby wiedzieli dokąd zdążają w swej pochwale mięsożerstwa: “A tymczasem nic, tylko: uciecha i zabawa, zabijanie wołów i zarzynanie baranów, zajadanie mięsa i zapijanie winem: `Jedzmy i pijmy bo jutro pomrzemy!` – Lecz Pan Zastępów dał się słyszeć uszom moim: `Na pewno ta nieprawość nie będzie wam odpuszczona, dopóki nie pomrzecie” (Iz. 22.13,14). Aby wstąpić do Nowego Jeruzalem niebiańskiego, trzeba odstąpić od nieprawości zajadania mięsiwa i zapijania wina, nawet mszalnego. Inaczej nie będzie żadnego odpuszczenia grzechów.

Przygotowujemy się przez oczyszczenie i ufamy naszemu Bogu, Panu Zastępów, jako Bogu w Nas. Wierzymy, że Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju `Boga w nas` – Emmanuela – jest przed nami jako Złoty Wiek. Oto czysta droga radości i szczęśliwości. Hum!

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia!

Om Namaśśiwaja! Hum!

Aćarjaćarja Swami Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu broszurowym lub książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

DRUGA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 17-32)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *